Child pages
 • FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • za pomocą klienta FTP przejdź do serwera sieci Web, i otwórz plik defines.inc.php, który jest w folderze /config. There's a bunch of text, then this appearsJest tam zbiór tekstu, gdzie się to pojawia:

  Code Block
  /* Debug only */
  define('_PS_MODE_DEV_', false);
  if (_PS_MODE_DEV_)
 • change that second line: replace zmień drugą linię: zastąp "false" with zwrotem "true" (without quotesbez cytatów). It should now readTeraz powinno się czytać:

  Code Block
  /* Debug only */
  define('_PS_MODE_DEV_', true);
  if (_PS_MODE_DEV_)

The Tryb "dev" mode is now enabled, and more detailed error messages should display. Use that to find where the problem lies – it could be a module, a section of the theme, or maybe even PrestaShop itself.
Once you have fixed the issue and error messages do not appear anymore, change the edited line back to "false".

How to display a different price for professionals?

In many countries, professionals are used to see prices displayed without the tax (even if the tax is indeed included in the final invoice).

This is not set up by default, but you you can easily put that in place for some select users. Regular users will still see the prices including taxes.

 1. Go to the "Groups" page of the "Customers" menu.
 2. Create a new group named "Professionals" (or any other fitting name).
 3. In the group-creation page, change the "Price display method" method option to use "Tax excluded". Save the group.

Now go to the "Customers" page, and for each professional customer:

 1. Open the customer edition page.
 2. In the "Group access" section, uncheck the regular "Client" group and check the new "Professionals" group
 3. In the "Default customer group", select the "Professionals" group.

This way, the clients marked as professionals will see prices without taxes as soon as they connect to their account. Visitors, guest and regular clients will still see tax-included prices.

How I can customize the maintenance page?

The maintenance page is actually a regular template file, located in your theme's folder.

You should therefore be able to find it in the name of maintenance.tpl, in the /themes/your_theme folder.

Open the maintenance.tpl file with a text editor, and edit at will. Be careful not to break the Smarty tags (marked {tag} or {/tag}) ; make sure to keep a backup in the folder, for instance under the name maintenance-originalFile.tpl.

How to modify a page's display?

You have to add your own selectors in your theme's CSS file. This file is usually found in jest teraz aktywny, a bardziej szczegółowe komunikaty o błędach należy wyświetlić. Użyj tego aby się dowiedzieć gdzie leży problem- może to być moduł, część tematu, a może też sam PrestaShop. Po rozwiązywaniu problemu wydawać komunikaty o błędach jesli się nie pojawiają zmienić edytowaną lini spowrotem na : "false".

Jak wyświetlać różne ceny dla profesjonalistów?

W wielu krajach, profesjonaliści są używane żeby zobaczyć ceny które się wyświetlają bez podatków (nawet wtedy gdy podatek jest rzeczywiście zawarty w fakturze końcowej).

To nie jest ustawione domyślnie, ale można łatwo umieścić dla wybranych użytkowników. Zwykili użytkownicy nadal będą widzieć ceny z podatkiem.

 1. Idź do strony "Grupy" w menu "Klienci".
 2. Stwórz nową grupę o nazwie "Profesjonaliści" (albo każdy inną nazwę).
 3. Na stronie tworzenia grupy, zmień "Opcja metody wyświetlania ceny" metoda, "bez podatku" . Zapisz się do grupy.

Teraz idź do strony "Klienci", i dla każdego profesjonalnego klienta:

 1. Otwórz stronę edycji klienta.
 2. W sekcji "Grupa dostępu",odznacz grupę regularną "Klient" i sprawdź nową grupę "Profesjoaliści".
 3. W "Domyślna grupa klientów", wybrać grupę "Profesjonaliści".

W ten sposób klienci oznaczeni jako profesjonaliści, będą widzieć ceny bez podatków, jak tylko podłączysz je do swojego konta. Goście i regularni klienci będa widzieć ciągle ceny zawierające podatek. 

Jak mogę dostosować stronę konserwacji?

Strona konserwacji jest właściwie zwykłym plikiem szablonu, znajduje się w folderze lokalnym twojego szablonu.

Dlatego powinieneś znaleźć jego nazwę  maintenance.tpl, w folderze /themes/your_theme.

Otwórz flik w edytorze tekstu  maintenance.tpl i edytuj do woli. Należy uważać żeby nie złamać tagu Smarty (oznaczone{tag} albo {/tag}); upewnij się aby zachować kopie zapasową w folderze, na przykład pod nazwą konserwacji maintenance-originalFile.tpl.

Jak mogę zmodyfikować wyświetlanie strony użytkownika?

Musisz dodać swoją własne selektory w twoim szablonie pliku CSS. Plik można zwykle znależć w /themes/YOUR_THEME/css/global.css.

Once created, you can use your selectors in the .tpl page you want to modify.

How to create your own page/template?

You can also create your own .tpl file (located in your theme directory), in which you can insert your own HTML tags, and create a .php page (at the root of your shop) which will call the .tpl file.

Here is an example:

FirstPo utworzeniu można używac selektorów na stronie .tpl którą chcesz zmodyfikować.

Jak stworzyć swoją własną stronę/szablon?

Możesz stworzyć swój własny plik .tpl (zlokalizowany bezpośrednio w twoim szablonie ),w  którym można wstawić własne znaczniki HTML i stworzyć stronę .php (w root twojego sklepu) plik nazywał się będzie .tpl.

Oto przykad:

Po pierwsze, your_page.php:

Code Block
HTML
HTML
<?php
include(dirname(__FILE__).'/config/config.inc.php');
include(dirname(__FILE__).'/header.php');

$smarty->display(_PS_THEME_DIR_.'your_page.tpl');

include(dirname(__FILE__).'/footer.php');
?>

In this example, the w tym przykładzie  your_page.tpl file contains your HTML code (which can use Smarty calls).

How to correctly import accentuated content using a CSV file?

If you make a CSV import with accentuated texts, be sure that the .csv file has been saved eith with the UTF-8 or plik zawiera twój kod HTML (można używać połączeń Smarty).

Jak poprawnie importować podkreślone zawartości używając pliku CSV?

Jeśli dokonasz importu CSV z tekstami podkreślonymi, upewnij się że plik .csv został zachowany eith z UTF-8 albo iso-8859-1 encoding. If it is using koduje. Jeśli jest używane iso-8859-1, make sure to indicate that in the "Import" page upewnij się że wskazałeś te stronę "importu" z menu of the "Advanced parametersParametry zaawansowane" menu. PrestaShop 's default encoding is domyslnie koduje UTF-8.

If the CSV file does not use any of these encodings, open it in a text-editor (such as Jeśli plik CSV nie używa żadnego z tych typów kodowania, otwórz go w edytorze tekstów ( takim jak Notepad++), and save it using the i zachowaj go używając kodowanie UTF-8 encoding.

How to change the maximum size of uploaded files to your server?

To change the maximum size of the uploaded files in your server, you have to edit the php.ini file for your PHP installation. This can only be done if you do have access to your server's PHP configuration files. If not, ask your host.

If you do have access to php.ini, open it and edit the following lines.

Jak zmienić maksymalny rozmiar przesyłanych plików na serwer?

Żeby zmienić maksymalny rozmiar przesyłanych plików na swoim serwerze, musisz edytować plik php.ini dla twojej instalacji PHP. To jest możliwe tylko wtedy gdy masz dostęp do swojego serwera PHP pliku konfiguracji. Jeśli nie masz dostepu zapytaj swojego dostawce hostingu.

Jeśli masz dostep do php.ini, otwórz i edytuj następującą linie:

Code Block
html
html
post_max_size = [anything]
upload_max_filesize = [anything]

If you want to set the maximum to 200 megabytes, change their values toJeśli chcesz ustawić do maximum 200 megabajtów, zmień równierz swoje wartości:

Code Block
html
html
post_max_size = 200M
upload_max_filesize = 200M

Finally, restart the server to take your changes into account.

How to add a link or an image to customize the mails sent to your customers?

PrestaShop enables you to automatically send a great variety of mails to your customers (order confirmations, site subscriptions, out of stock notifications, etc.). It might be useful to customize these mails: adding images, links to survey forms or information pages (blogs, news, etc.).

Let's say your company wants to customize the e-mail sent automatically to customers after a purchase, in order to redirect them to a survey form.

To add a link in the mails sent to your English-speaking customers, you have to:

...

Wreszcie, należy ponownie uruchomić serwer, aby uwzględnić zmiany.

Jak dodać link albo obrazek aby dostosować mail wysyłany do klientów?

PrestaShop umożliwia tobie automatyczne wysyłanie dużej ilości różnego rodzaju emaili do klientów (potwierdzenia zamówień, subskrypcji strony, braków na stanie itd.). Może to być pomocne do dostosowania tych emaili, dodawania obrazków, linków do różnych form ,albo informacji o stronie, (blogi, wiadomości, itd).

Powiedzmy, że twoja firma chce dostosować e-mail wysyłany do klientów po zakupie, aby przekazać je do badań.

Do dodać link w wysłanych emailach do angielsko- języcznych klientów musisz:

 1. Iść do /mails/en bezpośrednio w root twojego sklepu.
 2. Edytować szablon HTML dotyczący mail który chcesz zmodyfikować: na przykład order_conf.html jeśli e-mail wysyłany jest do nowego zamówienia.
 3. Wstaw link do ankiety bezpośrednio w kodzie HTML (statyczny):

  Code Block
  html
  html
  <a href="http://www.myshop.com/survey.php">Click here if you want to participate to our survey!</a>
  

  or a dynamic link with your albo dynamiczny link z twoim logo:

  Code Block
  html
  html
  <a href="{shop_url}" title="{shop_name}"><img alt="{shop_name}" src="{shop_logo}" style="border:none;"></a>
  
 4. Save the fileZachowaj plik.

Now the link will be added in every new mail sent after a purchase.

How to create a new translation?

Follow these steps:

...

Teraz link będzie dodany w każdym nowym emailu który będzie wysłany po zamówieniu.

Jak utworzyć nowe tłumaczenie?

Postępuj zgodnie z tymi krokami:

 1. Przejdź do panelu adminstracyjnego PrestaShop, w menu " Lokalizacja", i stronie "Języki".
 2. Dodaj nowy język: kliknij przycisk "Dodaj" w prawym górnym rogu tabeli.Wypełnij różne pola:
  1. Nazwa musi być jasno oznaczona: angielski, francuski, duński, chiński ...Należy używać poprawnej nazwy języka, a nastepnie zapisz go w całości.
  2. Kod ISO musi pochodzić z listy ISO 636-1: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes. Be very precise: the system will check whether a language pack already exists for that ISO codePrestaShop uses FamFamFam's flag set, which you can download hereBądź bardzo precyzyjny: system sprawdzi czy dany pakiet językowy już istnieje dla tego kodu ISO.
  3. PrestaShop używa ikon flag FamFamFam's, które możesz pobrać tutaj: http://www.famfamfam.com/lab/icons/flags/.
  4. Don’t forget to activate the language.
  5. Save your changes.
 3. In order to help you get started with the translation, you must copy the strings from the another installed language to your own:
  1. Go to the "Translations" page of the "Localization" menu.
  2. In the "Copy" section: use the default language along with the default theme in the "From" fields, and your new language along with its theme in the "To" field. 
 4. Then you can start translating:
  1. Go to the "Modify translations" section at the top of the "Translations" page.
  2. Choose "Front Office Translations" in the drop-down list, then click on the flag of your new language.
  3. Start translating the fields.
  4. Click "Save the modifications" once it all seems correct to you.
  5. Repeat this step for each type of translation (back office, modules, etc.).
 5. Your own language is now totally translated! Test, test, test! Have your friends test it too!

...

  1. Nie zapomnij żeby aktywować język.
  2. Zachowaj swoje zmiany.
 1. Żeby pomócTobie w tłumaczeniach, należy skopiować ciągi z innego zainstalowanego języka na włąsną rękę:
  1. Idź do strony "Tłumaczenia"  w menu "Lokalizacja".
  2. W sekcji "Kopia": użyj domyślny język wraz z domyślnego motywu w polu "Od" i pól nowego języka wraz z jego tematem w polu "Do".
 2. Teraz możesz zacząć tłumaczenie:
  1. Przejdź do sekcji "Modyfikacja tłumaczeń"  na górze strony " Tłumaczenia".
  2. Wybierz "Tłumaczenia strony głównej" na liście rozwijanej, a następnie kliknij na flagę swojego nowego języka.
  3. Rozpocznij tłumaczenie pól.
  4. Kliknij "Zapisz zmiany" jeśli wydaje się Tobie że wszystko jest poprawne.
  5. Powtórz ten krok dla każdego typu tłumaczeń (panelu adminstracyjnego, modułów, itd).
 3. Twój język jest teraz całkowicie przetłumaczony! Testuj, testuj, testuj! Czy twoi przyjaciele też testowali!

Jeśli chcesz uczestniczyć w projekcie PrestaShop, możesz zaproponować swoje nowe tłumaczenie zespołowi PrestaShop. W sekcji "Eksportuj język", wybierz nowy język; w kolejnym polu wybierz "prestashop" następnie kliknij "Eksportuj". Zachowaj ten plik i wyślij go do translation@prestashop.com z tematem "Nowe tłumaczenie: XX" gdzie "XX" będzie kodem języka ISO (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes).

You have contributed to the PrestaShop project! Thank you so much!

How to translate the administration menus?

While you can change the translation for all the strings within the PrestaShop administration, you cannot edit the names of the administration menus (Catalog, Orders, Customers, etc.) and their submenus (Products, Categories, Monitoring, etc.).

This is because these strings are not part of the translation files, but are stored directly within the database. In order to change it, you must go to the "Menus" page of the "Administration" menu.

This page displays a list of all the top-level menus in your administration, and you can also display their submenus by clicking on the "+" icon in the "Action" column.

From there, you can click on the "edit" icon for the menu or submenu you wish the change the name of. In the page that displays, click the flag next to the "Name" field in order to choose the languages for wish you want to translate the menu (you must have the target language already installed!), or directly change the name in the current language.

Save your changes: the administration is immediately updated with your new translation.

Note that this means you cannot send your menu translation to another shop. The manager of that other shop must perform these steps himselfMożesz przyczynić się do projektu PrestaShop! Dziękujemy bardzo!

Jak przetłumaczyć menu adminstracji?

Chociaż możesz zmienić tłumaczenie dla wszystkich ciągów administracji PrestaShop, nie możesz edytować menu nazw adminstracyjnych (Katalogu, Zamówień, Klientów, itd.) i ich podmenu (Produktów, Kategorii, Monitoringu, itd.).

To dlatego, że te słowa nie są częścią pliku tłumaczeń, ale są przechowywane w bazie danych. Aby to zmienić należy przejść na stronę "Menu" w menu "Adminstracja".

Ta strona wyświetla listę wszystkich najwyższych menu w twoim panelu adminstracyjnym, a można również wyświetlać swoje podmenu klikając na ikonę "+" w kolumnę ''Akcja".

Stamtąd można kliknąć na ikonę "edytuj" dla menu albo dla podmenu jeśli chcesz zmienić nazwę. Na stronie która wyświetla, kliknij flagę obok pola "Nazwa" w celu wybrania menu języka który  chcesz przetłumaczyć (musisz mieć język docelowy już zainstlowany!), Lub bezpośrednio zmienić nazwę w obecnym języku.

Zachowaj swoje zmiany: administracja jest natychmiast aktualizowana w twoim nowym tłumaczeniu. .

Należy pamiętać, że to oznacza iż nie można wysłac swojego tłumaczenia menu do innego sklepu. Osoba zarządzająca innym sklepem musi sam wykonać te kroki.