Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Strefy

PrestaShop's zones are a list of the world's subregions Strefy PrestaShop są lista podregionów świata (http://en.wikipedia.org/wiki/Subregion). It helps categorize countriesPomaga to w kategoryzacji krajów.

If needed, you can create more zones: click on "Add New" to display the creation form.

Image Removed

All you need is a name and a status, for instance indicating that you do not allow deliveries in Oceania.
When in multistore mode, you can also associate a zone with a selection of storesW razie potrzeby można utworzyć więcej stref: kliknij na "Dodaj nową strefę", aby wyświetlić formularz tworzenia.

Image Added

Wszystko czego potrzebujesz to nazwa i status, na przykład wskazując, że nie pozwalasz na dostawy w Oceanii.
W trybie Multistore, możesz również powiązać strefę z wybranymi sklepami.