Child pages
  • Zasady zarządzania magazynem
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zasady zarządzania magazynem

Znajdziesz tutaj zasady zarządzania stosowane automatycznie przy zarządzaniu magazynem

Każdorazowe wejście i wyjście z magazynu  powinno być odnotowane. To dlatego każdy jednostkowy produkt wchodzący do magazynu musi posiadać cenę jednostkową netto (cenę zakupu lub produkcji) i być połączony z pośrednikiem zamówienia dostawy lub ręcznym wprowadzeniem. i każdorazowe wyjście produktu z magazynu musi zostać odnotowane.

Dlatego istnieją trzy sposoby podstawowej waloryzacji, które należy wybrać w zależności od działania lub zasad mających zastosowanie w kraju dla każdego magazynu:

  • FIFO (pierwsze wejście, pierwsze wyjście).
  • LIFO (ostatnie wejście, pierwsze wyjście).
  • AVCO (średni koszt lub średni ważony koszt jednostkowy).

W przypadku metod FIFO i LIFO, każdy produkt jednostkowy w magazynie posiada ustaloną cenę zakupu w chwili dodania do magazynu. Zatem dla danego odniesienia dostępnego w 100 egzemplarzach, 40 egzemplarzy może posiadać cenę zakupu X, a kolejne 60 cenę zakupu Y. W chwili składania zamówienia i wg wybranej metody, wiadomo jaki produkt należy zarezerwować i w jakiej cenie , co pozwala na dokładne zarządzanie ewentualnymi zwrotami produktów i umieszczeniu ich  w magazynie z taką samą ceną początkową.

Tabela poniżej przedstawia użytkowanie metody LIFO, aby oszacować wartości magazynu. W tym przypadku mamy do czynienia z tabelą z dwoma hasłami “wejście” (cena i ilość pod względem typu ruchu). Stopniowo w miarę dokonanych odbiorów Dodawane zostają nowe kolumny.

Cena

4

6

7

Initial stock

1000

 

 

Entry

 

500

 

Exit

(700)

 

 

Exit

(300)

(400)

 

Entry

 

 

900

Instant state

0

100

900

W tym przypadku wartość zapasów w czasie bieżącego stanu wynosi 6900.

Poniższa tabela pokazuje, w jaki sposób można użyć metody FIFO do obliczenia wartości magazynu. Używamy tych samych wartości wejścia i wyjścia, tak jak w poprzednim przykładzie. Główna zasada jest taka sama jak w przykładzie FIFO, wykluczając momenty wyjść, przede wszystkim używamy jednostek, które były ostatnio wprowadzone do magazynu.

Cena

4

6

7

Initial stock

1000

 

 

Entry

 

500

 

Exit

(200)

(500)

 

Exit

(700)

 

 

Entry

 

 

900

Instant state

100

0

900

Wartość magazynu w chwili obecnej sesji w tym przypadku wynosi 6900.

Trzecią metodą najczęściej stosowaną do wyceny magazynu jest średnia ważona kosztów (AVCO). Obliczenie AVCO odbywa się po każdym nowym wpisie w magazynie.

Dla danego produktu, obliczenia AVCO odbywa się za pomocą wzoru:

AVCO = (QS * previous AVCO + QA * UP) / (QS + QA)
Unless QS is negative or null, in which case AVCO = UP.

gdzie:

  • QS = Aktualna ilość produktów w magazynie lub magazyn pierwotny.
  • QA = ilość przeznaczona do dodania do magazynu.
  • UP = koszt jednostkowy (cena zakupu netto lub koszt produkcji).

Poniższa tabela ilustruje ewolucję AVCO na przykładzie produktu początkowo z 20 sztukami w magazynie, a kupony w cenie 2. Nowe wejścia / wyjścia będą wyceniane w następujący sposób:

 

Entry

Entry UP

Exit

Exit UP

AVCO

Stock valuation

Initial stock

20

2

 

 

2

40

X Date

 

 

12

2

2

16

Y Date

20

3.4

 

 

3*

84

Z Date

 

 

10

3

3

54

*: Szczegóły obliczeniowe: ((8 pozostałe produkty w magazynie * 2) + (20 produktów do dodania * 3.4)) / 28 = 3 produktów ogółem.

Na dzień Y, obliczyliśmy AVCO według liczby produktów dodanych w magazynie z ich ceną jednostkową. Dlatego wszystkie produkty w magazynie mają teraz przypisaną wartość jednostkową, która zależy od nowego AVCO.

  • No labels