Użycie Sass

O Sass

Sass jest akronimem dla "Syntactically Awesome Style Sheets". Jest to język, który możesz użyć do budowy swoich plików CSS.
Pozostając kompatybilny z CSS3, Przynosi wiele funkcji, które ułatwiają tworzenie spójnych reguł CSS, z mniejszą ilością potrzebnej pracy,przede wszystkim mniej kopiowania - wklejania, zagnieżdżanie jednej rzecz w drugą, zmiennych, klas, dyrektyw kontrolnych, (jeśli, dla, dla każdego, podczas), etc.
Żeby to osiągnąć, Sass wymaga użycia preprocesorów:Zmienia twoje pliki Sass na pliki CSS, tak że wszystkie przeglądarki potrafią je czytać.

Sass ma dwie składnie które można użyć:

Mozesz zobaczyć różnice pomiędzy dwoma składniami tutaj:

h1 {color: #000; background: #fff}
h1
 color: #000
 background: #fff

Instalacja

Sass (i Compass na pierwszym miejscu, zobacz poniżej) wymaga instalacji języka Ruby na twoim urządzeniu.

Oto niektózy instalatorzy:

Jeśli Ruby jest zainstalowany na twoim urządzeniu, zainstaluj Comapass – co z kolei instaluje Sass. Przejdź do wiersza polecenia Ruby i wpisz "gem install compass".

Rozpoczęcie projektowania projektu

Jesteś teraz gotowy do stworzenia swojego pierwszego projektu:

 1. Przejdź do /themes na swoim lokalnym folderze instalacji PrestaShop.
 2. Otwórz w Ruby okno wiersza polecenia dla folderu i wpisz w "compass create".
  Compass automatycznie wykryje lub utworzy plik konfiguracyjny  config.rb który jest niezbędny do konfiguracji pliku i skompilacji dla twojego projektu.

Aby mieć pewność, że plik .scss będzie automatycznie skompilowany, możesz wpisać komendę w Ruby: "compass watch".

Nie jesteś fanem wiersza poleceń?

Jeśli nie chcesz spędzić swojego czasu nad wierszem poleceń, Scout to aplikacja wielkoplatformowa dla Ciebie:To jest samowystarczalne środowisko Ruby, który daje łatwy dostęp do Compass i Sass.

Pobierz to tutaj: http://mhs.github.io/scout-app/

Po zainstalowaniu go należy:

 1. Stwórz projekt w katologu głównym w folderze Twojego motywu..
 2. Wskaż folder w plikach.scss (folder wejściowy).
 3. Wskaż folder dla plików CSS (folder wyjściowy).

Ścieżka Sass

Komentarze 

Istnieją dwa sposoby,aby dodać komentarz do pliku Sass.

Pierwszy z nich pozwala na dodawanie komentarzy bez konieczności ich zastosowania w końcowym pliku CSS. 

// This comment is not used in the CSS file.
a { color: green; }

Drugi używa zwykłej składni CSS i umożliwia dodawanie komentarzy, które zostaną wykorzystane w ostatecznym pliku CSS:

/* This comment is used in the CSS file. */
a { color: green; }

Zagnieżdżanie 

Powala Tobie na blokach gniazda, określenie zasad, które mają zastosowanie tylko w obrębie tego selektora: 

nav {
 ul {
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
 }
 li { display: inline-block; }
 a {
  display: block;
  padding: 6px 12px;
  text-decoration: none;
 }
}

Rezultat:

nav ul {margin: 0; padding: 0; list-style: none;}
nav li {display: inline-block;}
nav a {display: block; padding: 6px 12px; text-decoration: none;}

Selektor nadrzędny 

Sass pozwala odwoływać się do selektora nadrzędnego w zagnieżdźonym bloku korzystając z &:

 a {
  font-weight: bold ;
  &:hover{
   color: red ;
  }
  li & {
   font-weight: normal; 
 }
 }

Rezultat:

a {font-weight: bold ;}
a:hover {color: red ;}
li a {font-weight: normal;}

Właściwości przestrzeni nazw.

CSS może użyć przestrzeni nazw podobnie jak czcionka family, rozmiar czcionki etc.

Można użyć do wskazania właściwości zagnieżdżania w ramach danej "nazwy":

p {
 font: {
  family: arial;
  size: 1.1em;
  weight: bold;
 }
}

Rezultat:

p {
 font-family: arial;
 font-size: 1.1em;
 font-weight: bold; 
}

Formaty wyjściowe CSS

Sass pozwala na 4 róźne rodzaje generowania CSS.

Format zagnieźdźenia:

#main {
 color: #fff;
 background-color: #000; }
 #main p {
  width: 10em; }

Rozszerzony format:

#main {
 color: #fff;
 background-color: #000;
}
#main p {
 width: 10em;
}

Kompaktowy format:

#main { color: #fff; background-color: #000; }
#main p { width: 10em; }

Format sprężony:

#main{color:#fff;background-color:#000}#main p{width:10em}

SassScript

Sass może skorzystać z języka skryptowego o nazwie SassScript. To sprawia, że możliwe jest użycie zmiennych obliczeń i dodatkowe funkcje. Może być stosowany do dowolnej wartości nieruchomości.

Zmienne 

Zmienne muszą być określane przez prefiks $:

$blue: #3bbfce;
$margin: 16px;
.content-navigation {
 border-color: $blue;
 color: darken($blue, 9%);
}
.border {
 padding: $margin/2;
 margin: $margin/2;
 border-color: $blue;
}

You can change the value of a variable, or have it changed only if the variable does not exist yet or is empty by using !default.

For instance:

$content: "Init Value";
$content: "Init if no value" !default;
$new_content: null;
$new_content: "Init new if no value" !default;
#main {
 content: $content;
 new-content: $new_content;
}

Result:

#main {content: "Init Value"; new-content: "Init new if no value";}

SassScript supports 6 types of variables:

When using a string value, you can use #{} to unquote quoted strings, making it easier to use in some cases, for instance as a mixin selector:

@mixin warn-message($selector) {
 body.warn #{$selector}:before {
  content: "This is a warning !";
 }
}
@include warn-message(".header");

Result:

body.warn .header:before {content: "This is a warning !";}

You can also use the quote() and unquote() functions:

$family: unquote("Droid+Sans");
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=#{$family}");

Result:

@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Sans");

Operators

Your SCSS files can directly use calculations and comparators:

Sass can use the / operator to separate two numerical values, but Sass can use it to divide numbers. For instance:

p {
 font: 10px/8px;       // Plain CSS, no division
 $width: 1000px;
 width: $width/2;      // Uses a variable, does division
 width: round(1.5)/2;    // Uses a function, does division
 height: (500px/2);     // Uses parentheses, does division
 margin-left: 5px + 8px/2px; // Uses +, does division
}

...is compiled into:

p {
 font: 10px/8px;
 width: 500px;
 height: 250px;
 margin-left: 9px; }

As usual, use parenthesis to handle priorities:

p {
 cursor: e + -resize;
 font-family: sans- + "serif";
  margin: 3px + 4px auto;
  width: (1em + 2em) * 3;
}

Result:

p {cursor: e-resize; font-family: sans-serif; margin: 7px auto; width: 9em;}

You can also use several numerical functions:

Lists

Sass uses lists for values such as margin: 10px 15px 0 0 or font-face: Helvetica, Arial, sans-serif.

Lists are a series of values, separated with space or commas.

A list can contain one or more lists. For instance, "1px, 2px, 5px 6px" is made of three elements:

The third element is itself a list of elements.

You have access to several list functions:

The @ directives

Sass supports all of CSS3's @ rules, and adds a few more features such as:

@import

You can create files that contain the Sass instructions that you can include in other files.
These "imported" files must have an underscore ("_") at the beginning of their names so as to not be directly compiled into CSS.

For instance:

html, body, ul, ol {
 margin: 0;
 padding: 0;
}

Importing _partial.scss into global.scss:

@import 'partial';
body {
 font-size: 100% Helvetica, sans-serif;
 background-color: #efefef;
}

@import automatically searches files with a .scss or .sass extension.

You can import several files with a single call: @import "rounded-corners", "text-shadow".

You can import a file from a nested block:

/* global.scss */
#main {
 // imports _example.scss
 @import "example"; 
}

@mixin

Mixins make it possible to group CSS properties that you can reuse as many times as necessary. They can even include other mixins.

SCSS example:

/* File _mixin.scss */
@mixin class-inclusion {
 th {
  text-align: center;
  font-weight: bold;
 }
 th, td {
  padding: 2px;
 }
}
@mixin highlighted-background {background-color: #fc0;}
@mixin header-text {font-size: 20px;}
// mixin with other mixins
@mixin compound {
 @include highlighted-background;
 @include header-text;
}

Mixins are then used with the @include directive:

/* File global.scss */
@import "mixin.scss";
.sassEx {@include class-inclusion;}
.mycompound {@include compound;}

Mixins can have paremeters:

/* File _mixin.scss */
// mixins with parameters and default value 
@mixin sexy-border($color, $width: 1in) {
 border: {
  color: $color;
  width: $width;
  style: dashed;
 }
}
// mixin with unknown number of arguments
@mixin box-shadow($shadows...) {
 -moz-box-shadow: $shadows;
 -webkit-box-shadow: $shadows;
 box-shadow: $shadows;
}
// mixin with unknown number of arguments and other mixin
@mixin bold-box-shadow($shadows...) {
 font-weight: bold;
 @include box-shadow($shadows...);
}

Used in:

/* File global.scss */
@import "mixin.scss";
// arguments with default values can be omitted
.box { include sexy-border(blue); }
// with explicit keyword name, arguments can be passed in any order
.bigbox { include sexy-border($width: 3in, $color:blue); } 
// use mixin with unknown number of arguments
.shadows { @include box-shadow(0px 4px 5px #666, 2px 6px 10px #999); }
// use mixin with variable and unknown number of arguments 
$param: 0px 4px 5px #666, 2px 6px 10px #999;
.shadows { @include box-shadow($param...);

You can directly pass a style block to a mixin in order to place in the defined style, using @content.

SCSS example:

@mixin apply-to-ie6-only {
 * html {
  @content;
 }
}
@include apply-to-ie6-only {
 #logo {
  background-image: url(/logo.gif);
 }
}

CSS result:

* html #logo {
 background-image: url(/logo.gif);
}

Note that variables are evaluated within the block where they are defined:

SCSS example:

$color: white;
@mixin colors($color: blue) {
 background-color: $color; 
 @content; 
 border-color: $color;
}
.colors {
 @include colors {color: $color;}
}

CSS result:

.colors {
 background-color: blue; 
 color: white;
 border-color: blue;
}

@media

Sass allows the nesting of definition blocks from a @media directive.

@media directives can be nested, and they can use SassScript.

For instance, in SCSS:

.sidebar {
 width: 300px;
 @media screen and (orientation: landscape) {
  width: 500px;
 }
}
@media screen {
 .sidebar {
  @media (orientation: landscape) {
   width: 500px;
  }
 }
}
$media: screen;
$feature: -webkit-min-device-pixel-ratio;
$value: 1.5;
@media #{$media} and ($feature: $value) {
 .my_sidebar {
  width: 500px;
 }
}

CSS compilation result:

.sidebar {width: 300px; }
@media screen and (orientation: landscape) {
 .sidebar {width: 500px; } 
}
@media screen and (orientation: landscape) {
 .sidebar {width: 500px; } 
}
@media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5) {
 .my_sidebar {width: 500px; } 
}

@extend

Inheritance makes it possible to import styles from one CSS selector to another.

SCSS examples:

.message {
 border: 1px solid #ddd;
 padding: 20px;
 color: #222;
}
.success {
 @extend .message;
 border-color: green;
}
.error {
 @extend .message;
 border-color: red;
}

CSS compilation result:

.message, .success, .error {
 border: 1px solid #ddd;
 padding: 20px;
 color: #222;
}
.success {
 border-color: green;
}
.error {
 border-color: red;
}

You can also chain inheritance:

SCSS example:

.error {
 border: 1px #f00;
 background-color: #fdd;
}
.seriousError {
 @extend .error;
 border-width: 3px;
}
.criticalError {
 @extend .seriousError;
 position: fixed;
 top: 10%;
 bottom: 10%;
 left: 10%;
 right: 10%;
}

CSS compilation result:

.error, .seriousError, .criticalError {
 border: 1px #f00;
 background-color: #fdd; 
}
.seriousError, .criticalError {
 border-width: 3px; 
}
.criticalError {
 position: fixed;
 top: 10%;
 bottom: 10%;
 left: 10%;
 right: 10%; 
}

To create a class that would only be available through inheritance, you can use % instead of @.
%-using classes are not present in the generated CSS file.

SCSS example:

#main a%bigblue {
 color: blue;
 font-weight: bold;
 font-size: 2em;
}
.notice {
 @extend %bigblue;
}

CSS compilation result:

#main a.notice {
 color: blue;
 font-weight: bold;
 font-size: 2em; 
}

By default, you cannot use @extend with a non-existing selector: it gives a compilation error.
To use a selector that may not yet exist in certain conditions, you should use the !optional flag:

a.important {
 @extend .notice !optional;
}

Likewise, you cannot use @extend in all situations, for instance when using CSS directives such as @media.
You must declare your selectors ans use them within a single directive.

Example in SCSS:

@media print {
 .error {
  border: 1px #f00;
  background-color: #fdd;
 }
 .seriousError {
  @extend .error;
  border-width: 3px;
 }
}

Non-valid example in SCSS:

.error {
 border: 1px #f00;
 background-color: #fdd;
}
@media print {
 .seriousError {
  // INVALID EXTEND: .error is used outside of the "@media print" directive
  @extend .error;
  border-width: 3px;
 }
}

@warn and @debug

Two directives can help you debug your Sass files:

SCSS Example:

@debug 10em + 12em;

Displays:

Line 1 DEBUG: 22em

Other SCSS example:

@mixin adjust-location($x, $y) {
 @if unitless($x) {
  @warn "Assuming #{$x} to be in pixels";
  $x: 1px * $x;
 }
 @if unitless($y) {
  @warn "Assuming #{$y} to be in pixels";
  $y: 1px * $y;
 }
 position: relative; left: $x; top: $y;
}

Control instructions: @if,@for, @each,@while

These instructions are mainly used in mixins of Sass libraries such as Compass.

SCSS example:

$type: monster;
p {
 @if $type == monster {
  color: green;
 } @else {
  color: black;
 }
}
@for $i from 1 through 3 {
 .item-#{$i} {width: 2em * $i;}
}
@each $animal in puma, sea-slug, egret, salamander {
 .#{$animal}-icon {
  background-image: url('/images/#{$animal}.png');
 }
}
$i: 6;
@while $i > 0 {
 .item-#{$i} {width: 2em * $i;}
 $i: $i - 2;
}

CSS compilation result:

p {color: green;}
.item-1 {width: 2em;}
.item-2 {width: 4em;}
.item-3 {width: 6em;}
.puma-icon {background-image: url('/images/puma.png');}
.sea-slug-icon {background-image: url('/images/sea-slug.png');}
.egret-icon {background-image: url('/images/egret.png');}
.salamander-icon {background-image: url('/images/salamander.png');}
.item-6 {width: 12em;}
.item-4 {width: 8em;}
.item-2 {width: 4em;}

@function

You can create your own functions and use it within your files. Just make sure that its name does not conflict with the evolution of Sass and Compass.

SCSS example:

$grid-width: 40px;
$gutter-width: 10px;
@function grid-width($n) {
 @return $n * $grid-width + ($n - 1) * $gutter-width;
}
#sidebar {width: grid-width(5);}

CSS result:

#sidebar {width: 240px;}