Child pages
 • Regels voor voorraadbeheer

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Regels voor voorraadbeheer

In this sectiondeze sectie, we will explain the management rules that are automatically applied to stock management.

Each stock entry and exit must be valued. That is why each unit product stock must be associated with a tax-excluded unit price (either purchase price or production cost), whether through supplier order, or manual entry. Each product exit must also be valued.

There are three main valuation methods that you can choose, depending on your business activity or on the tax laws of each warehouse's country or originzullen we uitleggen wat de beheerregels zijn die automatisch worden toegepast op voorraadbeheer.

Elke keer als er voorraad wordt toegevoegd of verwijderd moet daar een waarde aan worden gekoppeld. Dat is waarom elk item gekoppeld moet worden met een artikelprijs zonder belasting (inkoopprijs of productiekosten), leveranciersbestelling of handmatig. Elke keer als er voorraad wordt verwijderd moet er ook een waarde aan worden gekoppeld.

Er zijn drie methoden om de voorraad aan te passen, waar u uit kunt kiezen, afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten of belastingwetten van de landen waar de magazijnen zich bevinden:

 • FIFO (first in, first out).
 • LIFO (last in, first out).
 • AVCO (Average Cost, or of Weighted Average Cost per Unit).

With the FIFO and LIFO methods, each unit product from the stock has a purchase price that has been fixed when it entered the stock. This way, for a given reference available in Met de FIFO- en LIFO-methoden heeft elk product uit de voorraad een vaste inkoopprijs die het heeft gekregen bij het toevoegen. Op deze manier kan een voorraad, bestaande uit 100 units, 40 units can have a purchase price of X, and 60 can have a purchase price of Y. When an order is made, and depending on the chosen method, you know which product to use and with which purchase price, which enables you to precisely manage a potential order return and put the products back into stock with their original purchase price.

The table below gives you an example of the FIFO method of stock valuation. In this example, you have a two-input table (price and quantity per type of stock movement). You add more columns as we receive new products with new prices.

...

hebben met een inkoopprijs van X en 60 met een inkoopprijs van Y. Wanneer een bestelling is geplaatst en afhankelijk van de gekozen methode weet u welk product gebruikt moet worden en met welke inkoopprijs. Dit maakt het mogelijk om nauwkeurig om te gaan met mogelijke retourneringen en producten terug kunt plaatsten met de oorspronkelijke inkoopprijs.

De tabel hieronder geeft u een voorbeeld van de FIFO-methode. In dit voorbeeld hebt u een tabel met twee variabelen (prijs en hoeveelheid per type voorraadverplaatsing). U voegt in feite meer kolommen toe als u producten ontvangt met andere prijzen.

Prijs

4

6

7

Initial stockOorspronkelijke voorraad

1000

 

 

EntryToegevoegd

 

500

 

ExitVerwijderd

(700)

 

 

ExitVerwijderd

(300)

(400)

 

EntryToegevoegd

 

 

900Instant

stateUiteindelijke voorraad

0

100

900

The stock value during the instant state in this case is 6,900.

The table below illustrates how the LIFO method can be used to value stock. We use the same entry and exit values as in the previous example. The principle remains the same as in the FIFO example, except that during exits, we primarily use the units that were the last to be entered in the stock.

...

De voorraadwaarde gedurende de uiteindelijke staat is in dit geval 6.900.

De tabel hieronder illustreert hoe de LIFO-methode gebruikt kan woorden om de voorraad te taxeren. We gebruiken dezelfde waarden als in bovenstaand voorbeeld. Het principe blijft hetzelfde als FIFO, behalve dat gedurende het verwijderen van voorraad we hoofdzakelijk de units gebruiken die als laatste zijn toegevoegd aan de voorraad.

Prijs

4

6

7

Initial stockOorspronkelijke voorraad

1000

 

 

EntryToegevoegd

 

500

 

ExitVerwijderd

(200)

(500)

 

ExitVerwijderd

(700)

 

 

EntryToegevoegd

 

 

900Instant

stateUiteindelijke voorraad

100

0

900

The stock value during the instant state in this case is of 6,700.

The third most frequently used method for stock valuation De voorraadwaarde gedurende de uiteindelijke staat is in dit geval 6.700.

De op twee na meest gebruikte methode om de waarde van de voorraad te bepalen is Weighted Average Cost (AVCO). The AVCO calculation is done after each new entry in the stock.For a given product, the AVCO calculation is done using this formulaDe AVCO-berekening wordt uitgevoerd, nadat er voorraad is toegevoegd.

Voor een gegeven product wordt de AVCO-berekening als volgt gedaan:

Tip

AVCO = (QS * previous vorige AVCO + QA * UP) / (QS + QA) Unless

Tenzij QS negatief of null is negative or null, in which case een dergelijk geval geldt AVCO = UP.

WithMet:

 • QS = Quantity of products currently in stock, or initial stockAantal producten die momenteel op voorraad zijn, of oorspronkelijke voorraad.
 • QA = Quantity of products to be added to stockAantal producten dat wordt toegevoegd aan de voorraad.
 • UP = Unit Price (tax-excluded purchase price, or production cost).

The table below illustrates the evolution of the AVCO with the example of a product initially with 20 units in stock, and purchased at a price of 2. The new entry/exit will be valued as follows:

...

 

...

Entry

...

Entry UP

...

Exit

...

Exit UP

...

AVCO

...

Stock valuation

...

 • Unitprijs (inkoopprijs zonder belasting of productiekosten).

De tabel hieronder illustreert de veranderingen in de AVCO met het voorbeeld van een product dat begint met 20 op voorraad en waarvan voorraad wordt ingekocht met een prijs van 2. De nieuwe toevoeg/verwijder waarden zijn als volgt:

 

Toegevoegd

Toegevoegd met UP

Verwijderd

Verwijderd met UP

AVCO

Waarde van voorraad

Oorspronkelijke voorraad

20

2

 

 

2

40

Datum X Date

 

 

12

2

2

16

Datum Y Date

20

3.4

 

 

3*

84

Datum Z Date

 

 

10

3

3

54

*: Calculation detailsDetails van berekening: ((8 remaining product in stock producten resterend op voorraad * 2) + (20 products to add producten om toe te voegen * 3.4)) / 28 total products producten in totaal = 3.

At the Y date, we calculated the AVCO according to the number of products added in the stock their unit prices. Therefore, all products in stock now have a reassigned unit value, which depends on the new Op datum Y hebben we de AVCO berekend volgens het aantal producten dat is toegevoegd aan de voorraad in hun oorspronkelijke unitprijs. Daarom hebben alle producten die nu nog op voorraad zijn een nieuwe unitprijs gekregen, welke afhankelijk is van de nieuwe AVCO.