Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Transfer zapasów z jednego składu do innego

The stock transfer enables you to transfer stock from one warehouse to another, or from one status to another (usable in store / reserved) within a single warehouse. Click on the "Transfer stock" action (sideways arrows, available only when there already are products in stock). A new page opens, containing a form where the most important information is displayed in order to help you identify a product with certainty (reference, EAN13 and UPC code, and name). This information cannot be changed from this form, therefore it is grayed out.

You must then set:

 • Quantity to transfer. This must be a positive number.
 • Source warehouse. The warehouse from which you want to transfer some products, or where you want to change the status of some of the stock.
 • Is this product for sale in your source warehouse?. Whether the quantity to remove from the "source" warehouse should be from the "usable for sale" stock or the "reserved" stock.
 • Destination warehouse. The warehouse to which you want to transfer some products. If you simply want to change the status of some of the stock from your source warehouse, make sure to select the same warehouse in this form.
 • Is this product usable for sale in your destination warehouse?. Whether the quantity to add to the "destination" warehouse is usable for sale or reserved. This is also the option to use when you simply want to change the status of some of the stock in the source warehouse:
  • If you do not want to change status while moving warehouses: make sure both "Use for sale?" option are set alike.
  • If you do want to change status, whether within the same warehouse or while moving warehouses: make sure both "Use for sale?" option are set differently.

For these operations, all that is related to valuations is run automatically according to the management method chosen for each warehouse. Currency conversions work the same.

Stock Movement

This interface enables you to view the stock movement history. You can display all of the stock movements, or only those tied to one warehouse. Filters can be applied to refine your search.

Image Removed

When the "Filter movements by warehouse" drop-down list is set to a warehouse, you can make a CSV export of the obtained list.

Instant Stock Status

This interface enables you to have an instant overview of your stock, either globally or per warehouse. The numbers are current.

Image Removed

For each product or product combination in stock, the following indicators are available:

 • Unit price (tax excluded).
 • Product valuation depending on the physical quantity of stock. The sum (for all prices) is not available for all warehouses, please filter by warehouse.
 • Physically available stock.
 • Stock that is usable for sale.
 • Real quantity (physical usable quantity - client orders + supply Orders).

As appropriate, and depending on the chosen valuation method, the breakdown of the unit prices and of the associated valuations is available by clicking on the "Details" action.

Moreover, for a given warehouse, you have two ways to export the current list in CSV format:

 • Export the indicators tied to the quantities.
 • Export the indicators tied to the valuation (prices).

Stock Coverage

This interface enables you to overview the coverage of your stock. The coverage indicates how many days your current stock can last. This information is very useful, as it helps you predict the necessary restocking. Coverage is calculated according to previously registered stock movements.Transfer magazynu umożliwia transfer zasobów z jednego magazynu do drugiego lub z jednego statusu do innego (nadające się do sklepu / zarezerwowane) w obrębie jednego magazynu. Kliknij na przycisk "Transfer magazynu" (strzałka w bok, dostępna tylko wtedy, gdy istnieją już produkty w magazynie). Otworzy się nowa strona zawierająca formularz, w którym zawarte zostały najważniejsze informacje służące identyfikacji produktu (odniesienia, EAN13 i kod UPC oraz nazwa). Te informacje, które nie mogą zostać zmienione zostały zaznaczone na szaro.

Musisz zatem sprecyzować:

 • Ilość do przeniesienia. Liczba musi być dodatnia.
 • Pierwotny magazyn. Magazyn “źródłowy”, z którego chcesz przenieść produkty lub w którym chcesz zmienić stan niektórych zapasów.
 • Czy ten produkt jest w sprzedaży w magazynie źródłowym/pierwotnym?. Jeśli ilość przeznaczona do wycofania z pierwotnego magazynu. Liczba ta musi znajdować się pomiędzy liczbą używaną w sklepie a tą zarezerwowaną.
 • Magazyn odbiorczy. Magazyn “docelowy” do którego chcesz przenieść produkty. Jeśli chcesz po prostu zmienić stan niektórych zasobów w magazynie “źródłowym”, zadbaj o to aby dobrze wybrać ten sam skład jako “źródłowy” jak i “docelowy”.
 • Czy ten produkt jest użyteczny do sprzedaży w magazynie docelowym?. Jeśli ilość przeznaczona do dodania do magazynu “docelowego” jest używana w sklepie lub zarezerwowana. Możesz użyć tej opcji, kiedy chcesz tylko zmodyfikować stan części zapasów w magazynie “źródłowym”:
  • Jeśli nie chcesz zmienić stanu w chwili transferu pomiędzy dwoma składami: Upewnij się oba ustawienia "Dostępne do sprzedaży?" są identyczne.
  • Jeśli chcesz zmienić stan w ramach jednego magazynu lub w chwili transferu pomiędzy dwoma magazynami. Upewnij się oba ustawienia "Dostępne do sprzedaży?" są różne.

To co wiąże się z wyceną jest zarządzane automatycznie według trybu zarządzania wybranego dla każdej hurtowni. Tak samo została rozwiązana konwersja walut.

Ruchy magazynowe

Ten interface pozwala na przeglądanie historii ruchów magazynowych. Można wyświetlić wszystkie ruchy magazynowe, jak i tylko te związane z jednym składem/hurtownią. Aby zawęzić wyszukiwanie zastosuj filtry.

Image Added

Kiedy sekcja "Filtruj ruchy poprzez hurtownie" jest ustawiona na hurtowni, istnieje możliwość wyeksportowania otrzymanej listy do pliku CSV.

Natychmiastowy stan magazynu

Ten interface pozwala na otrzymanie w sposób globalny sprecyzowanego widoku magazynu lub poprzez konkrety skład/hurtownie. Wyświetlone liczby są aktualne już w momencie wyświetlania się na stronie.

Image Added

Dla każdego produktu lub jego kombinacji dostępne są następujące wskaźniki:

 • Cena jednostkowa (netto).
 • Szacowanie produktu pod względem dostępności (fizycznej) w magazynie.
 • Ilość dostępna w magazynie.
 • Zapasy dostępne do sprzedaży.
 • Realna ilość (zostało to już wcześniej wyjaśnione).

Pod względem wybranego sposobu wyceny, rozkład cen jednostkowych i powiązana wycena są dostępne po kliknięciu na opcję “Szczegóły" (znak "+").

Dodatkowo, istnieją dwa sposoby wyeksportowania wyświetlonej listy dla konkretnego składu/hurtowni do pliku CSV:

 • Eksportuj wskaźniki związane z ilością.
 • Eksportuj wskaźniki związane w wyceną (cena).

Pokrycie magazynu

Ten interfejs pozwala na sprawdzenie pokrycia magazynu. Wskazuje on liczbę dni sprzedaży, którą magazyn jest w stanie pokryć. Jest to bardzo pomocna informacja, aby przewidzieć z góry konieczne uzupełnienia. Jest ona obliczana na podstawie wcześniej zapisanych ruchów magazynowych.

You can get the stock coverage for all the warehouses, or for a single warehouse.
You can also set the time period (one week, two weeks, three weeks, one month, six months, a year) of registered stock movement which is to be taken into account when calculating the coverage.
Finally, you can highlight the stock coverage which is below a given number of days. This will highlight the relevant products, helping you identify them quicker.

...