Child pages
 • Najlepsze praktyki

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Skup się na podstawach, zachowaj tylko esencje. Odwiedzający musi sie skoncentrować tylko na  stworzeniu konta i zamówieniu. Zobacz jak to robi Amazon. 
 • Zredukuj liczbę kroków. Użytkownik musi wiedzieć ile kroków wciąż musi przejśc aby rzeczywiście zfinalizować zakup. 
 • Wyrażnie wyświetl błedy użytkownika tuż obok pola formularza. Błędy muszą wyświetlać sie odrębnym kolorem (czerwony jest ulubiony), a pola obowiązkowe powinny być wskazane (na przykład   gwiazdką *).

Payment

The visitor has created her client account, great! But it's still not over yet, she must now go through the purchase itself.

Same as for the account creation form:

 • Reduce the number of steps (delivery address, payment page).
 • Display the errors in a distinct color.
 • Payment page:
  • If the visitor uses a credit card, warn them that they will be redirected to your bank's secure server. For instance, add a little padlock icon, with an explanation.
  • If she chooses to pay by check (or any other offline payment method), clearly mention what to do next: amount, address, etc.

All these usability tips are just part of the whole story, but they can bring you a solid ground on which building your theme, in order to improve your shop.

Optimizing images

One important thing to keep in mind is that images slow a shop down, especially if the images are not optimized. This section shows you how to optimize images, but at the end of the end, the optimization is to only keep the important images, and let go of the others.
There are just a few important images on a shop theme: the products images/thumbnails, the shop's logo or header, and maybe the homepage's slideshow. Most of the rest can be easily replaced by clever use of CSS and HTML, especially if it belongs to the shop's design. Keep the number of images on any page to a minimum: the faster a shop will be, the longer a potential customer will be willing to browser its page.

Image optimization means two things:

 • Lowering image size in order to improve loading time.
 • Making sure they are properly indexed by search engines.

Dealing with image size should be done directly in Photoshop: do not ever use a bigger image than it is displayed within the browser. Use the necessary size, no more, no less.
Photoshop also has a special "Save for the web" tool, which helps you perform compression and format comparison, and will remove much of the data cruft.

There are also online tools which can help you optimize your pictures with loss of quality, by performing safe automatic tasks:

...

Płatności 

Odwiedzajacy utworzył konto klienta, świetnie! Ale to jeszcze nie koniec, musi teraz przejść przez same zakupy. 

Tak samo jak w przypadku tworzenia fomularza konta:

 • Zredukuj liczbę kroków (adresy dostarczenia, stronę płatności).
 • Wyświetl błędy odrębnym kolorem.
 • Strona płatności:
  • Jeśli odwiedzajacy używają karty kredytowej, ostrzeż ich, że będą przekierowani do bezpiecznego serwera banku. Na przykład,  dodaj mała ikonę kłódki, wraz z wyjaśnieniem. 
  • Jeśli wybierają płatność czekiem (lub jakąś inną metode płatności w trybie offline), wytłumacz jasno co mają robić dalejt:  Kwota, adres, etc.

Wszystkie te użyteczne wskazówki, są tylko częsćią całej historii, ale moga Ci przynieść solidną podstawę na której budujesz swój temat, aby poprawić swój sklep. 

Optymalizacja obrazów

Ważne jest aby pamiętać, że obrazy spowalniają sklep, zwłaszcza jeśli zdjęcia nie są zooptymalizowane. Ten rozdział pokazuje jak optymalizować obrazy, ale w końcu celem optymalizacji jest zatrzymanie ważnych zdjęć i odpuszczenie innych.
Jest tylko kilka ważnych obrazów w temacie sklepu: Zdjęcia produktów/miniatury, logo sklepu albo nagłówku, i może slajder strony głównej. Większość z resztą może być łatwo zastąpiona przez inteligentne użycie CSS i HTML, zwłaszcza jeśli należą do projektu sklepu. Zminilmalizuj liczbę obrazów na stronie do minimum, to sklep będzie się szybciej wczytywał. a potencjalny klient będzie skłony dłużej przeglądać twoją stronę.

Optymalizacja obrazu oznacza dwie rzeczy:

 • Obniżenie rozmiaru obrazu w celu poprawy czasu ładowania.
 • Upewnij się że są poprawnie indeksowane przez wyszukiwarka.

Aby poradzić sobie z rozmiarem obrazu należy dokonać zmian bezpośrednio w programie Photoshop: Nigdy nie używaj większego obrazu niż ten który jest wyświetlany w przeglądarce. Użyj odpowiedniej wielkości nie większej, ani nie mniejszej.
Photoshop ma specjalne narzędzie "Zachowaj na stronie", które pomaga wykonywać kompresje i porównać format, i usuwa większość pozostałości po danych.

Istnieją też narzędzia online które pomagają optymalizować stratę jakości twojego zdjęcia, wykonując zadanie bezpiecznie i automatycznie:

If you are at ease with command line tools, you can use theseJeśli przychodzi Ci łatwo użycie narzędzi wiersza polecenia można skorzystać z tych:

 • Pngnq: converts zmienia 24-bit bitowe pliki PNG files into na 6 to do 8-bit ones, by only keeping the needed colors.
  Downloadbitowe, tylko przez utrzymywanie potrzebnych kolorów.
  Pobierz: http://pngnq.sourceforge.net/
  Sample command linePrzykładowy wiersz poleceń: pngnq -vf -s1 image.png
 • OptiPNG: tests several compression methods on a PNG file in order to find the best one.
  Downloadistnieje kilka metod kompresji pliku PNG w celu znalezienia najlepszego.
  Pobierz: http://optipng.sourceforge.net/
  Sample command linePrzykładowy wiersz poleceń: optipng -o7 image-nq8.png
 • pngcrush: another kolejne narzędzie optymalizacji PNG optimization tool.
  DownloadPobierz: http://pmt.sourceforge.net/pngcrush/
  Sample command linePrzykładowy wiersz poleceń: pngcrush image.png -rem all -reduce -brute result.png
 • jpegtran: performs lossless operations on JPEG imagesWykonuje bez strat operacje na obrazach JPEG.
  DownloadPobierz: http://jpegclub.org/jpegtran/
  Sample command linePrzykładowy wiersz poleceń: jpegtran -copy none -optimize -perfect src.jpg dest.jpg

...

Najważniejsze wskazówki SEO

...

Improving your site ranking is key to getting new clients. While we will not dive into SEO in this section, there is a handful of tips you should strive for:

 • Improve your URL's, title and other meta tags: make sure to fill all the textfields in the back office, both for products and for categories. Use short and concise descriptions; fill the title with the most important details in order to have these details appear in the URL, etc.
 • Improve your image display: use proper captions and titles.
 • Do not hesitate to use HTML lists when naming the various components/features of a product.
 • Use important words multiple times in the product description.
 • Put important text forward using <strong> and <em>.
 • Optimize page display: make sure they load quickly, either by minimizing image size or by using a better web-host.

...

Poprawa pozycji witryny w rankingu jest kluczem do uzyskania nowych klientów. Nie zagłębimy się w tym rozdziale w SEO, istnieje kilka wskazówek do których należy dążyć:

 • Poprawa swojego adresu URL i innych meta tagów, upewnij się że wypełnione są wszystkie pola tekstowe w panelu administracyjnym, zarówno dla produktów jak i kategorii. Użyj krótkich i zwięzłych opisów; wypełnij tytuł najważniejszymi szczegółami, aby te dane pojawiły się w adresie URL etc.
 • Poprawić wyświetlanie obrazu używając odpowiednich napisów i tytułów.
 • Nie wachaj się korzystać z  list HTML podczas nazywania różnych komponentow/cech produktów.
 • Użyj ważnych słów kilka razy w opisie produktu..
 • Umieść ważny tekst na przodzie za pomocą <strong> i <em>.
 • Optymalizacja wyświetlanie strony: upewnij sie, że załaduje się ona szybko, albo zminimalizuj rozmiar obrazu za pomocą lepszego narzędzia hostingu. .

Zobacz także bezpłatny przewodnik o SEO PrestaShop: https://www.prestashop.com/enpl/white-paper-seo