Child pages
 • Szablony tematyczne i Smarty
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Spis treści

Szablony tematyczne i Smarty

Smarty jest silnikiem szablonu PHP który jest wytrzymały,szybki, łatwy w nauce i użyciu, i ma czystą i kompaktową składnie do projektowania dedykowanego. Pomaga zbudować znacznie prostszy kod HTML i działa poprzez gromadzenie, a następnie buforowania każdej strony.

Możesz się dowiedzieć więcej wchodząc na oficjalną stronę: http://www.smarty.net/

Podstawowe zasady

Ograniczniki

Ograniczniki umozliwiają silnikowi szablonu "rozpoznać" Smarty zwraca się wewnątrz szablonu. Ograniczniki wykorzystywane przez Smarty są w nawiasach klamrowych The delimiters used by Smarty: {smarty_call}

Jeśli trzeba użyć rzeczywistych nawiasów klamrowych w kodzie szablonu Smarty posiada specjalne połączenie dla Ciebie: {redelim} na lewej nawias klamrowy ({), i {rdelim} dla prawej nawias klamrowy (}).

Komentarze

Jak w przypadku każdego języka programowania lub skryptów, można umieścić komentarze w kodzie szablonu, a silnik szablonu nie będzie ich analizowac. 

Komentarze używają regularnych ograniczników, wraz z otwieraniem i zamykaniem * znaków.

 

{* One-line comment. *}

{* 
Multiple
lines
comment.
*}

{* Comment for Smarty {$code} *}

Zmienne

Tak jak w PHP, zmienne są reprezentowane przez znak dolara, po którym następuje nazwa zmiennej. Umieszczenie zmiennej bezpośrednio w ograniczniku Smarty oznacza, że chcesz wyświetlić zmienną taką jaka jest.
Na przykład, {$foo} Smarty jest odpowiednikiem PHP echo $foo;.

Można również stosować moyfikatory do zmiennych:

{* Displaying the content of the variable in lowercase. *}
{$foo|lower}
  
{* Displaying the content of the variable after replacing one word with another. *}
{$foo|replace:'bar':'baz'}
  
{* Example of "chaining" modifiers.	 *}
{$foo|lower|capitalize|truncate:10:'...'}

Możesz uzyskać pełną listę dostępnych modyfikatorów na oficjalnej stronie internetowej: http://www.smarty.net/docs/en/language.modifiers.tpl

Tryby warunkowe

Smarty ma warunkowy system if / else / elseif :

{if $coffee == 'good'}
 {* Happy coder *}
{elseif $coffee == 'very good'}
 {* Very happy coder *}
{else}
 {* Grumpy coder *}
{/if}

Możesz się dowiedzieć więcej o różnych trybach warunkowych na oficjalnej stronie: http://www.smarty.net/docsv2/en/language.function.if.tpl

Pętle

Smarty obsługuje dwie pętle: section i foreach. Można użyć iteratorów, a nawet trybu warunkowego foreachelse :

<?php
 $items_list = array( 23 => array('no' => 2456, 'label' => 'Salad'), 96 => array('no' => 4889, 'label' => 'Cream') );
 $smarty->assign('items', $items_list);
?>
<ul>
{foreach from=$items key=myId item=i}
 <li><a href="item.php?id={$myId}">{$i.no}: {$i.label}</li>
{/foreach}
</ul>

Możesz dowiedzieć się więcej o każdej pętli na oficjalnych stronach internetowych:

Włączanie pliku

Można łatwo dołączyć plik szablonu do innego używając funkcji include, extends or block. Dzięki dziedziczeniu, włączenie pliku może mieć wpływ na wiele szablonów naraz.

Metoda przypisania używa dwóch obowiązkowych argumentów:

 • file: Uwględnia nazwę plikiu szablonu.
 • assign: Nazwa zmiennej wyjścia zostanie przypisana.

Oto kilka przykładów:

{* Including a file. *}
{include file='steps.tpl'}
  
{* Placing the included content in a variable, then display the variable.	 *}
{include file='text.tpl' assign='MyText'}
{$MyText}

Demonstracja dziedziczenia z  extendsblock:

{* Filename: parent.tpl *}
<html>
<head>
<title>{block name="title"}Default Title{/block}</title>
...
{block name="title"}New Title{/block}
</head>
</html>

{* Filename: child.tpl *}
{extends file='parent.tpl'}
{block name='title'}New Page Title{/block}

Ten ostatni przykład używa funkcji  block, który jest przeznaczony do określenia nazwy powierzchni żródła matrycy do matrycy dziedziczenia.

Można się dowiedzieć wiecej na temat dziedziczenia szablonów i każdej funkcji umieszczenia na swojej stronie na oficjalnej stronie:

Funkcja debugowania

Kompletny zestaw procesów wewnętrznych z szablonu Smarty mogą być wyświetlane, gdy wyświetlana jest strona.

Podczas rozwoju tematycznego, można to zrobić dla każdego ładowania strony poprzez edycje pliku /config/smarty.config.inc.php i edycje $smarty->debugging wartości:

$smarty->debugging = true;

Gdy motyw jest na stronie produkcyjnej, można włączyć funkcje debugowania poprzez dodanie dyrektywy{DEBUG} w pliku szablonu.

Można także zarządzać funkcją debugowania bezpośrednio z PrestaShop w menu "Paramenty Zaawansowane" na sronie "Konserwacja" zmień opcje "Konsola Debugownia" do swoich upodobań,

Możesz dowiedzieć się więcej o tej funkcji debug na oficjalnej stronie: http://www.smarty.net/docs/en/language.function.debug.tpl

Zaawansowane zastosowania

Zrzuty

Funkcja capture umożliwia pobieranie danych wyjściowych szablonu bez wyświetlania go. Na przykład: {capture name="myCapture'} ... {/capture}

W celu korzystania z takich materiałów należy przywołać $smarty super zmienna: $smarty.capture.myCapture

Nie zapomnij sprawdzić chwytu przed użyciem go:

{if $smarty.capture.<name>} or {if isset($smarty.capture.<name>}

Funkcja przechwytywania ma możliwość automatycznego przypisania zmiennej:

{capture name='myCapture' assign='myVar'}
  ...
{/capture}
{* Then, in order to use the content, call the $myVar variable. *}

Możesz dowiedzieć się więcej o funkcji capture na oficjalnej stronie: http://www.smarty.net/docs/en/language.function.capture.tpl

Przypisanie zmiennych

Możliwe jest przypisanie zmiennej do pliku szablonu (widok) używając funkcję  assign :

{assign var='myVar2' value='My value'}

{* Will display "My value". *}
{$myVar2}

Możesz dowiedzieć się więcej o funkcji assign na oficjalnej stronie: http://www.smarty.net/docs/en/language.function.assign.tpl

Zmienna $smarty

$smarty jest to tak zwana super zmienna. To sprawia, że można pobrać kilka przydatnych informacji:

 • capture wartości: $smarty.capture.myVariable
 • wartości GET: {$smarty.get.<name>}
 • wartości POST: {$smarty.post.<name>}
 • aktualny timestamp: {$smarty.now}, lub niestandardowego formatowania {$smarty.now|date_format:'%d-%m-%Y %H:%M:%S'}
 • stałe PHP: {$smarty.const.<constant name>}

w Smarty 2, $smarty mogą być stosowane foreach:

Gdy pętla jest zdefiniowana jako: {foreach from=$myarray key="mykey" item="myitem"}
...można wykonać wezwanie $smarty.foreach.name.property

Od PrestaShop 1.5 zaleca się polegać tylko na składni Smarty 3 z szablonu PrestaShop, W związku z tym $smarty.foreach.varName.property wezwanie call musi być zastapiony przez $varName@property równoważne wezwanie.

Możesz dowiedzieć więcej o zmiennej $smarty na oficjalnej stronie: http://www.smarty.net/docs/en/language.variables.smarty.tpl

Literówki

Etykieta literal umożliwia blokowi danych do wykorzystanie jej dosłownie, bez Smarty próbuje je interpretować:

{literal}
<script type="text/javascript">
 function myFonction()
 {
  ...
 }
</script>
{/literal}

Możesz dowiedzieć się więcej na temat funkcji dosłownej na oficjalnej stronie: http://www.smarty.net/docs/en/language.function.literal.tpl

Funkcje

Funkcje Smarty nie używa $ prefix, podobnie jak zmienne: {debug}, {rdelim}, {ldelim}, ...

Mogą one zaakceptować argumenty: {include file='<name of the file>'}

Struktura wywołania funkcji jest więc: {nameOfTheFunction arg1='...' arg2='...'}

Nie można użyć modyfikatorów na funkcjach, na przykład {nameOfTheFunction arg1='...' |lower} nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. .

Możesz dowiedzieć sie więcej o funkcjach Smarty na oficjalnej stronie:

Wtyczki

Wtyczki Smarty umożliwia łatwe rozszerzenie standardowego zachowania. Są one zapisane w PHP. Na przykład, PrestaShop ma wtyczki Smarty, które tworzą specyficzną funkcje obsługiwania tłumaczeń: {l}

Po pierwsze w temacie:

{l s='Hello dear viewer'}

i w module (nawet jeśli jest nadpisany!) And in a module (even if overridden!):

{l s='Hello dear view' mod='myModule'}

Możesz dowiedzieć się więcej o wtyczkach Smarty na oficjalnej stronie: http://www.smarty.net/docs/en/plugins.tpl

Smarty niemile widziane z PrestaShop

Kilka rzeczy które trzeba wyraźnie unikać przy użyciu Smarty:

 • Nie rób stałego bezpośredniego połączenia PrestaShop. Bardziej szczegółowo nawet nie używaj {$smarty.const._DB_PASSWD_}, z oczywistych powodów..
 • Nie zastępuj przypisanych zmiennych PrestaShop.
 • Nie twórz niepotrzebnie kodu trudnego do odczytania. Na przykład powstrzymując się od jakichkolwiek zawołań  include od dołączonego już od wewnątrz pliku.
 • Nie rób bezpośredniego połączenia PHP. Na przykład nie należy używać {php} // PHP code {/php}
 • No labels