Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Przed dodaniem reklamy w wyszukiwarce, musisz ustawić swój budżet. Im wyższa wartość, tym częściej będą wyświetlane reklamy, Zalecamy, aby właściwie kierować reklamy tak, żeby pojawiać się tylko w niektórych krajach i językach, a także starannie wybierać poszczególne słowa kluczowe. Ponadto, aby prawidłowo kierować odwiedzających, których chciałbyś pozyskac.

Product or bundle campaigns

Having a banner or pushing a product forward on your own shop's homepage.

Word of mouth (rewarded or through a referral system)

Everyone is talking and communicating. The idea here is that the users themselves are sending recommendations to their entourage about an offer, a product, or the benefits of your shop. The information is spreading very rapidly, and its reach is enhanced thanks the way people communicate on the Internet.

Analysis of orders

Tailor solutions to Clients

Knowing the time control means for a client allows you to analyze its performance in an order, whether the purchase is generally reflected or spontaneous.

Adjust your bids based on these behaviors, you can enlarge the description, add more photos, and then draw attention momentarily on a particular product for a short time ...).

Adapting discounts to customers

These data enable the merchant to know which are the customers’ favorite vouchers, and how they use them.

How to adapt these reductions?

Determining the amount of such voucher is not clear. It must be a delicate balance between providing voucher that will encourage the customer to buy, and pay attention not to lose too much money because of a high amount.

If a voucher is used all the time, you can slightly reduce its amount in order to save some money, given that this one already pleases a lot of users.

Produkt lub pakiet kampanii

Mając banner lub pokazywać produkt na stronie głównej swojego sklepu.

Plotka (nagrodzenie za pośrednictwo odsyłania)

Wszyscy mówią i komunikują się Chodzi o to, że użytkownicy sami wysyłają zalecenia do swojego otoczenia o ofercie, produkcie, czy korzyściach płynących z Twojego sklepu. Informacja rozprzestrzenia się bardzo szybko, a jej zasięg jest wzbogacony poprzez to w jaki sposób ludzie komunikują się w internecie.

Analiza zamówień 

Rozwiązanie na miarę klientów

Znając czas jaki klient poświęca na daną czynność, można analizować wyniki w kolejności, czy zakup jest dokonywany po analizie, czy jest spontaniczny.

Dostosuj stawki na podstawie tych zachowań, można powiększyć opis, dodać więcej zdjęć, a następnie zwrócić uwagę klienta  na moment na dany produkt w krótkim czasie...).

Adaptacja rabatów dla klientów

Dane te umożliwiają sprzedawcy określenie jakie są ulubione rabaty klientów i jak ich używać

Jak dostosować te redukcje?

Ustalelnie kwoty tego bonu nie jest jasne. To musi być delikatna równowaga pomiędzy zachęceniem klienta do zakupu i zwróceniem uwagi, a nie straceniem zbyt dużo pieniędzy z powodu zbyt dużego zainteresowania.

Jeśli kupon jest wykorzystywany przez cały czas, można nieco zmniejszyć jego ilość, aby zaoszczędzić trochę pieniędzy, biorąc pod uwagę, że cieszy się popularnością wśród wielu użyIkowników.

Można również usunąć kupony, które, są rzadko, bądź nigdy nie używane. You can also remove the vouchers that are seldom or never used.

Goal

What your goals should be

...

Cel

Jakie powinny być cele

Priorytetem powinno być jasne określenie celów, wskaźników i wydajności sklepu. Ważne jest, aby zauważyć, że wszystkie te cele powinny mieć ograniczenie w czasie, w celu ustalenia, czy warunki te są spełnione, czy nie.