Child pages
 • Korzystanie z jQuery i Ajax

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of contentsSpis treści

Table of Contents
maxLevel3

...

Korzystanie jQuery and Ajax

...

O jQuery

jQuery is a solid JavaScript library. Among its many advantages:

 • Works as expected with numerous web browsers.
 • Clear, concise and intuitive architecture.
 • Many available plugins.

You can learn more about jQuery on the official websitejest solidną biblioteką JavaScript. Wśród wielu zalet:

 • Działa zgodnie z oczekiwaniami wielu przeglądarek internetowych.
 • Jasna, zwięzła i intuicyjna architektura
 • Wiele dostępnych wtyczek.

Możesz się dowiedzieć więcej o jQuery na oficjalnej stronie: http://jquery.com/

jQuery

...

$

jQuery has the posiada funkcje$() function, and the $ namespace, which contains all the other functions.

The $() function can be used in many ways:

...

nazw, który zawierają wszystkie inne funkcje.

Funkcja $() może być użyta na wiele sposobów:

 • Przy zastosowaniu funkcji jako parametr, $() będzie wykonywał funkcje gdy strony w DOM są w pełni załadowane.
  Na przykład: $(function(){ /* do something */ });
 • When passing a string containing a CSS selector, Po przejściu ciągu zawierającego selektor CSS $() will return all the HTML nodes which match the selector.
  For instancezwróci wszystkie węzły HTML, które odpowiadają selektorowi.
  Na przykład: $('ul#nav');
 • That set of nodes can then be assigned to any of jQuery's methods. For instance, if you want to hide the navigation element returned by the above selector.
  For instanceTen zestaw węzłów może być przypisany do każdej z metod jQuery. Na przykład. Jeśli chcesz ukryć elementy nawigacji zwracane przez powyższy selektor.
  Na przykład: $('ul#nav').slideUp('fast');
 • When using pure HTML code as its parameter, Przy użyciu czystego kodu HTML jako jego parametru $() will create the node (DOM element). That node can, again, be used with any of jQuery's methods.
  For instance stworzy węzeł (element DOM). Ten węzeł może znowu być stosowany z dowolną metodą jQuery
  Na przykład: $("<li>Sign Off</li>").appendTo("ul#nav");

Note

$() is merely a shortcut to the library-specific jest jedynie skrótem specyficznej biblioteki funkcji jQuery() function. It exists in order to accelerate coding. Many other JavaScript libraries use $() for their shortcut.Hence, these two lines are equivalent. Istnieje w celu przyspieszenia kodowania. Wiele innych bibliotek JavaScript używa $() ich skrótów.

W związku z tym te dwie linie są równoważne:

Code Block
$('ul#nav').slideUp('fast'); 
jQuery('ul#nav').slideUp('fast');

 

If you are mixing JavaScript libraries in your theme, you might be better off by telling jQuery to free Jeśli mieszasz biblioteki JavaScript w swoim temacie, może będzie lepiej powiedzieć jQuery żeby uwolnić $(). Simply call Prosty zwrot $.noConflict(), and from then on, any call to jQuery will require you to use jQuery() instead of i od tej pory każde wywołanie jQuery()będzie wymagać korzystania z $().

You can learn more about Możesz dowiedzieć się więcej na temat jQuery() and i $() on the official website na oficjalnej stronie: http://api.jquery.com/jQuery/

...

Funkcje w jQuery

jQuery's $ namespace contains all the functions that are not attached to a specific node.Among these are a few Ajax and utilitarian functions. For instancenamespace $ zawiera wszystkie funkcje, które nie są dołączane do konkretnego węzła.

Wśród nich znajduje się kilka funkcji Ajax I funkcji użytkowych. Na przykład:

Code Block
$.post('/handler.php', {'action': 'purchase', 'product': 434}, function(data){/* do something */} );

You can attach events to a set of nodes returned by Można dołaczyć zdarzenia do zbioru skróconych węzłów zwróconych przez $(). One of the advantages of using jQuery, once again, is that when handling events, it helps you by harmonizing so that you do not have to cater for each browser specifics.In order to associate a function to a click event, simple add Jedną z zalet korzystania z jQuery, po raz kolejny jest to, że podczas obsługi zdarzenia, pomaga on poprzez harmonizacje, tak, że nie trzeba uzględniać specyfiki każdej przeglądarki.

Aby przypisać funkcje click event, jest prosty dodatek .click(function).
In order to generate a W celu wygenerowania click event, you can also use można również użyć .click() with any parameter. For instance z każdym parametrem. Na przykład: $('#button').click(function(){/* do something */});

You can learn more about Możesz się dowiedzieć więcej na temat jQuery's Ajax and utilitarian functions on the official websitei funkcji użytkowych na oficjalnej stronie:

Selectors

jQuery offers two ways to select page elements:

...

Selektory

jQuery oferuje dwa spososby, aby wybrać elementy strony:

 • Połącz selektory CSS i XPath w ciągu znaków, które są używane z funkcją $(). Na przykład: $("div > ul a")
 • Using one of the several methods already available in the Użyj jednej z kilku metod, które są już dostępne w jQuery namespace.

These two ways can be combined.Oba te spososby mogą być łączone

Code Block
var my_jQuery_object = $("#my_image");
var my_jQuery_object = $("#menu a");
var my_jQuery_object = $("#id > .classe, #id td:last-child"); 
  
/* returns the 'td' elements within the odd 'tr'. */
var my_jQuery_object = $('tr:odd td');
  
/* returns the fourth paragraph. */
var my_jQuery_object = $("p:eq(4)");
  
/* returns the 7 first paragraphs. */
var my_jQuery_object = $("p:lt(8)");

You can learn more about Możesz dowiedzieć się więcej na temat selektorów jQuery's selectors on the official websitena oficjalnej stronie: http://api.jquery.com/category/selectors/

Methods and callbacks

A whole set of methods are available in the standard API: DOM manipulation, CSS manipulation, event management, visual effects, etc.

For instance, if you wish to have all the paragraphs in a page slowly disappears, use this:

Metody i wywołania zwrotne

Cały zestaw metod dostępny w standardowym API to: manipulacja DOM, manipulacja CSS, event managment, efekty wizualne, etc.

Na przykład jeśli chcesz, aby znikneły powoli wszystkie akapity na stronie, użyj tego:

 

Code Block
$("p").fadeOut();

Some methods (such as the Niektóre metody (takie jak fadeOut() one) accept another method as a parameter. Such a method will be executed once the first one is done. That is called a callback.For instance) przyjmują inną metodę jako parametr. Taki sposób wykonany raz jest już zrobiony. To nazywamy wywołaniem zwrotnym 

Na przykład:

Code Block
$(".test").fadeOut("slow",function(){ 
 $(this).fadeIn("slow"); 
});

All of jQuery's methods return a jQuery object. This makes it possible to chain methods, with no limit. You can even write your code so that it reads just like a function block.

For instance, this code works perfectly well, and is easy to read and to updateWszystkie metody powrotu przedmiotu  jQuery . To sprawia, że metody łańcucha są bez ograniczeń. Można nawet napisać swój kod, tak, że jest on czytany jak blok funkcyjny.

Na przykład, ten kod działa doskonale i łatwy do odczytu i aktualizacji:

Code Block
$(".emptyContent").append("This is a test")
 .css("border", "1px solid red")
 .addClass("fullContent")
 .removeClass("emptyContent");

Available plugins in PrestaShop

Here is a list of the jQuery plugins that are available in a default installation of PrestaShop:

Plugin file name

Plugin description

jquery.colorpicker

Photoshop-style color selector.

jquery.cookie-plugin

Read, write and delete cookies.

jquery.dimensions

Manage an element's dimensions.

jquery.easing

Manage the speed of an animation.

jquery.excanvas

Change the canvas of an element (rounded corners / gradients / opacity / draw line, arc, etc.)

jquery.fieldselection

Use and replace the text selected within a zone.

jquery.flip

Flip an element.

jquery.flot

Create graphs presenting data as curves, bars, etc.

jquery.highlight

Add syntax colorization.

jquery.hoverIntent

Add a prediction effect on JavaScript's hover event.

jquery.idTabs

Manage tabs.

jquery.ifxtransfer

Animate an element with a transfer from one container to another.

jquery.jqminmax

Add min-width, max-width, min-height and max-height on all browsers.

jquery.pngFix

Manage transparency in IE 5.5 and IE 6.

jquery.scrollTo

Make the page or element scroll to a certain position.

jquery.serialScroll

Make a series of element scroll to a certain position.

jquery.tablednd

Drag and drop a table's rows.

jquery.typewatch

Execute a function when the user has typed some text in a zone and has stopped typing after a certain amount of time.

jquery.validate-creditcard

Validate a credit card number depending on its type.

A couple of other tools

jQuery's API is incredibly complete, and you will spend hours finding new possibilities.

...

Code Block
if($.browser.msie) {
 if($.browser.version == 6) {
  // Your IE6 specific code.
 } else {
  // Code for any other IE browser.
 }
}

Making Ajax calls with jQuery

About Ajax

The term "Ajax" is really an acronym for Asynchronous JavaScript and XML. It describes the use of JavaScript to load new content into the current page without having to reload the whole page. The process is called asynchronous because once the Ajax request has been sent to the web server, the browser does not have to wait for the answer in order to perform other tasks. The transferred content does not have to be formatted in XML: it can use JSON, HTML or plain text.

...

Note
titleAbout JSON

 JavaScript Object Notation is the most used format when transferring data using the Ajax technique, for two main reasons: it is considered lighter than XML, and it can very easily be used by JavaScript, as it resembles a subset of that language. You can learn more about JSON on the following sites :

How to use Ajax in PrestaShop

By default, PrestaShop's controllers use the standard full-page-reload process.

...

Code Block
public function displayAjax() {
 $return = array(
  'hasError' => true,
  'errors' => 'Ceci est le message'
 );
 die(Tools::jsonEncode($return));
}

jQuery's Ajax methods

jQuery.ajax(url [, settings ] )

Parameters:

 • url: the URL to which the query should be sent
 • settings: options and functions

...

You can learn more about ajax() here: http://api.jquery.com/jQuery.ajax/

Alternative: jQuery.load(url [, data ] [, complete(responseText, textStatus, XMLHttpRequest) ] )

This method is used to directly load the HTML result to an Ajax call, right within an element on the current page.

...

Code Block
$('#result').load('ajax/test.html', function() {
 alert('Load was performed.');
});

Alternative: jQuery.get( url [, data ] [, success(data, textStatus, jqXHR) ] [, dataType ] )

This method enables you to call an Ajax script with an HTTP GET query. It is equivalent to the following Ajax call:

Code Block
$.ajax({
 url: url,
 data: data,
 success: success,
 dataType: dataType
});

Return values on a jQuery Ajax call

All these jQuery methods return a jqHXR object, which is an extension of the XMLHTTPRequest object. That object makes it possible to trigger various functions depending on the result of the call:

...