Child pages
 • FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of contentSpis treści

Table of Contents
maxLevel2

...

Jak zainstalować PrestaShop?

Zobacz http://doc.prestashop.com/display/PS16/Instalacja+PrestaShop

Which are the data from my shop that the PrestaShop company has access to?

Here is the answer in English and in French.Początek PrestaShop 1.6

Do jakich danych mojego sklepu PrestaShop ma dostęp?

Oto odpowiedź po angileskui francusku.

Czy są jakieś ograniczenia licencyjne PrestaShop, jeśli są w ogóle jeśli tak to jakie?

PrestaShop jest wydana na zasadach Open Software License (OSL) v. 3.0. Moduły są udostępniane  na  Academic Free License 3.0.

...

Nadal musisz włączyć przyjazne adresy URL, choć odbywa się to na dole strony w zakładce Prefereferencji "SEO & URLs".

See the http://doc.prestashop.com/pages/viewpage.action?pageId=29656581.Zobacz dokumentacja strony preferencji SEO&URL.

Jak przetłumaczyć PrestaShop na mój język

...

?

Możesz przetłumaczyć pomóc w tłumaczeniu PrestaShop na swój język uczestnicząc w You can help translate PrestaShop into your language by participating using the Crowdin tool! Thank you for your contribution!

How do I add a language to the back office or for my customers?

This is the same thing, and it is done in two steps:

 • In the "Localization" page of the "Localization" menu, select the country for the language you need, and import the localization package.
 • in the "Languages" page of the "Localization" menu, make sure that the new language is enabled. You can disable a language at any time.

Make sure that your products various text fields (name, description, tags, URL, etc.) are translated in every languages that are displayed to the customer.

See the documentation on the "Localization" page, and the one for the "Languages" page.

How do I customize the translation?

You can edit the translation files directly within PrestaShop, in the "Translations" page of the "Localization" menu.

See the documentation on the "Translations" page.

How do I obtain process payment modules to be used with PrestaShop?

You can obtain all payments modules on PrestaShop's Add-Ons site.
Many payments modules for several banks and payments process are available. You will be able to accept credit card payments and payments in several times.

How do I add or change a currency?

Currencies are part of localization packs, so adding a currency means importing the localization pack for that country

 • In the "Localization" page of the "Localization" menu, select the country for the currency you need, and import the localization package. You may uncheck the boxes you don't need, for instance the language, taxes or units for that country. You can also import it all and disable the language later, if needed.
 • in the "Currencies" page of the "Localization" menu, make sure that the new currency is enabled. You can disable a currency at any time.

Do check that your prices are correct in all currencies!

How do I activate the GD Library?

The GD library enables PrestaShop to rework images that you upload, especially resizing them.

On a default installation of PHP, the GD Library should be turned on, but if that's not the case for your install, the standard Windows instructions are:

 1. In the root directory of your PHP folder, open the php.ini file.
 2. Uncomment the extension=php_gd2.dll line (about half-way through the file, in the middle of a long list of extensions) by deleting the ; at the start of the line.
 3. Restart the PHP services.

If you have no access to the php.ini file (which is often the case in shared hosting), contact your host about your hosting needs.

How do I use PayPal with PrestaShop?

Go to the "Modules" page, and install the Paypal module. Do not forget to configure it!

See the documentation for the "Modules" menu to understand how to manage modules.

How do I select which featured products are displayed on the homepage?

You need to associate the product to the homepage category. For each product you want displayed on the front-page, open the "Association" tab and select the "Home" category, in addition to the already-checked category.

See the documentation for the "Associations" tab of the product page.

How do I add and modify taxes in PrestaShop?

Go to the "Taxes" and "Tax rules" pages of the "Localization" menu.

See the documentation for the "Taxes" page, and the one for the "Taxes Rules" page.

How do I upgrade to a new version of PrestaShop?

See the page on updating your version of PrestaShop.

How do modules work in PrestaShop?

See the "Making the native modules work" chapter of the documentation, for the "Modules" page.

How do I set up an RSS feed to show my links (e.g., to my blog) on the Front Office?

Install the "RSS products feed" module, from the "Modules" page.

How do RMAs (Return Merchandise Authorizations) work in PrestaShop?

Everything happens in the "Merchandise returns" of the "Orders" menu.

See the documentation for the RMAs page.

How do I edit text for the "About us", "Delivery", "Legal notice", "Terms and conditions of use" and "Secure payment" static content pages ?

In the back office, navigate to "Preferences" > "CMS", and select the pages you want to edit.

See the documentation for the "CMS" page.

How do I upload an image to a CMS page?

CMS pages are built using a WYSIWYG system, which is based on the popular użyj narzędzia Crowdin! Dziękujemy za twój wkład!

Jak dodać język do panelu administracyjnego albo dla użytkowników?

To jest ten samo, i odbywa się w dwóch etapach:

 • Na stronie "Lokalizacja" w menu "Lokalizacja" " wybierz kraj dla języka który potrzebujesz, i zaimportuj pakiet lokalizacyjny.
 • Na stronie "Języki" w menu "Lokalizacja", upewnij się, że nowy język jest włączony. Możesz włączyć język w każdej chwili.

Upewnij się, że twoje produkty mają różne pola tekstowe (nazwa, opis, tagi, URL, itd.) i są tłumaczone w każdym języku który jest udostępniany klientom.

Zobacz dokumentacja strony "Lokalizacja" strona języków.

Jak mogę dostosować tłumaczenia?

Możesz edytować pliki tłumaczeń bezpośrednio w PrestaShop na stronie "Tłumaczenia" w menu  "Lokalizacja".

Zobacz dokumentacja strony "Tłumaczenia".

Jak mogę sprawić aby moduły sposobów płatności były dostępne w PrestaShop? 

Możesz kupić moduły płatności na stronie strona adonsów PrestaShop .
Jest wiele dostepnych modułów i sposobów płatności dla wielu banków. Będziesz miał możliwość przyjmowania płatności kartami kredytowymi na kilka sposobów.

Jak mogę dodać lub zmienić walutę?

Waluta jest częścią pakietu lokalizacji, więc dodanie waluty oznacza zaimportowanie pakietu dla tego kraju.

 • na stronie "Lokalizacja" w menu "Lokalizacja", wybierz kraj dla waluty której potrzebujesz, i importuj pakiet lokalizacji. Możesz odznaczyć pola, których nie potrzebujesz na przykład języka, podatków, lub jednostek dla tego kraju Można także importować je wszystkie i wyłączyć język później, w razie potrzeby.
 • na stronie  "Waluty" w menu "Lokalizacja" upewnij się, że nowa waluta jest włączona. Możesz wyłączyć walutę w każdym czasie.

Sprawdź czy twoje ceny są poprawne we wszystkich wypłatach!

Jak mogę aktywować bibliotekę GD?

GD library PrestaShop pozwala na przerobienie obrazów przesyłanych, zwłaszcza ich rozmiaru.

Na domyślnej instalacji PHP, biblioteka GD powinna być włączona, ale nie jest to tematem twojej instalacji, Standardowe instrukcje Windowsa to:

 1. W katalogu głównym twojego foldru PHP, otwórz plik  php.ini.
 2. Cofnij komendę lini extension=php_gd2.dll  (mniej więcej w połowie pliku, w środku długiej listy rozszerzeń) poprzez usunięcie ; na początku lini.
 3. Ponownie uruchom usługę PHP.

Jeśli nie masz dostępu do pliku php.ini (co jest częste w hostingu dzielonym), skontaktuj się ze swoim dostawcą hostingu co jest potrzebne twojemu hostingowi.

Jak mam używać PayPal z PrestaShop?

Idź do strony "Modułów", i zainstaluj moduł Paypal. Nie zapomnij go skonfigurować!

Zobacz dokumentacja menu "Moduły" żeby zrozumieć jak zarządzać modułami.

Jak mogę wybrać produkty polecane które się wyświetlają na stronie głównej?

Musisz powiązać produkty w kategorii na stronie głównej. Dla każdego produktu który chcesz wyświetlać na stronie głównej, otwórz zakładkę "Powiązania" i wybierz  kategorie "Dom" dla każdej sprawdzonej kategorii.

Zobacz  dokumentacja zakładki "Powiązania" na stronie produktu.

Jak mogę dodawać i modyfikować podatkami w PrestaShop?

Idź do strony "Podatki" i "Reguły podatku" w menu "Lokalizacja".

Zobacz dokumentacja strony "Podatki" i stregona "Reguły Podatków" .

Jak mogę zaaktualizować sklep do nowej wersji PrestaShop?

Zobacz na stronie aktualizacja twojej wersji PrestaShop.

Jak działają moduły w PrestaShop?

Zobacz  rozdział "Praca z modułami" dokumentacji dla strony "Moduły".

Jak mam ustawić RSS feed aby wyświetlały się moje linki (e.g., dla mojego blogu) na stronie Głównej?

Zainstaluj moduł "RSS produkty feed", ze strony "Moduły".

Jak działa RMAs (Autoryzacja zwrotów produktów) w PrestaShop?

Wszystko co się dzieje w " Zwrotach produktów" w menu "Zamówienia".

Zobacz dokumentacja strony RMA.

Jak mogę edytować tekst dla "O nas", "Dostawa", "Nota prawna", "Regulamin użytkowania" i "Bezpieczeństwo płatności" statycznych treści stron?

W panelu adminstracyjnym, przejdź do "Preferencji" > "CMS", i wybierz stronę którą chcesz edytować.

Zobacz strona dokumentacji "CMS".

Jak mogę przesłać obraz do strony CMS?

Strony CMS są zbudowane z użyciem systemu WYSIWYG, które bazują na popularnym TinyMCE (http://www.tinymce.com/). When creating or editing a page, the editor presents a series of button, used to format and improve the text.

The "Upload" button is located int the bottom row of the interface:

 1. Click on the "Insert / Edit image" button. A new window opens.
 2. Click on the icon on the right of the "Image URL" field. Another window opens.
 3. Click on the "Upload" link at the top right of that window. The window darkens and you can click on the "Browse" button to find your image.
 4. Select your image on your computer, then click the "Upload" button. The upload indicator stops circling when the image is on your server. Click the "Close" link to get back to the previous window.
 5. Select your image in the folder but checking the box (you can view a thumbnail by clicking the icon next to the checkbox), then click the "Select" button. you are taken back to the first window, where you can see your image in full size in the first tab, and choose more options on the other two tabs. Click the "Insert" button to put your image in the CMS page and close that window.
 6. Finally, you can see your CMS page with your image clearly visible. If the image is too back, you can resize it using the border handles, or you can widen the text field. You can move the image at will.

How do I change the default images and texts on the homepage?

The default theme for PrestaShop features an image slider. You can edit that slider by configuring the "Image slider for your homepage" module, which can be found in the "Modules" page of the back office.

The default theme also features a block containing featured products. The products displayed are the ones which are associated with the home-page along with their default category (see the question above). This slider is managed using the "Featured Products on the homepage" module, which can be found in the "Modules" page of the back office. You can remove the slider from the homepage by uninstalling the module, or you can set the number of products to be displayed by configuring the module (click the "Configure" button for the module in the "Modules" page).

Some themes feature a default text on the homepage. This text is often managed by the "Home text editor" module, which can be found in the "Modules" page of the back office. You can remove the text from the homepage by uninstalling the module, or you can set the content of the text (including its static image) by configuring the module (click the "Configure" button for the module in the "Modules" page).

How can I display errors when I get a blank page?

Those blank pages are a HTTP 500 error. You can see that more properly by viewing the shop in the Chrome browser. Read more about it here:

...

Kiedy tworzysz lub edytujesz stronę, edytor prezentuje serie przycisków do formatowania i poprawiania tekstu.

Przycisk "Dodaj" jest zlokalizowany w dolnym rzędzie interfejsu:

 1. Kliknij przycisk "Wstaw / Edytuj obraz". Otworzy się nowe okno.
 2. Kliknij ikonę po prawej stronie pola "obraz URL". Kolejne okno się otworzy.
 3. Kliknij link  "Dodaj" na górze tego okna. Okno się zaciemni, a ty będziesz mógł kliknąć przycisk "Przeglądaj" aby znaleźć swój obraz.
 4. Wybierz swój obraz na swoim komputerze, następnie kliknij przycisk "Dodaj". Wskażnik dodawania przestanie się obracać kiedy obraz będzie na twoim serwerze. Kliknij link "Zamknij" aby wrócić do wcześniejszejego okna.
 5. Wybierz swój obraz w folderze, ale sprawdź pole (możesz przeglądać widok miniatury poprzez kliknięcie ikony obok pola wyboru), następnie kliknij przycisk "Wybierz", przeniesiesz się z powrotem do pierwszego okna, gdzie bedziesz mógł zobaczyć swój obraz w pełnym wymiarze w pierwszej zakładce, i wybrać więcej opcji w dwóch innych tabelkach. Kliknij przycisk "Wstaw". aby wstawić swój obraz do strony CMS i zamknij okno.
 6. Wreszcie, będziesz mógł zobaczyć stronę CMS ze swoim obrazkiem. Jeśli obraz jest za wąski, możesz zmienić jego rozmiar używając uchwytów granicznych, albo możesz poszeżyć pole tekstowe. Można przesuwać obrazki do woli.


Jak mogę zmienić domyśle obrazy i tekst na stronie domowej?

Szablon PrestaShop jest wyposażony w slider obrazków. Mozesz edytować ten slider za pomocą modułu "Obrazki slidera dla twojej strony domowej", który możesz znaleźć na stronie ''Moduły" w panelu adminstracyjnym.

Domyślny szablon ma także blok domyślnych produktów. Produkty wyświetlane są tymi które są powiązane ze stroną domową wraz domyślną kategorią (zobacz pytanie powyżej). Slajder jest zarządany z użyciem modułu " Polecane produkty na stronie domowej który można znależć na stronie "Moduły" w panelu adminstracyjnym. Możesz usunąć slider ze strony głównej porzez odinstalowanie modułu, albo możesz ustawić liczbę produktów które mają się wyświetlać porzez konfigurowanie modułu (kliknij przycisk "Konfiguruj" w module na stronie "Modułów").

Niektóre szablony posiadają domyślny tekst na stronie głównej. Tekst jest często zarządzany przez moduł "Edytor tekstu", który można znaleźć na stronie "Moduły" w panelu adminstracyjnym.. Możesz usunąć tekst ze strony głównej poprzez odinstalowanie modułu, albo ustawić treść tekstu (włącznie ze statycznym obrazkiem) poprzez konfiguracje modułu (kliknij "Konfiguruj" przycisk w module na stronie "Moduły").

Jak mogę wyświetlić błędy kiedy otrzymuje pustą stronę?

Te puste strony są błędem HTTP 500. Możesz zobaczyć to przeglądając sklep w wyszukiwarce Chrome. Poczytaj o tym więcej tutaj:

This is a server error, which means that either the server has an issue, or the website's programming (ie., PrestaShop itself) has had something wrong happen.
HTTP 500 being a very general error, you will need more information in order to pinpoint where the problem is. You can do so by enabling the debug messages. Follow these instructions:

...

Jest to błąd serwera, co oznacza, że albo serwer ma problem lub programowanie strony internetowej (sam PrestaShop) poszło nie tak.
HTTP 500 jest bardzo ogólnym błędem, potrzebujesz więcej informacji, aby wskazać gdzie jest problem. Można to zrobić poprzez umożliwienie komunikatu debugowania. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 • za pomocą klienta FTP przejdź do serwera sieci Web, i otwórz plik defines.inc.php, which is in the który jest w folderze /config folder. There's a bunch of text, then this appears. Jest tam zbiór tekstu, gdzie się to pojawia:

  Code Block
  /* Debug only */
  define('_PS_MODE_DEV_', false);
  if (_PS_MODE_DEV_)
 • change that second line: replace zmień drugą linię: zastąp "false" with zwrotem "true" (without quotesbez cytatów). It should now readTeraz powinno się czytać:

  Code Block
  /* Debug only */
  define('_PS_MODE_DEV_', true);
  if (_PS_MODE_DEV_)

The Tryb "dev" mode is now enabled, and more detailed error messages should display. Use that to find where the problem lies – it could be a module, a section of the theme, or maybe even PrestaShop itself.
Once you have fixed the issue and error messages do not appear anymore, change the edited line back to "false".

How to display a different price for professionals?

In many countries, professionals are used to see prices displayed without the tax (even if the tax is indeed included in the final invoice).

This is not set up by default, but you you can easily put that in place for some select users. Regular users will still see the prices including taxes.

 1. Go to the "Groups" page of the "Customers" menu.
 2. Create a new group named "Professionals" (or any other fitting name).
 3. In the group-creation page, change the "Price display method" method option to use "Tax excluded". Save the group.

Now go to the "Customers" page, and for each professional customer:

 1. Open the customer edition page.
 2. In the "Group access" section, uncheck the regular "Client" group and check the new "Professionals" group
 3. In the "Default customer group", select the "Professionals" group.

This way, the clients marked as professionals will see prices without taxes as soon as they connect to their account. Visitors, guest and regular clients will still see tax-included prices.

How I can customize the maintenance page?

The maintenance page is actually a regular template file, located in your theme's folder.

You should therefore be able to find it in the name of maintenance.tpl, in the /themes/your_theme folder.

Open the maintenance.tpl file with a text editor, and edit at will. Be careful not to break the Smarty tags (marked {tag} or {/tag}) ; make sure to keep a backup in the folder, for instance under the name maintenance-originalFile.tpl.

How to modify a page's display?

You have to add your own selectors in your theme's CSS file. This file is usually found in jest teraz aktywny, a bardziej szczegółowe komunikaty o błędach należy wyświetlić. Użyj tego aby się dowiedzieć gdzie leży problem- może to być moduł, część tematu, a może też sam PrestaShop. Po rozwiązywaniu problemu wydawać komunikaty o błędach jesli się nie pojawiają zmienić edytowaną lini spowrotem na : "false".

Jak wyświetlać różne ceny dla profesjonalistów?

W wielu krajach, profesjonaliści są używane żeby zobaczyć ceny które się wyświetlają bez podatków (nawet wtedy gdy podatek jest rzeczywiście zawarty w fakturze końcowej).

To nie jest ustawione domyślnie, ale można łatwo umieścić dla wybranych użytkowników. Zwykili użytkownicy nadal będą widzieć ceny z podatkiem.

 1. Idź do strony "Grupy" w menu "Klienci".
 2. Stwórz nową grupę o nazwie "Profesjonaliści" (albo każdy inną nazwę).
 3. Na stronie tworzenia grupy, zmień "Opcja metody wyświetlania ceny" metoda, "bez podatku" . Zapisz się do grupy.

Teraz idź do strony "Klienci", i dla każdego profesjonalnego klienta:

 1. Otwórz stronę edycji klienta.
 2. W sekcji "Grupa dostępu",odznacz grupę regularną "Klient" i sprawdź nową grupę "Profesjoaliści".
 3. W "Domyślna grupa klientów", wybrać grupę "Profesjonaliści".

W ten sposób klienci oznaczeni jako profesjonaliści, będą widzieć ceny bez podatków, jak tylko podłączysz je do swojego konta. Goście i regularni klienci będa widzieć ciągle ceny zawierające podatek. 

Jak mogę dostosować stronę konserwacji?

Strona konserwacji jest właściwie zwykłym plikiem szablonu, znajduje się w folderze lokalnym twojego szablonu.

Dlatego powinieneś znaleźć jego nazwę  maintenance.tpl, w folderze /themes/your_theme.

Otwórz flik w edytorze tekstu  maintenance.tpl i edytuj do woli. Należy uważać żeby nie złamać tagu Smarty (oznaczone{tag} albo {/tag}); upewnij się aby zachować kopie zapasową w folderze, na przykład pod nazwą konserwacji maintenance-originalFile.tpl.

Jak mogę zmodyfikować wyświetlanie strony użytkownika?

Musisz dodać swoją własne selektory w twoim szablonie pliku CSS. Plik można zwykle znależć w /themes/YOUR_THEME/css/global.css.

Once created, you can use your selectors in the .tpl page you want to modify.

How to create your own page/template?

You can also create your own .tpl file (located in your theme directory), in which you can insert your own HTML tags, and create a .php page (at the root of your shop) which will call the .tpl file.

Here is an example:

FirstPo utworzeniu można używac selektorów na stronie .tpl którą chcesz zmodyfikować.

Jak stworzyć swoją własną stronę/szablon?

Możesz stworzyć swój własny plik .tpl (zlokalizowany bezpośrednio w twoim szablonie ),w  którym można wstawić własne znaczniki HTML i stworzyć stronę .php (w root twojego sklepu) plik nazywał się będzie .tpl.

Oto przykad:

Po pierwsze, your_page.php:

Code Block
HTML
HTML
<?php
include(dirname(__FILE__).'/config/config.inc.php');
include(dirname(__FILE__).'/header.php');

$smarty->display(_PS_THEME_DIR_.'your_page.tpl');

include(dirname(__FILE__).'/footer.php');
?>

In this example, the w tym przykładzie  your_page.tpl file contains your HTML code (which can use Smarty calls).

How to correctly import accentuated content using a CSV file?

If you make a CSV import with accentuated texts, be sure that the .csv file has been saved eith with the UTF-8 or plik zawiera twój kod HTML (można używać połączeń Smarty).

Jak poprawnie importować podkreślone zawartości używając pliku CSV?

Jeśli dokonasz importu CSV z tekstami podkreślonymi, upewnij się że plik .csv został zachowany eith z UTF-8 albo iso-8859-1 encoding. If it is using koduje. Jeśli jest używane iso-8859-1, make sure to indicate that in the "Import" page upewnij się że wskazałeś te stronę "importu" z menu of the "Advanced parametersParametry zaawansowane" menu. PrestaShop 's default encoding is domyslnie koduje UTF-8.

If the CSV file does not use any of these encodings, open it in a text-editor (such as Jeśli plik CSV nie używa żadnego z tych typów kodowania, otwórz go w edytorze tekstów ( takim jak Notepad++), and save it using the i zachowaj go używając kodowanie UTF-8 encoding.

How to change the maximum size of uploaded files to your server?

To change the maximum size of the uploaded files in your server, you have to edit the php.ini file for your PHP installation. This can only be done if you do have access to your server's PHP configuration files. If not, ask your host.

If you do have access to php.ini, open it and edit the following lines.

Jak zmienić maksymalny rozmiar przesyłanych plików na serwer?

Żeby zmienić maksymalny rozmiar przesyłanych plików na swoim serwerze, musisz edytować plik php.ini dla twojej instalacji PHP. To jest możliwe tylko wtedy gdy masz dostęp do swojego serwera PHP pliku konfiguracji. Jeśli nie masz dostepu zapytaj swojego dostawce hostingu.

Jeśli masz dostep do php.ini, otwórz i edytuj następującą linie:

Code Block
html
html
post_max_size = [anything]
upload_max_filesize = [anything]

If you want to set the maximum to 200 megabytes, change their values toJeśli chcesz ustawić do maximum 200 megabajtów, zmień równierz swoje wartości:

Code Block
html
html
post_max_size = 200M
upload_max_filesize = 200M

Finally, restart the server to take your changes into account.

How to add a link or an image to customize the mails sent to your customers?

PrestaShop enables you to automatically send a great variety of mails to your customers (order confirmations, site subscriptions, out of stock notifications, etc.). It might be useful to customize these mails: adding images, links to survey forms or information pages (blogs, news, etc.).

Let's say your company wants to customize the e-mail sent automatically to customers after a purchase, in order to redirect them to a survey form.

To add a link in the mails sent to your English-speaking customers, you have to:

...

Wreszcie, należy ponownie uruchomić serwer, aby uwzględnić zmiany.

Jak dodać link albo obrazek aby dostosować mail wysyłany do klientów?

PrestaShop umożliwia tobie automatyczne wysyłanie dużej ilości różnego rodzaju emaili do klientów (potwierdzenia zamówień, subskrypcji strony, braków na stanie itd.). Może to być pomocne do dostosowania tych emaili, dodawania obrazków, linków do różnych form ,albo informacji o stronie, (blogi, wiadomości, itd).

Powiedzmy, że twoja firma chce dostosować e-mail wysyłany do klientów po zakupie, aby przekazać je do badań.

Do dodać link w wysłanych emailach do angielsko- języcznych klientów musisz:

 1. Iść do /mails/en bezpośrednio w root twojego sklepu.
 2. Edytować szablon HTML dotyczący mail który chcesz zmodyfikować: na przykład order_conf.html jeśli e-mail wysyłany jest do nowego zamówienia.
 3. Wstaw link do ankiety bezpośrednio w kodzie HTML (statyczny):

  Code Block
  html
  html
  <a href="http://www.myshop.com/survey.php">Click here if you want to participate to our survey!</a>
  

  or a dynamic link with your albo dynamiczny link z twoim logo:

  Code Block
  html
  html
  <a href="{shop_url}" title="{shop_name}"><img alt="{shop_name}" src="{shop_logo}" style="border:none;"></a>
  
 4. Save the fileZachowaj plik.

Now the link will be added in every new mail sent after a purchase.

How to create a new translation?

Follow these steps:

...

Teraz link będzie dodany w każdym nowym emailu który będzie wysłany po zamówieniu.

Jak utworzyć nowe tłumaczenie?

Postępuj zgodnie z tymi krokami:

 1. Przejdź do panelu adminstracyjnego PrestaShop, w menu " Lokalizacja", i stronie "Języki".
 2. Dodaj nowy język: kliknij przycisk "Dodaj" w prawym górnym rogu tabeli.Wypełnij różne pola:
  1. Nazwa musi być jasno oznaczona: angielski, francuski, duński, chiński ...Należy używać poprawnej nazwy języka, a nastepnie zapisz go w całości.
  2. Kod ISO musi pochodzić z listy ISO 636-1: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes. Be very precise: the system will check whether a language pack already exists for that ISO codePrestaShop uses FamFamFam's flag set, which you can download hereBądź bardzo precyzyjny: system sprawdzi czy dany pakiet językowy już istnieje dla tego kodu ISO.
  3. PrestaShop używa ikon flag FamFamFam's, które możesz pobrać tutaj: http://www.famfamfam.com/lab/icons/flags/.
  4. Don’t forget to activate the language.
  5. Save your changes.
 3. In order to help you get started with the translation, you must copy the strings from the another installed language to your own:
  1. Go to the "Translations" page of the "Localization" menu.
  2. In the "Copy" section: use the default language along with the default theme in the "From" fields, and your new language along with its theme in the "To" field. 
 4. Then you can start translating:
  1. Go to the "Modify translations" section at the top of the "Translations" page.
  2. Choose "Front Office Translations" in the drop-down list, then click on the flag of your new language.
  3. Start translating the fields.
  4. Click "Save the modifications" once it all seems correct to you.
  5. Repeat this step for each type of translation (back office, modules, etc.).
 5. Your own language is now totally translated! Test, test, test! Have your friends test it too!

...

  1. Nie zapomnij żeby aktywować język.
  2. Zachowaj swoje zmiany.
 1. Żeby pomócTobie w tłumaczeniach, należy skopiować ciągi z innego zainstalowanego języka na włąsną rękę:
  1. Idź do strony "Tłumaczenia"  w menu "Lokalizacja".
  2. W sekcji "Kopia": użyj domyślny język wraz z domyślnego motywu w polu "Od" i pól nowego języka wraz z jego tematem w polu "Do".
 2. Teraz możesz zacząć tłumaczenie:
  1. Przejdź do sekcji "Modyfikacja tłumaczeń"  na górze strony " Tłumaczenia".
  2. Wybierz "Tłumaczenia strony głównej" na liście rozwijanej, a następnie kliknij na flagę swojego nowego języka.
  3. Rozpocznij tłumaczenie pól.
  4. Kliknij "Zapisz zmiany" jeśli wydaje się Tobie że wszystko jest poprawne.
  5. Powtórz ten krok dla każdego typu tłumaczeń (panelu adminstracyjnego, modułów, itd).
 3. Twój język jest teraz całkowicie przetłumaczony! Testuj, testuj, testuj! Czy twoi przyjaciele też testowali!

Jeśli chcesz uczestniczyć w projekcie PrestaShop, możesz zaproponować swoje nowe tłumaczenie zespołowi PrestaShop. W sekcji "Eksportuj język", wybierz nowy język; w kolejnym polu wybierz "prestashop" następnie kliknij "Eksportuj". Zachowaj ten plik i wyślij go do [email protected] z tematem "Nowe tłumaczenie: XX" gdzie "XX" będzie kodem języka ISO (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes).

You have contributed to the PrestaShop project! Thank you so much!

How to translate the administration menus?

While you can change the translation for all the strings within the PrestaShop administration, you cannot edit the names of the administration menus (Catalog, Orders, Customers, etc.) and their submenus (Products, Categories, Monitoring, etc.).

This is because these strings are not part of the translation files, but are stored directly within the database. In order to change it, you must go to the "Menus" page of the "Administration" menu.

This page displays a list of all the top-level menus in your administration, and you can also display their submenus by clicking on the "+" icon in the "Action" column.

From there, you can click on the "edit" icon for the menu or submenu you wish the change the name of. In the page that displays, click the flag next to the "Name" field in order to choose the languages for wish you want to translate the menu (you must have the target language already installed!), or directly change the name in the current language.

Save your changes: the administration is immediately updated with your new translation.

Note that this means you cannot send your menu translation to another shop. The manager of that other shop must perform these steps himselfMożesz przyczynić się do projektu PrestaShop! Dziękujemy bardzo!

Jak przetłumaczyć menu adminstracji?

Chociaż możesz zmienić tłumaczenie dla wszystkich ciągów administracji PrestaShop, nie możesz edytować menu nazw adminstracyjnych (Katalogu, Zamówień, Klientów, itd.) i ich podmenu (Produktów, Kategorii, Monitoringu, itd.).

To dlatego, że te słowa nie są częścią pliku tłumaczeń, ale są przechowywane w bazie danych. Aby to zmienić należy przejść na stronę "Menu" w menu "Adminstracja".

Ta strona wyświetla listę wszystkich najwyższych menu w twoim panelu adminstracyjnym, a można również wyświetlać swoje podmenu klikając na ikonę "+" w kolumnę ''Akcja".

Stamtąd można kliknąć na ikonę "edytuj" dla menu albo dla podmenu jeśli chcesz zmienić nazwę. Na stronie która wyświetla, kliknij flagę obok pola "Nazwa" w celu wybrania menu języka który  chcesz przetłumaczyć (musisz mieć język docelowy już zainstlowany!), Lub bezpośrednio zmienić nazwę w obecnym języku.

Zachowaj swoje zmiany: administracja jest natychmiast aktualizowana w twoim nowym tłumaczeniu. .

Należy pamiętać, że to oznacza iż nie można wysłac swojego tłumaczenia menu do innego sklepu. Osoba zarządzająca innym sklepem musi sam wykonać te kroki.