Child pages
 • SEO & URL's instellen

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

SEO &

...

URL's instellen

De tools op deze pagina helpen u bij de zichtbaarheid van uw PrestaShop-winkel vergroten op zoekmachines en daarmee kunt u meer klanten aantrekken.

Info

SEO means betekent "search engine optimization". It represents a set of techniques and best practices aimed at improving the visibility of a website on search engines. You can read more about this at Het omvat een aantal technieken en best practices, bedoeld om de zichtbaarheid van een website in zoekmachines te vergroten. U kunt hier meer over lezen op Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization.

URL is short for staat voor "uniform resource locator" , or simply put, the online address of a web page. You can read more about what a URL is at oftewel het adres van een webpagina. U kunt meer over een URL lezen op Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/URL

By default, Standaard zijn PrestaShop's deep URLs (that is, specific pages rather than online the domain name) are rather uninformative to both the customer and search engines: an URL such as diepe URL's (dat zijn de indivuele pagina's, niet slechts het domeinnaam) niet erg duidelijk voor zowel de gebruiker als de zoekmachines: met een URL zoals http://www.myprestashop.com/product.php?id_product=27 does not help visitors know what product is on that page. Friendly URLs are the way to achieve that, and get for instance  kan een gebruiker niet weten om welk product het gaat op die pagina. Vriendelijke URL's zijn de manier om het wel duidelijk te maken en bijvoorbeeld het volgende te tonen: http://www.myprestashop.com/2-music-players/27-ipod-nano-green.

As you can see in the second example above, both categories and products can have a friendly URL: in the example above, Zoals je kunt zien in het tweede voorbeeld hierboven, kunnen zowel categorieën en producten een vriendelijke URL hebben: in het voorbeeld hierboven is id_category=2 becomes 2-music-players, and  geworden en id_product= werd 27 becomes 27-ipod-nano-green. While the ID number cannot be removed by default, the words can be either generated from the category/product name, or written by hand. This is done directly in the configuration page for the product or the category (in the Catalog menu): the "Friendly URL" field can be found directly in the main configuration page of a category, and under the "SEO" tab of the configuration page of a product.There are other individual pages in your PrestaShop install that would certainly benefit from friendly URLs: CMS pages, user account pages, pages with automatically generated content... The "SEO & URLs" page presents you with a list of these pages, and enables you to edit their friendly URLs as well as their meta tags (title, description, keywordTerwijl het ID-nummer standaard niet verwijderd kan worden, kunnen de woorden gegenereerd worden aan de hand van de categorie-/productnaam of met de hand worden aangepast. Dit wordt gedaan vanuit de configuratiepagina van het product of de categorie (in het menu "Catalogus"): de "Vriendelijke URL" kan gelijk gevonden worden op de hoofdconfiguratiepagina van een categorie en op het tabblad "SEO" van de configuratiepagina van een product.

Er zijn andere individuele pagina's in uw PrestaShop-installatie die voordeel hebben bij Vriendelijke URL's: CMS-pagina, gebruikersaccountpagina's, pagina's met automatisch gegenereerde content... De pagina "SEO en URLs" geeft u een lijst met deze pagina's en maakt het mogelijk om de bijbehorende vriendelijke URL's maar ook hun meta-tags aan te passen (titel, beschrijving, sleutelwoord).

Warning

Friendly URLs only work with a server setup that supports URL rewriting (through the Apache Web Server Vriendelijke URL's werken alleen met een serverconfiguratie die URL rewriting ondersteunt (bijvoorbeeld met Apache's mod_rewrite feature, for instance). Make sure to check that your server does (ask your hosting provider!), as it can make your shop completely unavailable to customers if you enable friendly URLs and the server does not support it). Zorg ervoor dat u gecontroleerd hebt dat uw server dit ondersteunt (vraag uw hostingprovider ernaar!), want het kan uw winkel onbereikbaar maken als u de Vriendelijke URL's inschakelt, maar uw server het niet ondersteunt!

Info
titleHomepage SEO settings

In order to change the homepage meta tags, you simply need to open the Om de meta-tags van de homepage aan te passen, opent u simpelweg de pagina "SEO & URLs" page, open the "index" page's settings, and there you can freely edit some important SEO information, opent u de instellingen van "index" en daar kunt u de SEO-informatie van de homepage configureren.

A few Een aantal tips:

 • The default homepage title is the name of the store, and therefore the index' title field is empty. If you put content in the field, the homepage's full title will be "<your content> – <the name of the store>".
  The name of the store itself is set during the installation of PrestaShop, and can be changed from the "Store Contacts" preference page, using the "Shop name" option of the "Contact details" section.
 • Keep your description short: a paragraph of text is enough.
 • To add a tag, click in the "Add tag" field and validate by pressing return. You can remove tags by clicking the cross.
 • You do not have to add a rewritten URL if there is not already one.

Note that if your store has already been indexed by Google or any other search engine, it might take a while for your changes to appear in the search results. Please be patient.

At the bottom of the "SEO & URLs" page are three sections with additional options: Set up URLs, Set shop URL and Robots file generation. See below for an explanation of these.

Adding a New Friendly URL

Friendly URLs are to be set in the configuration page of each product, category, CMS page... This creation page is only useful for some automatic pages, and most of the time you won't have to worry about these.

Tip

Make sure to fill the fields for all the available languages on your shop: not only is it immensely useful to local users, but some search engines can even make use of this local information.

Image Removed

Click the "Add New" button to reach the friendly URL creation form. It has a handful of fields:

 • Page. The drop-down list gives you all the pages that can benefit from a friendly URL.
 • Page title. The title that will appear in search engines when a request is made.
 • Meta description. A presentation of the page in just a few words, intended to capture a customer's interest. It will appear in search results.
 • Meta Keywords. Keywords that you must define in order to have your site referenced by search engines. You can enter several of them: type the words, press the Return key, and see how the tag gets encapsulated in a yellow block, with a tiny cross icon to delete it.
 • Rewritten URL. This is where you set the friendly URL. Make it short and descriptive, use only letters and numbers, and replace spaces (" ") by hyphens ("-").

Set up URLs

The main options for friendly URLs:

...

Friendly URL. Change this option if you know that your server can support URL rewriting. If not, leave it at "No".

Note

You may see a message such as "URL rewriting (mod_rewrite) is not active on your server or it is not possible to check your server configuration. If you want to use Friendly URLs you must activate this mod". In this case, PrestaShop cannot detect your server settings, but that does not mean the feature will not work. You must test it yourself.

...

 • De standaardtitel van de homepage is de naam van de winkel en daarom is het titelveld van "index" leeg. Als u hier iets invult, dan verandert de titel van de homepage in "<uw tekst> – <de naam van de winkel>".
  De naam van de winkel zelf wordt ingesteld tijdens de installatie van PrestaShop en kan veranderd worden op de configuratiepagina "Winkelcontacten", door gebruik te maken van de optie "Winkelnaam" in de sectie "Contactgegevens".
 • Houd uw beschrijving kort: een enkele paragraaf is genoeg.
 • Om een sleutelwoord toe te voegen, klikt u op het veld "Voeg tag toe" en bevestigt u dit door op "Enter" te drukken. U kunt tags verwijderen met het kruisje.
 • U hoeft een herschreven URL niet handmatig toe te voegen als die er nog niet is.

Let er op dat als uw winkel al is geïndexeerd door Google of een andere zoekmachine, het even kan duren voordat wijzigingen zichtbaar zijn. Geduld is hierbij belangrijk.

Aan de onderkant van de pagina "SEO & URLs" zijn drie secties met extra opties: Stel URLs in, Selecteer winkel URL en Robots bestand generatie. Zie hieronder voor meer uitleg over deze secties.

Een nieuwe vriendelijke URL toevoegen

Vriendelijke URL's kunnen worden ingesteld op de configuratiepagina van elk product, categorie, CMS-pagina... Dit aanmaakformulier is alleen nuttig voor sommige automatische pagina's en meestal hoeft u zich hier niet druk om te maken.

Tip

Zorg ervoor dat u de velden invult voor de beschikbare talen in uw winkel: niet alleen is het onwijs handig voor lokale gebruikers ook sommige zoekmachines maken gebruik van deze informatie.

Image Added

Klik op de knop "Nieuwe pagina toevoegen" om het aanmaakformulier voor Vriendelijke URL's te bereiken. Het heeft een handvol velden:

 • Pagina. De dropdown-lijst geeft u alle pagina's die baat hebben bij een vriendelijke URL.
 • Pagina titel. De titel die verschijnt in zoekmachines.
 • Meta beschrijving. Een korte beschrijving van de pagina in een aantal woorden, bedoeld om de interesse van een klant te wekken. Het verschijnt in zoekresultaten.
 • Meta-sleutelwoorden. Sleutelwoorden die u moet opgeven om ervoor te zorgen dat zoekmachines uw webwinkel beter kunnen indexeren. U kunt tags bestaande uit enkele woorden invoeren: type de woorden, druk op "Enter" en zie hoe de woorden worden samengevoegd in een tag, dat met een kruisje weer verwijderd kan worden.
 • Herschreven URL. Dit is waar u de vriendelijke URL instelt. Houd het kort en krachtig, gebruik alleen letters en cijfers en vervang spaties (" ") door streepjes ("-").

URL's instellen

De hoofdopties voor vriendelijke URL's:

 • Vriendelijke URL. Wijzig deze optie als u weet dat uw server URL rewriting ondersteunt. Als dat niet het geval is laat u deze optie op "Nee" staan.

  Note

  U kunt een bericht te zien krijgen zoals "URL herschrijven (mod_rewrite) is niet actief op uw server of het is niet mogelijk om uw serverconfiguratie te controleren. Als u vriendelijke URL's wilt gebruiken dan moet u deze module activeren.". In dit geval kan PrestaShop uw instellingen niet detecteren, maar dat betekent niet dat deze optie niet werkt. U moet het zelf testen. Meestal verschijnt deze melding onterecht als u nginx of een andere webserver gebruikt.

 • Geaccentueerde URL. PrestaShop kan nu URL's genereren met speciale karakters, voor producten met niet-ASCII-namen. U kunt de optie hier uitschakelen.
 • Omleiding naar de canonieke URL. Een gegeven PrestaShop-pagina kan meerdere URL's hebben, meestal als er parameters zijn om rekening mee te houden http://example.com/product.php?id=5&option1 and  en http://example.com/product.php?id=5&option2 point to the very same product, only one difference. Since you want your product to have a single URL and not many duplicate ones, you should enable Canonical URLs.
  Canonical URLs are a way to eliminate self-created duplicate content – which can dramatically bring your search engine rank down, as this is considered spam. To avoid search engines thinking you are spamming their index, PrestaShop uses standard rel="canonical" link tag to indicate which is the one base URL for a given content.
  While it is highly recommended to enable this option, it also depends on your theme actually implementing correctly the <link> header tag. Ask the theme designer for more information.
  There are three options:
  • No redirection. You might get duplicate URLs.
  • 301 Move Permanently. Returns the HTTP 301 status code, pointing to the main URL and notifying search engines that this is the only URL to take into account.
  • 302 Moved Temporarily. Returns the HTTP 302 status code, pointing to the main URL and notifying search engines that the main URL might change later.
 • Disable Apache's MultiViews option. Apache is the most popular web server, and is most likely the one your web host uses for your site (although you should check this for yourself). Multiviews is a content negotiation system: when enabled, the web server tries to serve the user a page in what it thinks is the best matching language version, under the same URL. Unfortunately, this might bring trouble to PrestaShop's friendly URLs feature. If this is the case, you can try to disable multiviews with this option.
 • Disable  wijzen naar hetzelfde product, met slechts één verschil. Omdat u wilt dat een product een enkele URL heeft en niet veel verschillende, zou u deze optie moeten inschakelen.
  Canonieke URL's zijn een manier om dubbele content te voorkomen – wat uw rangschikking in de zoekmachines ernstig kan beschadigen, omdat dit wordt gezien als spam. Om te voorkomen dat zoekmachines denken dat u de index spamt, gebruikt PrestaShop standaard het rel="canonical" attribuut om aan te geven welke de basis-URL is voor de gegeven pagina.
 • Hoewel het ten zeerste wordt aangeraden om deze optie in te schakelen, is het ook afhankelijke van uw thema of de <link> header tag wel juist doorkomt. Vraag uw designer om meer informatie.
  Er zijn drie opties:
  • Geen omleiding. Mogelijk krijgt u dubbele URL.
  • 301 Permanent verplaatst. Geeft de HTTP 301 status code, verwijzend naar de hoofd-URL en geeft het signaal aan zoekmachines dat dit de enige URL is om te gebruiken.
  • 302 Tijdelijk Verplaatst. Geeft de HTTP 302 status code, verwijzend naar de hoofd-URL en geeft het signaal aan zoekmachines dat deze URL later mogelijk kan wijzigen.
 • Schakel Apache's MultiViews optie uit. Apache is de meest populaire webserver, en de kans is het grootst dat u deze gebruikt om uw website te hosten (hoewel u dit zelf moet controleren). Multiviews zijn een content negotiation system: als dit is ingeschakeld, dan probeert de webserver een pagina te bieden die het beste past bij de taal van de gebruiker, onder dezelfde URL. Dit levert helaas problemen op met PrestasShop Vriendelijke URL-optie. Als dit het geval is, dan kunt u beter multiviews uitschakelen met deze optie.
 • Schakel Apache's mod_security module uitmod_security is a een module of the Apache web server, which acts as a firewall, protecting your server from intrusions. It can however block some key features, or even produce errors in some configuration. In such case, disable that firewall herevan de Apache webserver, die zich voordoet als een firewall en uw server beschermt tegen indringers. Het kan enkele noodzakelijke functies blokkeren of fouten veroorzaken in sommige configuraties. In zulke gevallen moet u de optie hier uitschakelen.

Info

In previous version of PrestaShop, you had to manually generate a new .htaccess file after having enabled friendly URLs. This is no longer the case since version vorige versies van PrestaShop moest u zelf handmatig een nieuw .htaccess bestand aanmaken, nadat u Vriendelijke URL's had ingeschakeld. Dit is niet langer het geval sinds versie 1.5: the de .htaccess file is now silently managed by PrestaShop, and you do not have to worry about it.

Set shop URL

In this section, you can view and edit some of the default server settings:

...

wordt nu stilletjes beheerd door PrestaShop, en u hoeft zich er niet druk om te maken.

Selecteer Winkel URL

In deze sectie kunt u enkele standaard-serverinstellingen bekijken en wijzigen:

 • Winkeldomein. Het hoofddomein of -IP van uw winkel:
 • SSL domein. Uw winkel's beveiligde domeinnaam (https://)  or IP address.
 • Base URI. The folder where you installed PrestaShop. If it is at the root of the domain, use "/".

Most of the time, you should not touch these fields without knowing exactly what you are doing. One mistake could break your shop.

Image Removed

Schema of URLs

New in 1.6.

You can change the way friendly URLs are generated, by changing the route to a resource on your shop.

...

 • of IP-adres:
 • Basis URI. De map waar u PrestaShop hebt geïnstalleerd. Als het zich in de root van het domein bevindt, gebruikt u "/".

In de meeste gevallen hoeft u deze velden niet aan te passen. Wees er zeker van dat u weet waar u mee bezig bent. Eén vergissing kan uw winkel stukmaken.

Image Added

Schema van URLs

Nieuw in 1.6.

U kunt de manier waarop vriendelijke URL's worden gegenereerd wijzigen, door de route naar een pagina in uw winkel te wijzigen.

Bijvoorbeeld, de standaardroute om een productpagina te tonen is {category:/}{id}-{rewrite}{-:ean13}.html, which results wat resulteert in /summer-dresses/7-printed-chiffon-dress.htmlYou could change that route to 

U kunt deze route wijzigen in {manufacturer:/}{id}-{rewrite:/} to obtain  om /fashion-manufacturer//7-printed-chiffon-dress/8 fields are available by default, and each is accompanied with a list of available keywords. Some keywords are mandatory, and are indicated with a  te krijgen.

8 velden zijn standaard beschikbaar en elk veld bevat zijn eigen sleutelwoorden. Sommige sleutelwoorden zijn vereist, anderen zijn weer optioneel en aangegeven met een *.

Once you have updated your fields, do not forget to save your changes, then on the "Save" button in the "Set up URLs" section in order to regenerate your .htaccess file, which is necessary for your friendly URLs.

Robots file generation

robots.txt file enables you to block specific automated bots and web spiders which crawl the Web in order to find more web pages to add to their company's servers. Some bots you want to have full access to your website, such as Google's or Yahoo!'s, and some others you would rather not, such as spam botsZodra u de velden hebt bijgewerkt, vergeet dan niet de wijzigingen op te slaan en vervolgens op de knop "Opslaan" te klikken in de sectie "Schema van URLs" om uw .htaccess opnieuw te generen, iets dat nodig is voor uw vriendelijke URL's.

Robots bestand generatie

Een robots.txt zorgt ervoor dat bots, die door het web crawlen, specifieke bestanden en mappen op uw server vermijden. Van sommige bots hebt u liever dat ze de gehele website indexeren, zoals Google of Yahoo, maar andere liever weer niet, zoals spambots, content thiefs, e-mail collectors , etc. Note that the worst of bots do not respect this file's directives, as it is purely advisory.enzovoort. De allerergste bots zullen deze regels niet respecteren en gaan ondanks alles toch door met crawlen. Dit bestand dient daarom slechts als richtlijn.

PrestaShop's robots.txt generation tool simply creates a file with exclusion directives for files and directories that are not meant to be public, and should not be indexed. These directives apply to all bots, good or bad: the generated file uses the  generatie tool maakt simpelweg een bestand met uitgesloten mappen en bestanden die niet publiek horen zijn en niet geïndexeerd mogen worden. Deze richtlijnen gelden voor alle bots: het gegenereerde bestand gebruikt de string "User-agent: *" string.

Clicking on the "Generate Door te kliken op de knop "Genereer robots.txt " button replaces any existing bestand" wordt de huidige robots.txt file with a new one. Therefore, if you want to add your own rules, do it after PrestaShop has generated its version of the file vervangen met een nieuwe. Daarom, als u uw eigen regels wilt toepassen, kunt u dit beter doen, nadat PrestaShop het bestand heeft gegenereerd.