Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Przewodnik sprzedawcy

Table of Contents
maxLevel3

Analiza klienta

Należy zwrócić uwagę, że odwiedzający i klienci to całkowicie odrębne podmioty. 

Odwiedzający to osoba nieznana (jeszcze niezarejestrowana lub niezalogowana), która przegląda Twój sklep.
Klient natomiast jest już rozpoznany przez sklep (zarejestrowany lub zalogowany).

Przyciąganie odwiedzających

Zwiększanie liczby odwiedzających samo w sobie nie ma znaczenia. Służy jedynie jako wskaźnik zmian popularności sklepu w danym okresie.

Pozyskiwanie nowych subskrybentów

Jeśli pozwolisz, by sklep żył własnym życiem, nie zmieniając niczego, liczba subskrybentów powinna być stała, ewentualnie odrobinę malejąca. 
Znaczny wzrost lub radykalny spadek są sygnałami zmiany w Twoim sklepie. 

...

 • Kampania reklamowa przyciągająca nowych odwiedzających.
 • Wszelkiego rodzaju promocje, wyprzedaże i konkursy przyciągające uwagę i ciekawość odwiedzających; prowadzi to nie tylko do ożywienia w Twoim sklepie, ale również zwiększa ruch. 
 • Estetyka: zmiana szablonu graficznego może zniechęcić odwiedzających, podobnie jak niepoprawna ortografia i niezrozumiały tekst.

Impuls zakupowy czy zaplanowana decyzja?

Kupujący określany jest jako "spontaniczny" (lub "impulsywny"), gdy dokonuje nieplanowanego wcześniej zakupu, na sam widok produktu lub jego warunków zakupu (aktualna promocja, opis, zdjęcie, cena...).

...

 • przestudiowanie wszystkich informacji o produkcie,
 • porównanie danego produktu z konkurencyjnymi na rynku,
 • przemyślenie zakupu i jego konsekwencji.

Uwzględnianie profilu kupującego

Należy zatem brać pod uwagę znaczenie informacji prezentowanych każdemu z typów konsumentów.

...

 • Promocja może być przekonująca dla spontanicznego konsumenta.
 • Aby skusić konsumenta, który robi zakupy w sposób zaplanowany, trzeba najpierw przejrzeć oferty dostępne na rynku, a potem właściwie wycenić produkt. Zwracaj uwagę na opisy, zdjęcia i prezentacje, oferuj szeroką gamę przewoźników z opcją szybkiej dostawy... Tak naprawdę liczy się każdy drobiazg. 

Lojalność klientów

Wysłanie klientowi prezentu urodzinowego jest sposobem na zyskanie jego lojalności. 

...

Można to osiągnąć na kilka sposobów:

Działania sporadyczne

Nagrody w postaci rzeczowej (ukierunkowane promocje i spersonalizowane prezenty - zarówno produkty jaki usługi), nagrody nierzeczowe (priorytetowa obsługa zamówienia lub produktu), nagrody pieniężne (vouchery, obniżki, kompensaty).

Działania długotrwałe

Karty i punkty lojalnościowe, które nie tylko wspierają komunikację między sprzedawcą a kupującym, ale także przynoszą konsumentom korzyści (oferty indywidualne, obniżki). 
Takie działania nie tylko zachęcają klienta do zakupów, ale skłaniają również do systematycznego powrotu do sklepu.

Ożywienie sklepu

Oferty i reklamy przyciągają klientów i odwiedzających, generując ruch w Twoim sklepie. 

Istnieje kilka sposobów, by ożywić sklep:

Newsletter

Wysyłaj wszystkim swoim klientom regularne maile po to, by informować ich o nowych produktach lub poruszyć określoną kwestię. 

Sondaże i ankiety

Angażuj użytkowników, pytając ich o to, w jaki sposób korzystają ze sklepu. 
Pomogą w tym sondaże i ankiety badające satysfakcję klientów. 

Konkursy

Organizuj gry i konkursy w Twoim sklepie, niezależnie od tego, czy miałyby mieć charakter promocyjny, czy nie. Nie tylko ożywią one stronę, ale również pomogą w zwiększeniu ruchu i przyczynią się do budowania lojalności.

Forum dyskusyjne

Miejsce, w którym odwiedzający i konsumenci mają możliwość zamieszczania i odczytywania informacji o sklepie to idealne rozwiązanie, by uczynić sklep bardziej interaktywnym i zachęcić użytkowników do komunikacji z Tobą. 

Czat

Dyskusja na żywo może doprowadzić nawet do wprowadzenia nowych usług (takich jak pomoc czy wsparcie online). 

...

Ukierunkowanie klientów

Aby każda z twoich wiadomości wiadomośc miała wpływodzew, musisz wiedzieć do jakiego rodzaju klientów jest ona adresowana.

In order for each of your messages to have an impact, you must know which type of customers you are addressing.
Knowing your audience is essential to choose the right tools and convince each target audience.
Restricting the scope of your communication to a group of customers is the best solution if you want to provide more appropriate offers.
Personal information about customers allows you to better define the profile of the typical customer, and tailor promotions on your website according to various criteria.

Once customers are properly targeted

Using this information in order to act on a target audience can increase sales.

 • Launching an advertising campaign solely designed for a group of clients who may be interested in a particular offer, and having it sent at specific times or to specific locations.
 • Contact by email / newsletter from a group of clients.

In case of problems...

Real-time monitoring is not simply a tool to satisfy the curiosity of the merchants, it is an especially effective way to solve the problems of a client.

If you have a problem with a client, or if a customer has issues with your shop, the customer's page within PrestaShop enables you can to focus on a particular client and view his specific configuration, settings and buying history.
You can also follow a client during his navigation on your website, page after page, so that you can help in a timely and efficient manner.

Products analysis

Verifying the shop and its contents

These statistics show you an overview of products to ensure consistency in your shop.

It's not always easy to handle a whole shop. To avoid forgetting a product description, an automatic alert will suggest a complete description for items that do not have one yet.

Focusing on the type of product that sells!

The rankings show you the greatest or lowest successes among your products.

Acting on a product's success

If a product is popular, it would be wise to broaden the range of products tied to it. For instance, if a fountain pen is selling very well, you can offer other products related to this type of pen, such as a pen-holder, a pencil case... This is called cross-selling.

If a product is not sufficiently consulted or bought, here are some tips:

 • Review the consistency of its description, and accompanying photos.
 • Check if this product has been placed in the right category, or if the name of its class is well chosen.
 • Remember to communicate more about this product: push forward, launching a promotion on it, or an advertising campaign...

If these solutions do not work, it would perhaps be better to focus on products that work, and remove it from your shop.

Adopting a marketing strategy that suits best

Each product follows a life cycle of its own. Divided into four major periods, a life cycle has specific characteristics, and various growth rates and marketing objectives.

These four stages are: initiation, growth, maturity and decline.

By identifying the period in which a product currently is, you may be able to adapt your marketing strategy for optimum efficiency.

Identifying the phase of your product and act!

During the launch phase: a product recently added to a market will have a moderate growth. You must heavily invest in promoting in order to inform the consumer, and get him to buy the new product. Your aim should be to get the product known, so do not hesitate to push it forward, organize games or put ads in place, in order to give it a good visibility. The more a product is visible to the consumer, the better its sells will be during the launching phase.

During the growth phase: promotional costs and other costs are reduced, while sales are increasing. The aim is to support its growth as long as possible, improving product quality and expanding its product line in order to convince even more customers and retain existing ones, increasing the distribution, continuing communication campaigns, gradually lowering prices.

During a phase of maturity: sales reach their peak, the pace slows down. The aim is to maintain the product top spot. It is a longer phase than the previous two, in which competition may be fiercer. Therefore, several options are available to meet your aim:

 • Expand your market by targeting a different type of audience.
 • Update your product line, by creating packs in order to boost sales.
 • Retain customers.
 • Change some elements of mix-marketing (see: http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix), such as price, distribution, or services.

Analyze and understand the evolution of a particular product

The statistics related to a unique product to help you understand why the product has undergone a sharp decline / rise.
You can also use this data to rebuild your stock according to the evolution of sales of this product, or consult this data for informational purposes only.

Ensuring the clarity of categories

What makes people want to visit a category at first sight?

A product category must have a name that attracts the visitor's attention: it must be meaningful and make people curious.

Category names such as "Misc." or "Everything else" are not recommended. In addition, products placed in these categories are heterogeneous.

So make sure that you name each category properly, and store each product in the category that fits it best.

Putting a sponsorship system in place

An advertising-per-propagation process spread, where a customer is rewarded (gift, discount, points) when he brings a new customer to your shop using a recommendation sent to his entourage.

You can set up a sponsorship points system, in which the customer who registers can mention the e-mail address of his sponsor, who will then receive a large number of points for each. The sponsored customer can receive a welcome gift. If the sponsored customer becomes a sponsor for other people, his own sponsor will too benefit.

This technique is very useful to get new customers, encourage word of mouth and still contribute to customer loyalty.

Offering cross-selling

Cross-selling is a commercial technique offering a complementary product when ordering. See Wiedza o swoich odbiorcach jest niezbędna aby wybrać odpowiednie narzędzia i przekonać każdą grupą docelową.
Ograniczenie zakresu swojej komunikacji do grupy klientów jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli chcesz mieć odpowiednie oferty.
Personalne informacje o klientach pozwalają lepiej określić profil typowego klienta i lepiej skroić promocje na swojej stronie według różnych kryteriów.

Gdy klienci są właściwie ukierunkowani

Korzystanie z tych informacji w celu podjęcia działań na grupie docelowej może zwiększyć sprzedaż.

 

 • Rozpoczynając kampanie reklamową przeznaczoną wyłącznie dla grupy klientów którzy mogą być zainteresowani daną ofertą, a które zostały wysłane w określanym czasie lub do określonych lokalizacji.
 • Kontakt przez e-mail/Newsletter od grupy klientów.

W razie problemów...

Monitorowanie w czasie rzeczywistym nie jest tylko narzędziem, aby zaspokoić ciekawość sprzedawców, jest to szczególnie skuteczny sposób rozwiązania problemów związanych z klientem.

Jeśli masz problem z klientem, czy klient ma problem ze sklepem, Strona klienta PrestaShop pozwala się skupić na konkretnym kliencie i przeglądać jego specyficzną konfiguracje, ustawienia i historie zakupów.
Można również śledzić klienta podczas swojej nawigacji na swojej stronie internetowej, strona po stronie, tak, że można pomóc w sposób terminowy i efektywny.

Analiza produktów

Weryfikacja sklepu i jego kontentu

Te statystyki pokazują przegląd produktów w celu zapewnienia spójności w sklepie.

Czasami nie łatwo jest obsługiwać cały sklep. Aby uniknąć zapomnienia o opise produktu, automatyczne powiadomienie zasugeruje kompletny opis przedmiotów, które nie posiadają jeszcze konta.

Skup się na rodzajach produktów które się sprzedają!

Rankingi pokazują największe sukcesy lub największe porażki wśród twoich produktów.

Działając na sukces danego produktu

Jeśli produkt jest popularny, to byłoby rozsądne, aby rozszerzyć game produktów powiązanych z nim. Na przykład, jeśli pióro sprzedaje się bardzo dobrze, można zaoferować inne produkty związane z tym typem produktu, takie jak stojak na długopis, piórnik... To nazywa się cross-selling.

Jeśli dany produkt nie jest wystarczająco konsultowany, lub kupowany o to kilka wskazówek:

 • Sprawdź spójność jego opisu i zdjęcia mu towarzyszące.
 • Sprawdź czy produkt ten został umieszczony we właściwej kategorii, lub jeśli nazwa tej klasy jest dobrze dobrana.
 • Pamiętaj, aby więcej informować o tym produkcie więcej go promować,  rozpoczynając promocje od niego i zaczynając kampanie reklamową z nim...

Jeśli te rozwiązania nie działąją, to może lepiej się skupić na produktach które się sprzedają i usunąć ze swojego sklepu te które się nie sprzedają.

Przyjęcie strategii marketingowej, która pasuje najlepiej

Każdy produkt żyje swoim cyklem. Podzielony na cztery główne okresy, cykl życia ma szczególne cechy i różne wskaźniki wzrostu i celów marketingowych.

Te cztery etapy to: inicjowanie, wzrost, dojrzałość i spadek.

Identyfikując na którym etapie aktualnie jest dany produkt, pozwala zaadaptować swoją strategie marketingową, albo optymalizować swoją wydajność.

Idendyfikuj fazy swojego produktu i działaj!

Podczas fazy wstępnej: nowy produkt na rynku będzie miał umiarkowany wzrost. Musisz mocno inwestować w promocje w celu informowania konsumenta i zachęcić go do kupna nowego produktu. Twoim celem powinno być, to aby produkt był znany, więc nie wahaj się go promować, organizować gier lub umieścić reklamy miejscowej w celu zapewnienia bardzo dobrej widoczności. Im bardziej produkt jest widoczny dla konsumenta, to lepiej się sprzedaje w fazie wstępnej.

Podczas fazy wzrostu: koszty promocyjne i inne koszty są redukowane, a sprzedaż rośnie. Celem jest wspieranie jej rozwoju o ile to możliwe. poprawa jakości produktów i rozszerzanie swojej lini produktów, aby przekonać jeszcze więcej klientów do zakupu, zwiększenie dystrybucji, kontynuując kampanię komunikacyjną, stopniowo obniżając ceny.

Podczas fazy dojrzałej: sprzedaż osiągnie swój szczyt, tempo zwalnia. Celem jest utrzymanie produktów na pierwszym miejscu. Jest to już faza inaczej niż w dwóch poprzednich w której konkurencja może być ostrzejsza. Dlatego też, w celu zabezpieczenia swojej pozycji. masz kilka opcji:

 • Rozwiń swój rynek poprzez ukierunkowanie na inny rodzaj klientów.
 • Zaktualizuj linię produktów poprzez tworzenie pakietów w celu zwiekszenia sprzedaży.
 • Zachowuj klientów.
 • Zmień pewne elementy kompozycji marketingu. (zobacz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompozycja_marketingowa), takich jak cena, dystrybujca, czy usługi.

Analizuj i zrozum ewolucje konkretnego produktu

Statystyki związane z unikalnym produktem, które pomogą Tobie zrozumieć, dlaczego produkt przeszedł gwałtowny spadek/wzrost.
Można również korzystać z tych danych, aby odbudować swoją pozycje zgodnie z ewolucją tego produktu, bądź skonsultuj te dane wyłącznie w celach informacyjnych.

Zapewnienie przejrzystości kategorii

Co sprawia, że ludzie chcą odwiedzić daną kategorie od pierwszego wejrzenia?

Kategoria produktu musi mieć nazwę, która przyciąga uwagę odwiedzającego: musi być miarodajna i zaciekawić ludzi.

Nazwy kategorii takie jak "Różne" lub "Cała reszta" nie są zalecane. Ponadto produkty w tych kategoriach są niejednorodne.

Więc upewnij się, że prawidłowo nazwałeś każdą kategorię i że każdy produkt w tej kategorii pasuje do niej.

Uruchomienie systemu polecającego

System polecający polega na nagradzaniu Twojego klienta (za pomocą podarunku, rabatu, punktów), gdy ten poleci(zarekomenduje) Twój skle swoim znajomym, czy rodzinie.

Możesz uruchomić system polecający, gdzie nowy klient może umieścić adres email osoby, która poleciła mu sklep i każda w z tych osób otrzyma w ten sposób punkty. Klient z polecenia może otrzymać prezent powitalny. Jeśli klient z polecenia zacznie polecać też innym, to osoba, która poleciła mu Twój sklep też na tym skorzysta.

Ta technika jest bardzo przydatna w zdobywaniu nowych klientów i może przyczynić się do zwiększenia lojalności klientów.

Oferowanie cross-sellingu

Cross-selling jest to technika komercyjna oferująca przy zamawianiu produkt uzupełniający Zobacz  http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-selling.

Cross-selling is available in various formsjest dostępny w różnych formach:

Additional sales

Intended to suggest products associated with the main product.

...

Dodatkowa sprzedaż

Jest przeznaczona do proponowania produktów związanych z głównym produktem.

Na przykład jeśli głównym produktem jest odtwarzacz MP 3, można zaproponować tradycyjną gamę produktów, które uzupełniają  wybór  odtwarzacza MP 3 (pokrywa ochronna, głosnik, złącza, słuchawki, zestaw słuchawkowy...).

Up-selling

...

Brings the consumer to go upmarket by buying a more expensive product than the one he initially chose. This technique can boost sales of the complementary product. For example, offer a high-end computer while the customer's choice was focused on a "midrange" computer.

Secondary sales

Your shop suggests products that are close to the ones chosen by the visitor.

For example you put forward:

 • "Movies by the same director"
 • "Those who purchased this product also purchased"

Packs

The idea is to combine the main product with an accessory to a more attractive price than if the customer had purchased separately, in order to sell a product that the customer had not planned to buy. Example: a pack with a mobile phone and some accessories.

Thus, by offering additional products to your existing line, you help increase the average shopping cart, and give visibility to products that have too few of it.

The key is to communicate

Advertising is a form of communication designed to draw attention and prompt the consumer to buy a product.
So you must know your product in order to make it known if it is new, and increase the sales of an existing product, or the customer loyalty to your store.

It is important to note that an advertising campaign cannot be judged solely on the number of visitors that it brings, but more importantly on the quality of these. Indeed, some visitors may just surf without buying anything. Some others, more focused and perhaps fewer, may be better clients.

There are several types of advertising

"Pay-per-click" offers

Before adding your ad in the search engine of your choice, you must set your budget. The higher the amount, the higher your ad will appear. We advise you to properly target your advertising so that it appears only in some countries or languages, and to carefully select each of your keywords. Also, to properly target the visitors you want.

Product or bundle campaigns

Having a banner or pushing a product forward on your own shop's homepage.

Word of mouth (rewarded or through a referral system)

Everyone is talking and communicating. The idea here is that the users themselves are sending recommendations to their entourage about an offer, a product, or the benefits of your shop. The information is spreading very rapidly, and its reach is enhanced thanks the way people communicate on the Internet.

Analysis of orders

Tailor solutions to Clients

Knowing the time control means for a client allows you to analyze its performance in an order, whether the purchase is generally reflected or spontaneous.

Adjust your bids based on these behaviors, you can enlarge the description, add more photos, and then draw attention momentarily on a particular product for a short time ...).

Adapting discounts to customers

These data enable the merchant to know which are the customers’ favorite vouchers, and how they use them.

How to adapt these reductions?

Determining the amount of such voucher is not clear. It must be a delicate balance between providing voucher that will encourage the customer to buy, and pay attention not to lose too much money because of a high amount.

If a voucher is used all the time, you can slightly reduce its amount in order to save some money, given that this one already pleases a lot of users.

You can also remove the vouchers that are seldom or never used.

Goal

What your goals should be

...

albo drogie produkty

Pozwala konsumentowi przejść do droższych produktów i kupić produkt droższy, niż ten który początkow wybrał. Ta technika może zwiększyć sprzedaż produktu uzupełniającego. Na przykład, oferujesz wysokiej klasy komputer, podczas gdy wybór klienta był skupiony na komputerach średniej klasy.

Wtórna sprzedaż

Twój sklep proponuje produkty, które są zbliżone do tych wybranych przez użytkownika.

Na przykład można umieścić na przodzie:

 • "Filmy tego samego reżysera"
 • "Ci którzy kupili ten produkt kupili również:"

Pakiety

Chodzi o to, aby połączyć głowny produkt  z akcesoriami po atrakcyjniejszej cenie niż gdyby klient kupił je oddzielnie, w celu sprzedaży produktu, który klient nie miał zamiaru kupić. Przykład: Opakowanie z telefonem komórkowym z niektórymi akcesoriami. .

W ten sposób, poprzez oferowanie dodatkowych produktów do istniejącej lini, pomaga zwiększyć średni koszyk i dać wgląd do produktów, które mają zbyt mało podobienstw.

Kluczem jest komunikacja

Reklama jest formą komunikacji zaprojektowaną, aby zwrócić uwagę i skłonić konsumenta do zakupu produktu.
Więc trzeba znać swój produkt w celu uczynienia go rozpoznawalnym jeśli jest on nowy i zwiększyć sprzedaż istniejącego produktu lub lojalności klienta do sklepu.

Ważne jest aby pamiętać, że kampania reklamowa nie może być oceniana wyłącznie po ilości odwiedzających, ale po ich jakości. Rzeczywiście, niektórzy użytkownicy mogą po prostu surfować bez kupowania czegokolwiek. Czasami lepieć mieć mniej klientów, a lepszych, niż więcej, a mniej zainteresowanych.

Istnieje kilka rodzajów reklamy.

"Płatność za kliknięcie"

Przed dodaniem reklamy w wyszukiwarce, musisz ustawić swój budżet. Im wyższa wartość, tym częściej będą wyświetlane reklamy, Zalecamy, aby właściwie kierować reklamy tak, żeby pojawiać się tylko w niektórych krajach i językach, a także starannie wybierać poszczególne słowa kluczowe. Ponadto, aby prawidłowo kierować odwiedzających, których chciałbyś pozyskac.

Produkt lub pakiet kampanii

Mając banner lub pokazywać produkt na stronie głównej swojego sklepu.

Plotka (nagrodzenie za pośrednictwo odsyłania)

Wszyscy mówią i komunikują się Chodzi o to, że użytkownicy sami wysyłają zalecenia do swojego otoczenia o ofercie, produkcie, czy korzyściach płynących z Twojego sklepu. Informacja rozprzestrzenia się bardzo szybko, a jej zasięg jest wzbogacony poprzez to w jaki sposób ludzie komunikują się w internecie.

Analiza zamówień 

Rozwiązanie na miarę klientów

Znając czas jaki klient poświęca na daną czynność, można analizować wyniki w kolejności, czy zakup jest dokonywany po analizie, czy jest spontaniczny.

Dostosuj stawki na podstawie tych zachowań, można powiększyć opis, dodać więcej zdjęć, a następnie zwrócić uwagę klienta  na moment na dany produkt w krótkim czasie...).

Adaptacja rabatów dla klientów

Dane te umożliwiają sprzedawcy określenie jakie są ulubione rabaty klientów i jak ich używać

Jak dostosować te rabaty?

Ustalelnie kwoty tego kuponu nie jest jasne. To musi być delikatna równowaga pomiędzy zachęceniem klienta do zakupu i zwróceniem uwagi, a nie straceniem zbyt dużo pieniędzy z powodu zbyt dużego zainteresowania.

Jeśli kupon jest wykorzystywany przez cały czas, można nieco zmniejszyć jego ilość, aby zaoszczędzić trochę pieniędzy, biorąc pod uwagę, że cieszy się popularnością wśród wielu użyIkowników.

Można również usunąć kupony, które, są rzadko, bądź nigdy nie używane.

Cel

Jakie powinny być cele

Priorytetem powinno być jasne określenie celów, wskaźników i wydajności sklepu. Ważne jest, aby zauważyć, że wszystkie te cele powinny mieć ograniczenie w czasie, w celu ustalenia, czy warunki te są spełnione, czy nie.