Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Umieszczenie systemu sponsorskiego na miejscu

An advertising-per-propagation process spread, where a customer is rewarded (gift, discount, points) when he brings a new customer to your shop using a recommendation sent to his entourage.

Reklamowe rozprzestrzenianie się gdzie klient nagradzany jest (podarunkami, zniżkami i punktami) gdy przynosi on nowego klienta do sklepu za pomocą rekomendacji wysłany do jego otoczenia.

Można skonfigurować system punktów sponsorskich w której klient You can set up a sponsorship points system, in which the customer who registers can mention the e-mail address of his sponsor, who will then receive a large number of points for each. The sponsored customer can receive a welcome gift. If the sponsored customer becomes a sponsor for other people, his own sponsor will too benefit.

...