Child pages
  • FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Oto odpowiedź po angileskui francusku.

Czy są jakieś ograniczenia licencyjne PrestaShop, jeśli są w ogóle jeśli tak to jakie?

PrestaShop jest wydana na zasadach Open Software License (OSL) v. 3.0. Moduły są udostępniane  na  Academic Free License 3.0.

...

Nadal musisz włączyć przyjazne adresy URL, choć odbywa się to na dole strony w zakładce Prefereferencji "SEO & URLs".

See the dokumentacja strony preferencji SEO&URL.

Jak przetłumaczyć na mój język PrestaShop?

Możesz przetłumaczyć pomóc w tłumaczeniu PrestaShop na swój język uczestnicząc w You can help translate PrestaShop into your language by participating użyj narzędzia Crowdin! Thank you for your contributionDziękujemy za twój wkład!

Jak dodać język do panelu administracyjnego albo dla użytkowników?

...

Zobacz dokumentacja strony "Lokalizacja" the one for the "Languages" page.

How do I customize the translation?

You can edit the translation files directly within PrestaShop, in the "Translations" page of the "Localization" menu.

See the documentation on the "Translations" page.

How do I obtain process payment modules to be used with PrestaShop?

You can obtain all payments modules on PrestaShop's Add-Ons site.
Many payments modules for several banks and payments process are available. You will be able to accept credit card payments and payments in several times.

How do I add or change a currency?

Currencies are part of localization packs, so adding a currency means importing the localization pack for that country

  • In the "Localization" page of the "Localization" menu, select the country for the currency you need, and import the localization package. You may uncheck the boxes you don't need, for instance the language, taxes or units for that country. You can also import it all and disable the language later, if needed.
  • in the "Currencies" page of the "Localization" menu, make sure that the new currency is enabled. You can disable a currency at any time.

Do check that your prices are correct in all currencies!

...

strona języków.

Jak mogę dostosować tłumaczenia?

Możesz edytować pliki tłumaczeń bezpośrednio w PrestaShop na stronie "Tłumaczenia" w menu  "Lokalizacja".

Zobacz dokumentacja strony "Tłumaczenia".

Jak mogę sprawić aby moduły sposobów płatności były dostępne w PrestaShop? 

Możesz kupić moduły płatności na stronie strona adonsów PrestaShop .
Jest wiele dostepnych modułów i sposobów płatności dla wielu banków. Będziesz miał możliwość przyjmowania płatności kartami kredytowymi na kilka sposobów.

Jak mogę dodać lub zmienić walutę?

Waluta jest częścią pakietu lokalizacji, więc dodanie waluty oznacza zaimportowanie pakietu dla tego kraju.

  • na stronie "Lokalizacja" w menu "Lokalizacja", wybierz kraj dla waluty której potrzebujesz, i importuj pakiet lokalizacji. Możesz odznaczyć pola, których nie potrzebujesz na przykład języka, podatków, lub jednostek dla tego kraju Można także importować je wszystkie i wyłączyć język później, w razie potrzeby.
  • na stronie  "Waluty" w menu "Lokalizacja" umpewnij się, że nowa waluta jest włączona. Możesz wyłączyć walutę w każdym czasie.

Sprawdź czy twoje ceny są poprawne we wszystkich wypłatach!

Jak jak mogę aktywować bibliotekę GD?

The GD library enables PrestaShop to rework images that you upload, especially resizing them.

...