Child pages
 • Zoekinstellingen

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Zoekinstellingen

The De configuratiepagina "Search" page enables you to configure your shop's search features.

Aliases list

When customers make a request using your shop's internal search engine, they may make mistakes in spelling. If PrestaShop does not display the right results, the "alias" feature can address them. You will be able to take words containing spelling errors, and point them to the real products sought by customers.

Image Removed

To create a new useful alias, you should first find the spelling errors most often typed by your users:

 1. Go to the "Shop search" tab of the "Stats" page, under the "Stats" menu. You can see the words typed by your customers as well as the most frequent errors.
 2. Take the most frequent ones, and add them to your list of aliases, in order to point user to the correct products.
 3. Click the "Add new" button on the "Search" preference page.

The creation form is very straight forward: indicate the typo you want corrected, and the correct word it should lead to.

Image Removed

For instance, let's say your visitors frequently type "player" as "palyer" and "plaier". You can create an alias for each of these typos, which will match the word "Player". Your aliases can be used as soon as they are saved.

We also invite you to consult the sections of this guide on product and category meta tags, to better understand how to display products based on words typed by your customers. See the "Adding Products and Product Categories" and "A Look inside the Catalog" chapters.

Indexing

This section provides information on the number of products that can be searched through your shop's search function, and compares it to the number of products present in the database. 
If the values do not match, you must click the "Add missing products to the index" link. Only the new products will be indexed.
If you have made several changes to already indexed products, you might prefer to choose to re-build the whole index. The "Re-build entire index" process takes more time, but it is more thorough.

Image Removed

PrestaShop also gives you the URL to let you create a cron task for regular re-building of the index. If you do not know about cron and crontab, ask your web host about it.

Finally, the "Indexing" option enables you to have a product be indexed as soon as it is created/modified, thus rending the above links and cron link useless.

Search options

This section enables you to configure the behavior of your shop's search function:

Image Removed

 • Ajax search. Enabling it displays a list of 10 results from the moment your customers type a few letters into the search bar, right under the search bar.
 • Instant search. Enabling it displays a list of results from the moment your customers type a few letters into the search bar, directly within your shop's main content area. This setting is disabled by default, because visitors are not always used to have their whole content changed just be entering a few letters in the shop's search bar. Therefore, use with caution.
 • Search within word. This option improves search by allowing you to make queries that do not only match the start of the search word; for instance, "lou" for "blouse".
 • Minimum word length. You can choose the minimum size at which a word may be registered in the search index and found by your customers. This feature allows you to eliminate short words in the search, such as prepositions or articles (the, and, of, etc.).
 • Blacklisted words. You can choose the terms that must not be found by your visitors. Enter them directly into the field, separated by "|" ("pipe" character, not lowercase L). By default, PrestaShop fills the list with common short words.

Weight

PrestaShop enables you to prioritize certain data when a search is performed on your shop.

Image Removed

As indicated in the section, the search "weight" of a product represents its importance and relevance for the ranking of the products when customers try a new search. An item with a weight of 8 will have 4 times more value than an item with a weight of 2.

For instance, by default "Product Name Weight" is at 6, "Tags weight" is at 4, and both "Short description weight" and "Description weight" are at 1. This means a product with "ipod" in its name will appear higher in the search results than another product which has "ipod" only in its tags. Meanwhile, a product which only has "ipod" in any of its description will have the lowest rank in the search results.

You have many factors that you can assign a weight to: short description, category, tags, attributes, etc. You will find that the display order of results can be reversed because you changed the weight of the various fields. Fine-tuning these settings will be more visible on a large catalog with many references.

Once your changes are saved, they take effect immediatelyZoeken" maakt het mogelijk om de zoekinstellingen van uw winkel te wijzigen.

Lijst met aliassen

Zodra klanten de interne zoekmachine van uw winkel gebruiken kunnen ze spelfouten maken. Als PrestaShop niet de juiste resultaten toont, kan de "alias"-functie gebruikt worden om dit op te lossen. U kunt woorden met spelfouten corrigeren en ze doorverwijzen naar de juiste producten.

Image Added

Om een nieuwe handige alias toe te voegen moet u eerst de spelfouten vinden:

 1. Bezoek het tabblad "Zoekopdrachten" op de pagina "Statistieken" onder het menu "Statistieken". U kunt de woorden zien die door uw klanten zijn ingevoerd. Hierbij zijn de termen zichtbaar met de meeste fouten.
 2. Verzamel de belangrijkste termen om toe te voegen aan de lijst met aliassen om ze naar de juiste producten te laten verwijzen.
 3. Klik op de knop "Nieuwe alias toevoegen" op de configuratiepagina "Zoeken".

Het aanmaakformulier is erg gemakkelijk: geef de typo aan die u wilt corrigeren en het juiste woord.

Image Added

Voorbeeld: stel dat uw klanten vaak "player" typen als "palyer" en "plaier". U kunt een alias aanmaken voor beide typo's om deze door te verwijzen naar "player". Uw aliassen kunnen gebruikt worden zodra ze worden bewaard.

We nodigen u ook uit om de rest van deze gids te raadplegen met betrekking tot de meta tags van producten en categorieën om beter te begrijpen hoe u producten kunt weergeven op basis van de zoekwoorden van uw klanten. Bekijk de hoofdstukken Producten beheren en Categorieën beheren voor meer informatie.

Indexeren

Deze sectie biedt informatie over het aantal producten dat opgezocht kan worden door middel van de zoekfunctie in uw winkel en vergelijkt het met het aantal producten dat aanwezig is in uw database.
Als de waarden niet overeenkomen, dan moet u op de knop "Ontbrekende producten toevoegen aan de index" klikken. Alleen nieuwe producten worden geïndexeerd.
Als u enkele wijzigingen hebt toegebracht aan producten die al zijn toegevoegd aan de index, dan wilt u wellicht de gehele index opnieuw opbouwen. De knop "Vernieuwd de gehele index" heeft wellicht meer tijd nodig, maar is wel effectiever.

Image Added

PrestaShop toont ook de URL waarmee u een crontaak aan kunt maken om regelmatig de index opnieuw op te bouwen. Als u geen verstand hebt van cron en crontab, dan kunt u terecht bij uw hostingprovider.

Als laatste biedt de optie "Indexeren" u de mogelijkheid om producten automatisch te laten indexeren als ze zijn aangemaakt of gewijzigd, waardoor bovenstaande methoden niet meer nodig zijn.

Zoekopties

Deze sectie maakt het mogelijk om het gedrag van de zoekfunctie van uw winkel aan te passen:

Image Added

 • Ajax zoeken. Door deze optie in te schakelen wordt er meteen een lijst met 10 resultaten getoond zodra klanten enkele letters hebben ingevoerd.
 • Direct zoeken. Door dit in te schakelen worden de resultaten direct in de middelste kolom op uw website getoond. Deze instelling staat standaard uit, omdat gebruikers het niet gewend zijn dat er gelijk zoveel informatie op de pagina wijzigt (vergelijkbaar met Google Instant Zoeken).
 • Zoek in het woord. Deze optie verbetert de zoekmethode door het mogelijk te maken om gedeeltelijke zoekopdrachten toe te staan; zo kan "lou" alsnog het resultaat "blouse" opleveren.
 • Minimale woordlengte (in karakters). U kunt de minimale lengte opgeven die een woord mag hebben. Deze functie maakt het mogelijk om korte worden te negeren, zoals lidwoorden.
 • Zwartelijst woorden. U kunt ervoor zorgen dat termen op een zwarte lijst terechtkomen, waardoor ze niet meer gebruikt worden om mee te zoeken. U kunt ze scheiden met het "|" teken (geen kleine L).

Gewicht

PrestaShop maakt het mogelijk om een prioriteit te hangen aan data wanneer een zoekopdracht uitgevoerd wordt in uw winkel.

Image Added

Zoals aangegeven in de sectie geeft het zoekgewicht van een product de belangrijkheid en relevantie weer voor de rangschikking van een product wanneer klanten zoeken. Een item met een gewicht van 8 zal 4 keer belangrijker zijn dan een item met een gewicht van 2.

Voorbeeld: het standaardgewicht voor de productnaam is 6, taggewicht staat op 4 en zowel beschrijvingsgewicht als korte beschrijvingsgewicht staan op 1. Dit betekent dat een product met "ipod" als naam hoger in de zoekresultaten verschijnt dan een product met slechts "ipod" in de tags.
Op dezelfde manier heeft een product met slechts "ipod" in de beschrijving de laagste rangschikking in de zoekresultaten.

U hebt veel mogelijkheden om de gewichten te plaatsen: korte beschrijving, categorieën, tags, attributen, etc. U kunt de rangschikking omkeren door de gewichten te wijzigen. 

Zodra u de wijzigingen hebt bewaard, zijn ze meteen actief.