Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aby każda z twoich wiadomości miała wpływodzew, musisz wiedzieć do jakiego rodzaju klientów jest ona adresowana.

In order for each of your messages to have an impact, you must know which type of customers you are addressing.
Knowing your audience is essential to choose the right tools and convince each target audience.
Restricting the scope of your communication to a group of customers is the best solution if you want to provide more appropriate offers.
Personal information about customers allows you to better define the profile of the typical customer, and tailor promotions on your website according to various criteria.

Wiedza o swoich odbiorcach jest niezbędna aby wybrać odpowiednie narzędzia i przekonać każdą grupą docelową.
Ograniczenie zakresu swojej komunikacji do grupy klientów jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli chcesz mieć odpowiednie oferty.
Personalne informacje o klientach pozwalają lepiej określić profil typowego klienta i lepiej skroić promocje na swojej stronie według różnych kryteriów.

Once customers are properly targeted

...