Child pages
 • Automatisch bijwerken

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Server performantie. Sommige gedeelde webhosts bieden slechte performance. Dit kan het updateproces hinderen of er zelfs voor zorgen dat het hierom faalt. "Laag" wordt standaard geselecteerd, maar als u weet dat u een krachtige server hebt, dan kunt u "Gemiddeld" (aangeraden voor krachtige VPS) of zelf "Hoog" kiezen (aangeraden voor krachtige dedicated server).

-----------------------To be translated --------------------------------------

 

 • Schakel niet-native modules uit. It is recommended to choose "Yes" for this option, as some module might prove a hindrance when upgrading PrestaShop.
 • Upgrade the "default" theme. The upgrade process overwrites the default theme with its latest incarnation. If you have made changes to the theme directly, you can protect these changes by choosing "No". As a reminder, it is NOT recommended to edit the default theme! You should make a copy of the theme, and make changes to that copy.
 • Upgrade the default e-mails. An update might bring new default e-mail templates. By default, the upgrade will replace the existing ones with the ones from the newer archive, and add the new templates. If you have customized your templates, it is recommended you keep them. You would then have to customize the new templates in order to fit the general style of your shop.
 • Step-by-step modeDev mode only. If enabled, the module will stop at each step to ask you for confirmation.
 • Display PHP errorsDev mode only. If enabled, the module will displays PHP errors, which could help you discover server issues that would otherwise stay hidden from view.

Image Removed

The Upgrade process

Once all the indicators in the "pre-Upgrade checklist" section are green, the update button appears in the "Start your Upgrade" section, along with the URL from which the new version will be downloaded.

Clicking the "Upgrade PrestaShop now !" button triggers the whole process.

Once the upgrade process is launched, the whole configuration page is replaced by two sections: "Activity Log" and "Rollback".

The activity log gives you a detailed journal of what the updater is doing, in a screen you can scroll through:

 • Removed files: only the sample files are removed, such as empty override classes and controllers.
 • Name of the backup archive: the name follows the auto-backupfiles_V1.6.0.2_20140127-120310-798d3a69.zip form.
 • Files added to the backup archive: all the remaining files of your current installation are put into the Zip archive.
 • Database tables added to the backup archive: your files are important, but your whole catalog is stored in your database, and is therefore saved in the same archive.
 • Removed files: mostly modules, controllers, classes, CSS and JavaScript files. Now that all the files have been saved in the backup archive, they can be safely removed.
 • Files copied from the new archive: all the existing files are replaced by their new version.
 • Merged translation files.
 • Created, deleted, altered and updated database tables.
 • Emptied temporary folders: if possible, the upgrader will try and delete the content of the cache folders.

A lot of files are mentioned during the whole process. You do not need to read all the notifications, it's only there for you to peruse in case of error.

You'll know the upgrade is over when the following message "upgrade complete. Please check your front office theme is functional (try to make an order, check theme)" appears in green, along with the following final log entry: "End of process". 
The upgrader also indicates that you should re-enable your shop, but before you do that, you should first check that everything is working in your back office: no errors, all products and categories are in place with their images and attached files, etc. Until you have checked that everything is okay in your shop, it is better to keep it from the public eye.

Tip

On first load, pages might look wonky: because your web browser caches files, it is probably using the old CSS files instead of the new ones. Do not hesitate to reload the page several times, or even empty your browser's cache, in order to get the correct interface.

Info

When you upgrade from version 1.4 to version 1.6, your menus will not be arranged the way they would be if you made a fresh installation of version 1.6.

That is because PrestaShop 1.4 tabs got reorganized into 1.6 menus, and a lot of pages were moved around in order to create consistent menus. Additionally, the upgrader assumes that your 1.4 tabs may have been customized or moved around, either by a module or by your own action. Therefore, rather than breaking the existing settings, the upgrader takes the tabs as-is, and does not re-arrange them into the default 1.6 menu order.

If you want to change the position of pages within a menu once you have updated to version 1.6, go the to "Menus" page under the "Administration" menu, and start fiddling with positions.

Once you have made sure your PrestaShop installation is up and running, you can re-enable your shop using the option in the "Maintenance" page of the "Preferences" menu, then make tests on your front office: browse products, sort them, try to order one, etc. In short, go through the entire buying process in order to make sure that you won't miss a sale.

Is everything working fine? Congratulations, you know have successfully upgraded your PrestaShop installation!

...

titleJavaScript error

...

 • Het wordt aangeraaden om "Ja" te kiezen voor deze optie, want sommige modules kunnen PrestaShop hinderen tijdens het bijwerkproces.
 • Upgrade en overschakelen naar de standaard thema van de nieuwe versie. Het upgradeproces overschijft het huidige standaardthema met de meest recente versie van het standaardthem.a Als u het standaardthema hebt gewijzigd, dan kunt u voorkomen dat deze wordt bijgewerkt. Er wordt afgeraden om het standaardthema te bewerken. Het is beter om een kopie te maken van het standaardthema en de wijzigingen hierop toe te passen.
 • Upgrade de standaard e-mails. Bij elke update horen ook nieuwe standaard e-mailsjablonen. Deze worden normaal gesproken overschreven bij een update. Als u de templates hebt aangepast, dan kunt u deze beter behouden. 
 • Stap voor stap modusAlleen dev mode. Wanneer dit ingeschakeld is, zal de module stoppen bij elke stap en vragen om toestemming om verder te mogen.
 • Toon PHP fouten. Alleen dev mode. Wanneer ingeschakeld, zal de module PHP-fouten tonen op het scherm. Deze kunnen u helpen bij het vinden van de oorzaak van een serverprobleem.

Image Added

Het bijwerkproces

Wanneer alle indicatoren van de lijst "De checklist voor het bijwerken" groen zijn, dan verschijnt de knop "PrestaShop nu bijwerken!" in het gedeelte "Start het bijwerken", samen met de URL waar de nieuwe versie vandaag zal worden gedownload.

Wanneer u klikt op "PrestaShop nu bijwerken!" wordt het gehele proces gestart.

Zodra het bijwerkproces is gelanceerd, wordt de gehele configuratiepagina vervangen door twee secties: "Activiteitenlog" en "Terugzetten".

De activiteitenlog geeft u een uitgebreid overzicht van wat de updater op dit moment aan het doen is. U kunt door dit venster scrollen:

 • Verwijderde bestanden: alleen de voorbeeldbesatnden worden verwijderd, zoals lege override-klassen en controllers.
 • Naam van het backup-archief: alle overige bestanden van uw huidige installatie worden in een zip-bestand bewaard.
 • Databasetabellen worden toegevoegd aan het archief: uw bestanden zijn belangrijk, maar uw gehele catalogus wordt bewaard in de database en wordt daarom in hetzelfde archief gestopt.
 • Verwijderde bestanden: veel daarvan zijn modules, controllers, klassen, CSS- en JavaScript-bestanden. Nu dat alle bestanden zijn bewaard in een archief, kunnen deze bestanden veilig worden verwijderd.
 • Bestanden gekopieerd vanuit het nieuwe archief: alle huidige bestanden zijn vervangen door nieuwere versies.
 • Samenvoegen van vertaalbestanden.
 • Aanmaken, verwijderen, aanpassen en bijwerken van databasetabellen.
 • Lege tijdelijke mappen: als het mogelijk is probeert de updater de mappen met cachebestanden te verwijderen.

Er worden veel bestanden genoemd tijdens het gehele prcoces. U hoeft niet alle notificaties te lezen, ze zijn er slechts om gelezen te worden wanneer er fouten optreden.

U ontvangt de melding "Upgrade compleet. Kijk na of het front office thema volledig werkt (probeer een account aan te maken, een bestelling te plaatsen...)" in het groen, samen met de laatste melding in de log: "Einde van het proces".
De upgrader geeft ook aan dat u uw winkel uit onderhoudsmodus moet halen, maar voordat u dat doet, controleert u eerst even of alles werkt in uw back office: er mogen geen fouten voorkomen, alle producten en categoriën zijn nog steeds juist, samen met de afbeeldingen en bijlagen, etc. Totdat u heeft gecontroleerd of alles in uw winkel nog werkt, kunt u beter de winkel verbergen voor het publiek. 

Tip

Bij de eerste keer laden van pagina's zien ze er wellicht vreemd uit: omdat uw browser bestanden in de cache plaatst, is het mogelijk dat oude CSS-bestanden worden gebruikt in plaats van de nieuwe. Wanneer dit gebeurt kunt u de pagina meerdere keren proberen te herladen of de browser cache legen om zo de goede interface te krijgen.

Info

Wanneer u upgrade van versie 1.4 naar versie 1.6, dan zullen uw menu's anders gerangschikt zijn dan wanneer u een versie installatie van versie 1.6 zou gebruiken.

Dat is omdat de tabs van PrestaShop 1.4 opnieuw zijn onderverdeel in de menu's van versie 1.6. Veel pagina's moesten hierom verplaatst worden om consistente menu's te krijgen. Ook gat de module er vanuit dat uw 1.4 tabs mogelijk zijn aangepast of verplaatst, door een module of door eigen aanpassingen. In dat geval blijft de upgrader voorzichtig en laat de tabs voor wat ze zijn en probeert ze niet op de 1.6 manier te rangschikken.

Asl u de posities van de paginas wilt wijzigen, zodra uw winkel is bijgewerkt naar versie 1.6, dan gaat u naar "Menu's" onder het menu "Administratie" en kunt u de posities daar wijzigen.

Zodra u er zeker van bent dat uw PrestaShop-installatie goed werkt, kunt u de shop weer inschakelen door naar de optie "Onderhoud" onder het menu "Instellingen" te gaan, korte tests uit te voeren op uw front office: zoeken naar producten, proefbestelling plaatsen, etc. In het kort: doorloop het gehele bestelproces om ervoor te zorgen dat u geen bestelling mist.

Werkt alles naar behoren? Gefeliciteerd, u heeft nu succesvol uw PrestaShop-winkel bijgewerkt!

Warning
titleJavaScript error

Met sommige serverconfiguraties verschijnt er een foutmelding met de tekst "Javascript error (parseJSON) detected for action "upgradeNow". Starting restoration...".

Follow these steps to solve the error, Volg onderstaande stappen om het probleem op te lossen:

 • Open your uw php.ini file and enable (uncomment) the MySQLi and MySQL PDO extensions. If you cannot access the php.ini file, contact your web host about this.Open the bestand en schakel de MySQLi en MySQL PDO extensies in (door de comment weg te halen). Als u geen toegang hebt tot uw php.ini bestand neem, dan contact op met uw hostingprovider.
 • Open het bestand /modules/autoupgrade/db/Db.php and find these lines (around line en zoek naar onderstaande regels (rond regel 210):

  Code Block
  public static function getClass()
  {
    $class = 'MySQL';
    /*if (PHP_VERSION_ID >= 50200 && extension_loaded('pdo_mysql'))
      $class = 'DbPDO';
    else if (extension_loaded('mysqli'))
      $class = 'DbMySQLi';*/
    return $class;
  }

  Simply uncomment these lines (remove /* and Verwijder simpelweg de comments van deze regels (verwijder /* en */). They should now look like thisDe regels zouden er nu als volgt uit moeten zien:

  Code Block
  public static function getClass()
  {
    $class = 'MySQL';
    if (PHP_VERSION_ID >= 50200 && extension_loaded('pdo_mysql'))
      $class = 'DbPDO';
    else if (extension_loaded('mysqli'))
      $class = 'DbMySQLi';
    return $class;
  }

After you have done all this, start the autoupgrade process again.

Going back to the previous version: rollbacks

Sadly, not all upgrades are successful – which is the very reason why you should always back-up all your files and data, and why PrestaShop performs an additional backup of said files and data by itself, which you should not always count on. Make your own backup first. See the "Making and restoring your own backup" chapter of this guide for more information.

...

Als u dit hebt gedaan, wordt het bijwerkproces opnieuw gestart.

Terug naar de vorige versie: terugzetten

Helaas zijn niet alle upgrades een even groot succes – wat de reden is om altijd een reservekopie te maken van uw bestanden en data, en waarom PrestaShop zelf een extra backup van de genoemde bestanden en data aanmaakt, waar u niet altijd vanuit mag gaan dat deze goed zijn. Maak altijd eerst uw eigen backup. Bekijk het hoofdstuk Backups aanmaken en terugzetten van deze handleiding voor meer informatie.

PrestaShop's eigen reservekopiebestanden worden bewaard op uw server, en als blijkt dat de update niet is gegaan zoals had gemoeten, dan kunt u de backups vinden onder "Terugzetten" op de configuratiepagina van de 1-Click Upgrade module.
Backupbestanden worden aangemaakt zodra het updateproces is gestart en zijn meteen beschikbaar in de dropdown die verschijnt naast "Kies uw backup".
Kies de meest recente. De datum en tijdstip van aan het aanmaken van het bestand bevinden zicht vlak naast de naam: Vversie-datum-uur-willekeurig, bijvoorbeeld: "V1.4.9.0_20120907-114024-f85f41a" for a backup of a previous voor een backup van een vorige PrestaShop 1.4.9 installation, made September 7th 2012, at installatie, gemaakt op 7 september 2012 om 11:40:24 AM.

The De "Rollback" button triggers two actions:

 • Takes the files from the latest backup, and re-installs them in place of those from the current installed version.
 • Takes the data from the latest backup, and re-installs it in place of that from the current database.

Select the backup archive to which you want to roll back to, and click the "Rollback" button. As with the upgrade process, the whole interface disappears to only leave the "Activity Log" section and the "Rollback" section. You can follow the rollback process in the scrolling journal, and once it is finished, reload the page in order to check that everything is indeed back in place.

Going back to the previous version: restoring your own backup

This is explained in details in the "Making and restoring your own backup" of this guide: http://doc.prestashop.com/display/PS16/Making+and+restoring+your+own+backup.Terugzetten"-knop doet twee dingen:

 • Neemt de bestanden van de backup en plaatst deze over de huidige installatie.
 • Neemt de data van de backup en plaatst deze over de huidige database.

Selecteer het backuparchief die u wilt gebruiken en klik op de "Terugzetten" knop. Net zoals bij het updateproces verdwijnt de gehele interface en blijven alleen de activieitenlog en terugzetten-secties over. U kunt de vooruitgang van het terugzetten volgen in de log en zodra het proces is voltooid, kunt u de winkel opnieuw bekijken om te controleren of alles goed is teruggezet.

Terugzetten van de vorige versie: herstellen door middel van uw eigen reservekopie

Dit wordt in detail uitgelegd in hoofdstuk Handmatig bijwerken.