Child pages
 • Permissies instellen

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Profile permissions

Permissions are the central part of PrestaShop's profiles. They enable you to see very precisely what an employee account can and cannot do on your shop.

The "Permissions" administration page is built using tabs:

 • On the left of the screen, as many tabs as there are available profiles.
 • On the remaining right of the screen, PrestaShop display the clicked profile's permissions. This tab contains two tables side by side.

When you click any profile (except SuperAdmin), the two tables appear to give you access to their criteria:

 • On the left, menu-related permissions: you can decide what the profile can do with menus. In effect, you could prevent a profile from editing the content of a page, or even hide the menu entirely.
 • On the right, module-related permissions: while you might allow some profiles to see the available modules, you might prefer that only the most trustworthy employees should be able to configure some key modules. Since version 1.6.0.11, you also indicate if they can uninstall a module.

Image Removed

For each of the menu criteria, you have 5 options:

 • View. Employee can view information.
 • Add. Employee can add new information.
 • Edit. Employee can change information.
 • Delete. Employee can delete information.
 • All. Enable all the above options for the current row.

Meanwhile, the module criteria have only 2 options:

...

Permissies instellen

Permissies staan centraal in PrestaShop-profielen. Ze maken het mogelijk om nauwkeurig te zien wat een medewerkersaccount mag doen en niet mag doen in uw winkel.

De administratiepagina "Permissies" wordt opgebouwd uit tabbladen:

 • Aan de linkerkant van het scherm ziet u zoveel tabs als profielen er zijn.
 • Aan de rechterkant van het scherm toont PrestaShop de permissies van het profiel. Dit tabblad bevat twee tabellen naast elkaar.

Zodra u op een profiel klikt (behalve SuperAdmin), dan verschijnen de twee tabellen om u toegang te geven tot hun criteria:

 • Aan de linkerkant zijn menu-gerelateerde permissies: u kunt bepalen wat een profiel kan doen met menu's. Effectief kunt u voorkomen dat een profiel de inhoud van een pagina wijzigt, of zelfs een geheel menu kan verbergen.
 • Aan de rechterkant zijn module-gerelateerde permissies: als u wilt dat alleen sommige profielen modules kunnen bekijken, dan wilt u wellicht dat de meest betrouwbare medewerkers modules kunnen bewerken. Sinds versie 1.6.0.11 kunt u ook aangeven of een gebruiker een module kan deïnstalleren.

Image Added

Voor elk van de menucriteria, heeft u 5 opties:

 • Bekijken. Een medewerker kan informatie zien.
 • Toevoegen. Een medewerker kan nieuwe informatie toevoegen.
 • Wijzig. Een medewerker kan informatie wijzigen.
 • Verwijder. Een medewerker kan informatie verwijderen.
 • Allemaal. Schakel alle opties in voor de huidige rij.

De modulecriteria bevatten twee opties:

 • Bekijken. Medewerkers kunnen de configuratie van de module bekijken.
 • Configureer. Medewerkers kunnen de module configureren.
 • De-installerenNieuw in 1.6.0.11.  Employee can uninstall the moduleMedewerkers kunnen de module deïnstalleren.
Note

The SuperAdmin permissions cannot be changed: the profile simply has all the rights for every criterion.

Setting permissions for a new profile

For this example we will create a new profile, "Order Preparer". First create the profile in the "Profiles" page, by filling the "Name" field. As soon as it is saved, it appears in the list of profiles.

Then you need to assign permissions to this new profile. Go to the "Permissions" page, and click on the tab for the new profile: the list of criteria appears. By default, a new profile has access to none of the back office pages, and can only view the impact of some modules on the back office (for the pages he or she has permissions to view).

You have two ways to fill the criteria, depending on the limits or freedom you want the profile to have:

 • Click the permission checkboxes one by one until it has enough access rights to get the job done.
 • Have all the checkboxes checked, then remove permissions one by one until it has only the ones necessary.

You have two ways to have checkboxes checked in batches:

 • Per column: at the top of each column, a checkbox makes it possible to have all of the column's checkboxes checked at once. Unchecking it unchecks all the currently checked boxes.
 • Per row: if you click on the "All" checkbox for a given row, all the checkboxes this row will be checked. Unchecking it unchecks all the currently checked boxes.

You can then uncheck selected rows rather than spending time checking each needed rows one by one.

...

De permissies van het profiel SuperAdmin kunnen niet worden gewijzigd: dit profiel heeft permissies voor elke optie.

Permissies instellen voor een nieuw profiel

In dit voorbeeld gaan we een nieuw profiel aanmaken, "Orderpicker". Maak eerst het profiel aan op de pagina "Profielen", door het veld "Naam" in te vullen. Zodra het is bewaard, verschijnt het in de lijst met profielen.

Hierna moet u permissies toewijzen aan dit nieuwe profiel. Ga naar de pagina "Permissies" en klik op het tabblad voor het nieuwe profiel: de lijst met criteria verschijnt. Standaard heeft een nieuw profiel geen toegang tot de backofficepagina's en je kunt alleen de informatie van sommige modules in de backoffice zien.

U heeft twee manieren om de criteria in te vullen, afhankelijk van de vrijheid die u het profiel wilt geven:

 • Klik op één voor een op de checkboxen, totdat genoeg permissies zijn aangevinkt.
 • Eerst alle checkboxen aanvinken, daarna permissies verwijderen, totdat de juiste permissies zijn aangevinkt.

U kunt ook meerdere permissies per klik instellen:

 • Per kolom: aan de bovenkant van elke kolom is een checkbox die de gehele kolom aan- of uitvinkt.
 • Per rij: als u klikt op de checkbox "allemaal" van een gegeven rij dan worden alle checkboxen in de rij aan- of uitgevinkt.

U kunt daarna nog de resterende opties uitvinken, totdat het voldoet aan uw eisen.

Om te voorkomen dat u fouten maakt bij het configureren van permissies bewaart PrestaShop automatisch de instellingen, zodra u iets wijzigt. Dit betekent dat u niet op de knop "Opslaan" hoeft te klikken. Zodra u het profiel de juiste rechten hebt gegeven, kunt u terugkeren naar de administratiepagina "Medewerkers" en nieuwe profielen toevoegen als dat nodig is.