Child pages
 • Używanie PrestaShop1.6 z WordPress

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

WordPress is the most-used CMS on the Web, and chance is that you are already using it for your site, or plan on using it for your blog or static content alongside PrestaShop for the e-commerce part.

PrestaShop is able to handle an unlimited number of static pages and page categories using its CMS feature, but there are situations when a blog might be necessary, or simply more advanced CMS features that PrestaShop or its modules do not provide. This is where a more complex tool such as WordPress might be useful.

E-commerce and CMS: with PrestaShop and WordPress side by side, you get the best of both worlds – as long as you can configure it all correctly.

Scenarios

There are different scenarios that you might want to explore, depending on your needs and preferences:

 • WordPress on the root URL and PrestaShop installed on a subdomain/subfolder.
 • PrestaShop installed on the root URL and WordPress on a subdomain/subfolder.
 • PrestaShop and WordPress installed side by side.

You gotta keep'em separated

If you want to keep each separate, the integration is easy: the hardest thing to do will be to have a consistent theme for both applications. You can either adapt each application's default theme in order to have them look as similar as possible, or have a designer/developer build two consistent theme for both. Note that the PrestaShop theme API uses Smarty, while the WordPress theme API uses its own PHP function calls:

...

jest najczęściej używanym w sieci CMS, i jest szansa, że używasz go już na swojej stronie lub planujesz używać go na swoim blogu lub zawartości statycznej obok PrestaShop dla części e-commerce.

PrestaShop jest w stanie obsługiwać nieograniczoną liczbę stron statycznych i stron kategorii używając funkcji CMS, ale są sytuacje kiedy blog może być konieczny, lub po prostu bardziej zaawansowane funkcje CMS PrestaShop lub jego moduły nie świadczą. To jest sytuacja kiedy bardziej kompletne narzędzie jak WordPress może być przydatne.

E-commerce i CMS: z PrestaShop i WordPress obok siebie, sprawia, że masz wszytko co najlepsze z dwóch światów- tak długo jak można je skonfigurować poprawnie.

Scenariusz

Są różne scenariusze, które możesz chcieć sprawdzić, w zależności od potrzeb i preferencji:

 • WordPress jest zainstalowany na root URL i PrestaShop na subdomenie/podfolderu.
 • PrestaShop jest zainstalowany na root URL i WordPress na subdomenie/podfolderu.
 • PrestaShop i WordPress są instalowane obok siebie.

Powinieneś je trzymać oddzielnie

Jeśli chcesz je trzymać osobno. to integracja jest prosta: najtrudniejszą rzeczą do zrobienia będzie posiadanie spójnego motywu dla dwóch aplikacji.  Można albo przystosować domyslny motyw każdej aplikacji aby wyglądały one na jak najbardziej podobnie do siebie, lub mieć projektanta/developera który zbuduje dwie spójne kompozycje dla obydwu stron. Zauważ, że szablon API PrestaShop używa swojej własnej funkcji wywoływania PHP:

 

Note

In order to get an idea of how a Aby zoorientować się jak może działać motyw kombi PrestaShop-WordPress theme combo can work, check out the free , sprawdź darmowy szablon Velvet Sky theme: http://www.smashingmagazine.com/2011/06/26/free-prestashop-and-wordpress-e-commerce-theme-velvet-sky/ (Note: not compatible with Uwaga: nie jest kompatybilny z PrestaShop 1.6+).

Mix-A-Lot

But you might want to mix both of them. For instance, you might want to display the WordPress content in-between columns full of PrestaShop content (new products, current cart, etc.). Likewise, you might want to have your online store display links to your WordPress content. All this and more can be with a few well chosen WordPress plugins and PrestaShop modules.

Two WordPress plugins can help you:

...

Miksuj do woli

Możesz chcieć mieszać obydwa motywy. Na przykład może chcesz zobaczyć zawartość WordPress pomiędzy pełnymi kolumnami treści PrestaShop (nowe produkty, aktualny koszyk, itd). Podobnie możesz chcieć żeby twój sklep wyświetlał linki do treści WordPress. Wszystko to i więcej może być z kilku  dobrze dobranych wtyczek WordPress i modułach PrestaShop.

Dwie wtyczki WordPress mogą być pomocne:

 • PrestaShop Integrator (http://wordpress.org/plugins/prestashop-integration/) adds 3 widgets and a shortcode to your WordPress installation:
 • PrestaShop Integration Hook widget: you can integrate the content of any of four PrestaShop hooks into any WordPress theme: Top of pages, Left column block, Right column block, Footer.
 • PrestaShop Integration Module widget: you can insert a PrestaShop module in your WordPress theme, via one of PrestaShop's hooks.
 • PrestaShop Integration Products widget: display the product list attached to a WordPress postdodaje 3 widżety i shortcode do instalacji WordPress:
  • Integracja PrestaShop widżet Hook: Możesz zintegrować każdy z czterech hooków PrestaShop do dowolnych motywów WordPress: Na górze stron, w bloku lewej kolumny, w bloku prawej kolumny, stopce.
  • Widżet modułu integracji PrestaShop: Możesz wstawić moduł PrestaShop w szablonie WordPress, poprzez jeden z hooks PrestaShop.
  • Integracja widżetu Produktów PrestaShop: Wyświetlić liste produktów dołączanych w post WordPress.
  • [ps_product_list] shortcode: this hooks makes it possible to display products from any PrestaShop category into a WordPress page or post.
  Prestashop User Compatibility
  • Te hooks sprawiają, że możliwe jest wyświetlanie produktów z każdej kategorii PrestaShop do strony albo postu WordPress.
 • Zgodność użytkownika Prestashop (http://wordpress.org/plugins/prestashop-user-compatibility/) makes it possible for your PrestaShop users to log in twoi użytkownicy PrestaShop mają możliwość logowania się do WordPress.

As an alternative, you can use these WordPress pluginsJako alternatywę, możesz użyć tych wtyczek WordPress:

On the other sideZ drugiej strony, PrestaShop has WordPress-dedicated modules (but most are for payma dedykowane moduły WordPress (ale większość jest płatna):

 • WordPress Sync (http://addons.prestashop.com/enpl/content495-management/3052blog-wordpressforum-sync.html) helps you integrate your blog into your store. You can import content and keep both in aktualnosci) pomaga zintegrować twój blog z twoim sklepem. Możesz importować treści i trzymać je obydwie w sync.
 • WordPress Cart (http://addons.prestashop.com/enpl/export451-modules/6419import-wordpresseksport-cart.html) connects your WordPress blog with your PrestaShop store. Displays your shopping cart and links to the user accountdanych) łączy twój blog WordPress z twoim sklepem PrestaShop. Wyświetla twój koszyk zakupów i linki do konta użytkownika.
 • PrestaShop to WordPress (http://addons.prestashop.com/enpl/export-modules/1174-prestashop-to-wordpress.html) enables you to insert up to six widgets on your WordPress blog: cart, categories, manufacturers, new products, specials and top sellersumożliwia na wstawienie do sześciu widżetów na swoim blogu WordPress: Koszyk, kategorie, producentów, nowe produkty, promocje i najczęściej kupowane.