Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Prezentacja interfejsu zarządzania magazynem

Table of Contents
maxLevel3

Stock management is essential from the moment you start selling products whose quantity is depleting at each sale.
In order to assert if you need PrestaShop's advanced stock management feature, read this chapter's "General concepts": Zarządzanie magazynem jest niezbędne począwszy od momentu, kiedy ilość produktów, które sprzedajesz stopniowo wyczerpuje się. Aby dowiedzieć się czy potrzebujesz zaawansowanego zarządzania magazynem zaproponowanym przez PrestaShop przeczytaj dział "Pojęcia ogólne” tego rozdziału : http://doc.prestashop.com/display/PS16/General+Concepts.

Warning

If you wish to use the advanced stock management, you must:

 • Associate your products with warehouses.
 • Associate your warehouses with carriers.
 • Associate your warehouses with the appropriate shops.

Stock management within PrestaShop runs through several screens, and can use one of two levels.

These levels are:

 • No stock management: there is no product quantity, PrestaShop assumes that a product's stock is infinite. Use this if you only sell virtual products (files, services, etc.).
 • Simple stock management: for every product you sell, you can indicate the currently available quantity (including product combinations). Use this if you have few products or a simple storing location.
 • Advanced stock management: for every product you sell (and its combinations), you can indicate where the available quantity is located in an unlimited number of warehouses (with varying carriers and valuation methods). You can also see your stock movements, the current status of your stock, you stock coverage, and you can place an order to your product suppliers.

These screens are:

 • Preferences > Products > "
 • Catalog > Products > product's page: one to two tabs are added to the creation/edition page of a product :
  •  Quantities:
   • In Simple mode: you can manually indicate the quantity of each product.
   • In Advanced mode: quantities are handled from PrestaShop's "Stock" menu.
  • Warehouses: in Advanced mode, you can indicate the location of a product or is combinations within a warehouse.
 • Stock: in Advanced mode, you can make use of all the stock management pages (warehouse creation, stock movement, stock status, stock coverage, supplier order).

The following section describe these pages one by one.

Stock management from the product sheet

...

Jeśli chcesz korzystać z zaawansowanego zarządzania magazynem, musisz:

 • Połączyć produkty z hurtowniami.
 • Połączyć hutrownie z dostawcami.
 • Połączyć hurtownie z właściwymi sklepami.

Zarządzanie magazynem w PrestaShop odbywa się poprzez kilka ekranów i dzieli się na dwa różne poziomy.

Są to następujące poziomy:

 • Brak zarządzania stanem magazynowym: Nie zarządzasz jakąkolwiek ilością. PrestaShop zakłada, że ilość produktów jest nieskończona. Użyj tej opcji, jeśli sprzedajesz usługi lub produkty wirtualne (np. pliki).
 • Proste zarządzenie stanem magazynowym: Dla każdego sprzedawanego produktu, możesz wskazać aktualnie dostępną ilość (włącznie z kombinacjami produktów. Ta opcja jest rekomendowana, jeśli nie posiadasz zbyt wielu produktów lub masz niewielki magazyn.
 • Zaawansowane zarządzanie stanem magazynowym: Dla każdego sprzedawanego produktu (i jego kombinacji), możesz wskazać, gdzie znajduje się dostępna ilość (w nieograniczonej liczbie magazynów - z różnymi dostawcami i metodami wyceny). Możesz również zobaczyć ruchy Twojego magazynu, jego stan w danym momencie, jak i jego natychmistowe pokrycie oraz składanie zamówień u dostawców.

Są to następujące ekrany:

 • Preferencje -> Produkty -> “
 • Katalog -> Produkty -> strona produktu (informacja) -> dodane od jednej do dwóch zakładek do tworzenia/edycji strony produktu:
  •  Ilość:
   • W trybie prostym: możesz ręcznie ustawić ilość każdego produktu.
   • W trybie zaawansowanym: ilość jest zarządzana z menu “Magazyn” PrestaShop.
  • Magazyny: w trybie zaawansowanym, można wskazać lokalizację produktu lub jego kombinacji w magazynie.
 • Magazyny: w trybie zaawansowanym, możesz skorzystać z wszystkich stron zarządzania zapasami (tworzenie magazynów, ruch magazynowy, stany magzaynowe, pokrycie magazynu, dostawa zamówień).

Kolejne sekcje opisują kolejno każdy z ekranów.

Zarządzanie magazynem z poziomu karty produktu

Zarządzanie ilością

Note
TitleDifferences between version 1.4 and 1.5

In W PrestaShop 1.4 , you could manually set the quantity of product available for sale.In należało ręcznie ustawić liczbę produktów dostępnych do sprzedaży w sklepie.

W PrestaShop 1.5 and i 1.6 , you can still set the quantity manually for each product. But once advanced stock management is also enabled, you can also automatically set the quantity depending on the current quantity status of the physical product. Note that it is possible to enable advanced stock management globally, yet only use it for one product or just a few.

When the "Enable stock management" option is enabled (in the "Preferences > Products" page), all the products get a new tab in their administration page, called "Quantities". This clear and simple interface enables you to manage the available quantities for sale on your shop(s) for a given product, and any potential combination.

With only this option enabled, you can manage the product quantities for individual products, one by one.

If you prefer to have all your product quantities managed directly from PrestaShop's advanced stock management feature rather than on a product basis, you have to enable another option from the "Preferences > Products" page: "Enable advanced stock management".

Image Removed

The "Quantity" tab opens with an explanatory section, which we urge you to fully read. That section is followed by the quantities management interface itself, which opens with three options:

 • I want to use the advanced stock management system for this product.
 • The available quantities for current product and its combinations are based on stock in your warehouses.
 • I want to specify available quantities manually.

By default, the third option is ("I want to specify available quantities manually") is enabled. As long as you haven't check the first option ("I want to use the advanced stock management system for this product"), quantities are managed the same way they were in version 1.4 of PrestaShop, which means that you have add the quantities manually, and PrestaShop will remove quantities for each sale.

If you'd rather synchronize the available quantities with your warehouse stock (or that of several warehouses), you have to change the quantities management method:

 1. Check the "I want to use the advanced stock management system for this product" box in order the change method.
 2. This makes the second option, "Available quantities for current product and its combinations are based on stock in the warehouses", finally available. Select it in order to synchronize the available quantity for this product with your warehouse stock.

As soon as you have selected the second option, the table's "Quantity" column cannot be edited anymore: quantities are now directly handled from the advanced stock management feature rather than from each product's "Quantities" tab.

Note

Product packs are a special case. Since it is not yet possible to add product combinations to a pack, the PrestaShop developers have decided that when necessary, PrestaShop would use the default combination when decrementing the physical stock.

Also, a notice indicates the recommended maximal number of packs.

The rest of the tab explained in the "Managing the Catalog" chapter of this guide.

Supplier management

You can now set more than one supplier for a given product. For each supplier associated to a product, you can set the supplier's reference number and a default purchase price for that product as well as its combination. This information is used when making an order to the supplier.

Image Removed

Warehouses management

If advanced stock management is enabled, a "Warehouses" tab appears in the product sheet, where you can indicate which warehouse(s) the product and each of its combinations can be stored in. You can even indicate the location for the product and its combinations.

Image Removed

You must first create at least one warehouse (see below) before associating a product to it and setting the product location in it. This step is essential: it is important to at least set one warehouse in which a product can be stored. This will have considerable impact on the order preparation in the multi-shipping context.

Warehouses managementxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

The advanced stock management feature makes it possible to create one or more warehouses. In order to create one, go to the "Warehouse" page under the "Stock" menu.

Image Removed

Once you start creating a new warehouse, you must fill in the following fields:

 • Reference and Name. The warehouse's unique reference identifier and name. Make sure to use something recognizable: you must be able to easily differentiate to warehouses from a drop-down list.
 • Address, Postcode/Zip Code, City and Country. The warehouse's physical address. This information will be used on the purchase order to suppliers.
 • Manager. A person in charge of the warehouse, chosen among your shop's registered employees. If the employee's account is not yet created, you must create it first.
 • Carriers. The carriers who you authorize for orders shipping from this warehouse. Maintain the "Shift" key pressed while clicking to select more than one carrier.
 • Management type. A method of accounting valuation, based on your country's regulations. See the "Stock management rules" part of this chapter for more information.
 • Stock valuation currency. A valuation currency for this warehouse's stock (among the registered currencies).
Warning

It is not possible to change a warehouse's valuation method and currency once it has been set. If you need to change that information, you will have to recreate the warehouse, and delete the wrong one. You can only delete a warehouse if it does not contain any product anymore.

Be careful of the carriers you choose to authorize, as this will a huge impact on the order preparation in the multishipping scenario.

Image Removed

In the situation where you manage more than one shop, you will also have to associate each shop to one or more warehouses. This enables you to set from which warehouse the client orders for a given shop can be sent.

Once the warehouse has been created, you are taken back to the list of warehouses. Click the "View" icon on the right of its row to access a bird's eye view of its information, including the references of all the products stored in it, the sum of all the available quantities, a global accounting valuation, details of the stored products, and the history of the stock movements for that warehouse.

Image Removed

Each warehouse page also contains two links at the bottom:

 • See product details. Takes you to the warehouse's "Instant Stock Status" page.
 • See warehouse's activity details. Takes you to the warehouse's "Stock Movement" page.

Stock management

Now that you have created one or more warehouses, you have to set stock for each of them. To that end, go to the "Stock Management" page under the "Stock" menu.

Image Removed

All available products from your catalog are listed in this interface. If you have any combination of product, you can manage them from the "Details" action.

In your daily activities, you can use this interface in order to manually:

 • Add stock. This button adds stock for a specific product in a given warehouse.
 • Remove stock. This button removes stock for a specific product in a given warehouse.
 • Transfer stock. This button transfers stock from one warehouse to another.

Image Removed

The last two actions only appear if there already is some stock of the chosen product in any warehouse.
The "Transfer stock" only appears if you have at least two registered warehouses.

Adding stock to a warehouse

To add more stock to a product, use the "Add stock" action (up arrow) for said product or product combination. A new page opens, containing a form where the most important information is displayed in order to help you identify a product with certainty (reference, EAN13 and UPC code, and name). This information cannot be changed from this form, therefore it is grayed out.

Image Removed

You must then set:

 • Quantity to add. This must be a positive number. You cannot remove stock by using a negative number.
 • Usable for sale?. Whether that quantity of stock is usable for sale, or simply stored until you make a decision about it. In the second case, it is considered "reserved".
 • Warehouse. The warehouse where the stock is to be added. The form lets you add product stock to only one warehouse at a time. If you need to add stock for this product in more than one warehouse, you must make the entire adding process again for each warehouse.
 • Unit price (tax excl.). The unit price for the product at the time of the addition. This is for valuation purpose.
 • Currency. The currency of the unit price. If the currency is not available, you can create one from the "Currencies" page, under the "Localization" menu, or import from the "Localization" page under the "Localization" menu, by importing the localization pack of the country whose currency you want to use.
 • Label. A label for the stock movement that you are generating, for future reference. This is purely informational.
Tip

When hovering the "Quantity to add" and "Unit price (tax excl.)" fields with the mouse cursor, the interface will display a reminder of their values the last time you added some stock.

Removing stock from a warehouse

When you want to remove a certain quantity of product stock, you must use the "Remove stock" action (down arrow, available only when there already are products in stock). A new page opens, containing a form where the most important information is displayed in order to help you identify a product with certainty (reference, EAN13 and UPC code, and name). This information cannot be changed from this form, therefore it is grayed out.

You must then set:

 • Quantity to remove. This must be a positive number. You cannot add stock by using a negative number.
 • Usable for sale. Whether this quantity should be removed from the usable quantity or from the whole physical quantity (including the reserved one).
 • Warehouse. From which warehouse that quantity should be removed. The form lets you remove product stock from only one warehouse at a time. If you need to remove stock for this product in more than one warehouse, you must make the entire removing process again for each warehouse.
 • Label. A label for the stock movement that you are generating, for future reference. This is purely informational.

...

istnieje możliwość ręcznego ustawienia ilości produktów dostępnych w sklepie. Jednakże jeśli uruchomiłeś zaawansowane zarządzanie zaspobami, masz również możliwość automatycznego sprecyzowania tej liczby w zależności od stanu Twojego fizycznego magazynu. Zauważ zatem, że jest możliwa globalna aktywacja funkcjonalności zaawansowanego zarządzania zasobami, ale używaj jej tylko wtedy kiedy masz tylko kilka produktów.

Po włączeniu opcji "Włącz zarządzanie magazynem" (na stronie "Preferencje > Produkty"), wszystkie produkty są widoczne jako dodane w nowej zakładce do ich strony administracyjnej o nazwie “Ilość”. Ten prosty, przejrzysty i unikalny interface pozwolala Ci na zarządzanie ilością dostępną do sprzedaży dla danego produktu i wszystkich jego ewentualnych kombinacji.

Przy użyciu tylko tej opcji możesz w każdym przypadku zarządzać ilością produktu (produkt po produkcie).

Jeżeli nie chcesz tego robić ręcznie (produkt po produktcie) i chcesz, aby każda ilość produktów była bezpośrednio zarządzana poprzez zaawansowanego managera zapasów PrestaShop, musisz aktywować inną opcję, która znajduje się na stronie "Preferencje > Produkty" : "Włącz zaawansowane zarządzanie magazynem".

Image Added

Zakładka “Ilość” otwiera się wraz z sekcją wyjaśniającą, którą warto przeczytać w całości. Ta sekcja jest śledzona przez interface zarządzania ilością dostępną do sprzedaży i otwiera się ją za pomocą trzech opcji:

 • Chcę używać zaawansowanego zarządzania stanem magazynowym dla tego produktu.
 • Dostępne ilości bieżącego produktu i jego kombinacji bazują na stanie magazynowym w magazynie (przy użyciu systemu zaawansowanego zarządzania stanem magazynowym).
 • Chcę podać dostępne ilości ręcznie.

Domyślnie tylko trzecia opcja (“Chcę dostępne ilości ręcznie.”) jest aktywowana. Dopóki nie zaznaczysz pierwszej opcji (“Chcę używać zaawansowanego zarządzania stanem magazynowym dla tego produktu”) Ilość produktów będzie zarządzana w taki sam sposób jak odbywało się to w wersji 1.4, tzn. ręcznie. Tak więc musisz samodzielnie dodać dostępną ilość, a PrestaShop odejmie odpowiednią część po każdorazowej sprzedaży.

Jeżeli chcesz, aby ilość danego produktu była zsynchronizowana z zapasami magazynu (jednej lub kilku), musisz zmienić sposób zarządzania ilościami:

 1. Zaznacz okienko wyboru “Chcę używać zaawansowanego zarządzania zasobami dla tego produktu”, aby zmienić sposób zarządzania.
 2. Druga opcja, “Dostępna ilość dla tego produktu jest synchronizowana z magazynem fizycznym znajdującym się w hurtowni” jest zatem dostępna. Wybierz ją, aby zsynchronizować dostępną ilość konkretnego produktu z zapasami Twojej hurtowni.

Po wybraniu drugiej opcji kolumna “ILOŚĆ” w tabeli stanie się niemożliwa do modyfikacji. A zatem liczby (ilość) będą bezpośrednio pobierane z aktualnego magazynu wskazanego przez Twojego zaawansowanego managera zapasami, aniżeli z zakładki “Ilość” każdego produktu.

Note

Przypadek zestawów jest dość szczególny. W istocie, wiedząc że na chwilę obecną nie ma możliwości dodania odmian konkretnego produktu do pakietu, deweloperzy PrestaShop zdecydowali (jeśli jest to konieczne) na oparciu się o domyśle odmiany, tak aby dekrementować magazyn fizyczny.

Ponadto komunikat wskazuje zalecaną maksymalną liczbę zestawów.

Pozostałe elementy tej strony zostały wyjaśnione w rozdziale "Zarządzanie katalogiem" tego przewodnika.

Zarządzanie dostawcami

Od tej pory istnieje możliwość zdefiniowania kilku dostawców jednego produktu. Dla każdego dostawcy przypisanego do danego produktu istnieje możliwość nadania identyfikatora dostawcy oraz cenny jednostkowej netto dla konkretnego produktu, jak również dla wszystkich jego kombinacji. Informacje te są wykorzystywane przy dokonywaniu zamówienia u dostawcy

Image Added

Zarządzanie magazynami

Po aktywacji zaawansowanego zarządzania zasobami, zakładka “Magazyny” automatycznie doda się do karty produktu, aby określić w jakim lub jakich hurtowniach może znajdować się dany produkt (fizycznie) i każda z jego ewentualnych kombinacji. Istnieje również możliwość sprecyzowania miejsca występowania w hutrownii danego produktu i jego odmian.

Image Added

Przed możliwością połączenia jakiegoś produktu i zdefiniowania miejsca występowania, wcześniej należy wskazać co najmniej jeden magazyn (zobacz poniżej). Ten etap jest niezbędny. Ważne jest także określenie, co najmniej jednej hurtowni, w której to określony produkt może się znajdować, gdyż będzie to miało istotny wpływ na przygotowanie zamówień w ramach multishipping.

Zarządzanie hurtowniami

Od tej pory używając zaawansowanego zarządzania magazynem masz możliwość stworzenia jednej lub wielu hurtowni. Aby to zrobić otwórz stronę “Hurtownie” z menu “Magazyn”.

Image Added

Przy tworzeniu nowej hurtowni, musisz wypełnić następujące pola:

 • Numer referencyjny i Nazwa. Unikalny login hurtowni i jego nazwa. Upewnij się, że używasz nazwy rozpoznawalnej. Musisz byc w stanie z łatwością rozróżnić hurtownie pomiędzy sobą, które znajdują się na rozwijanej liście.
 • Adres, Kod pocztowy*, “Miasto” i “Kraj”. Adres fizyczny hurtowni. Ta informacja będzie używana przy zamówieniach dokonywanych przez waszych dostawców.
 • Kierownik. Osoba odpowiedzialna za hurtownię/magazyn, wybrana spośród jej pracowników zarejestrowanych w Twoim e-sklepie. Jeżeli konta pracowników nie zostały stworzone, musisz koniecznie to zrobić.
 • Przewoźnik. Licencjonowani przewoźnicy, którzy zajmą się przesyłkami pochodzącymi z e-sklepu. Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij, aby wybrać więcej niż jednego dostawcę.
 • Sposób wyceny. Sposób, w który zarządzasz e-sklepem, w zależności od prawa podatkowego Twojego kraju. Przeczytaj dział "Zasady zarządzania magazynem", aby dowiedzieć się więcej. 
 • Waluta wyceny magazynu. Waluta wyceny dla hurtowni magazynu (spośród zarejestrowanych walut).
Warning

Nie ma możliwości zmiany sposobu i waluty wyceny określonej hurtowni po pierwszej inicjacji. W razie konieczności zmiany tego ustawienia musisz stworzyć nową hurtownię i usunąć tę niewłaściwą. Możesz również usunąć hurtownię, jeśli nie zawiera ona już żadnego produktu.

Uważaj przy wyborze dostawców, gdyż będzie to miało zasadniczy wpływ podczas przygotowywania zamówień w ramach mutlishopping.

Image Added

W przypadku, gdy zarządzasz wieloma butikami, musisz również pamiętać aby połączyć każdy sklep z jedną lub kilkoma hurtowniami. Pozwala to na zdefiniowanie, z której hurtowni zamówienia Twoich klientów będą mogły być wysyłane do odpowiedniego sklepu.

Po utworzeniu magazynu, wszystkie jego dane są wyświetlane w sposób syntetyczny i zwięzły. Kliknij na ikonę “Wyświetl” po prawej, aby wyświetlić podgląd z informacjami dotyczącymi e-sklepu, w tym liczbę odniesień produktów znajdujących się w magazynie, sumy ilości, ogólną wycenę księgową, opis przechowywanych produktów oraz historię ruchów magazynu powiązanego z konkretną hurtownią.

Image Added

Strona ze szczegółowymi informacjami na temat magazynu zawiera również dwa linki:

 • Zobacz szczegóły produktu. Przekieruje Cię na stronę "Bieżący stan magazynu" hurtowni.
 • Zobacz szczegóły aktywności tej hurtowni. Przekieruje Cię na stronę "Ruchy magazynu" hurtowni.

Zarządzanie magazynem

Następnie po stworzeniu przez Ciebie hurtowni należy zainicjować magazyn dla każdej z nich. Aby to zrobić przejdź do strony “Zarządzanie magazynem" z menu "Magazyn".

Image Added

Wszystkie dostępne produkty w Twoim katalogu zostaną wylistowane  w tym interfeace. Dla ewentualnych odmian istnieje możliwość zarządzania nimi poprzez użycie operacji “Szczegóły".

W razie potrzeby ten interface umożliwia ręczną zmianę magazynu:

 • Dodać zapasy do magazynu. Dodaj zapas dla konkretnego produktu w określonym magazynie.
 • Usunąć zapasy z magazynu. Usuń zapas dla konkretnego produktu w określonym magazynie.
 • Transfer zapasów pomiędzy magazynami.  Przenoś zapasy z jednej hurtowni do drugiej.

Image Added

Dwie ostatnie opcje wyświetlają się tylko wtedy, gdy istnieje już zapas produktu w jednej z hurtowni.
Opcja "Transfer zapasów pomiędzy magazynami" pojawia się tylko wtedy, gdy macie zapisane minimum dwie hurtownie

Dodawanie zapasów do hurtowni

Aby dodać zapasy konkretnego produktu lub jego odmian do magazynu użyj opcji “Dodaj do magazynu” (strzałka w górę). Otworzy się strona, na której zostaną wyświetlone istotne informacje umożliwiające rozpoznanie danego produktu (odniesienie, cod EAN-13 i UPC oraz nazwę). Informacja zawarte w tym formularzu nie mogą zostać zmienione dlatego też wyświetlają się na szaro.

Image Added

Musisz zatem sprecyzować:

 • Ilość zapasów przeznaczona do dodania. Liczba ta musi być dodatnia. Nie możesz dodać zapasów przy użyciu ujemnej liczby.
 • Dostępne do sprzedaży?. Jeśli liczba zapasu jest przeznaczona do użycia w sklepie lub zwyczajnie przechowywana i zarezerwowana do późniejszego użycia.
 • Skład/przechowalnia/hutrowania. Miejsce, do którego dany produkt powinien zostać dodany. Formularz pozwala Ci na dodanie zapasów danego produktu tylko do jednej hurtowni. Jeśli musisz dodać zapasy produktu do więcej niż jednej hurtowni musisz ponowić cały proces dodawania dla każdej hurtowni.
 • Cena jednostkowa netto. Cena jednostkowa produktu w trakcie dodawania do zapasów (aby dokonać wyceny).
 • Waluta. Wartość odnosząca się do ceny jednostkowej. Jeśli jakaś waluta nie jest dostępna, możesz ją stworzyć na stronie “Waluty” w menu “Lokalizacja” lub importować ją ze strony “Lokalizacja” (z tego samego menu), importując pakiet lokalizacyjny kraju, który posługuje się walutą, którą chcesz użyć.
 • Etykieta. Wygenerowana etykieta dla ruchów magazynu, w celu przyszłych odniesień. Ma tylko i wyłącznie charakter informacyjny.
Tip

Po rozwinięciu kursorem pól "Ilości do dodania" i "Cenna jednostkowa netto" domyślnie jako przypomnienie. Wyświetlą się wartości ustawione podczas ostatniego dodawania.

Usuwanie zapasów z hutrowni

Kiedy chcesz usunąć pewną wartość zapasów jakiegoś produktu, musisz użyć opcji “Supprimer du stock” (strzałka w dół dostępna wyłącznie wtedy, kiedy produkty są już  w magazynie). Następnie otworzy się nowa strona z formularzem, na której znajdują się najistotniejsze informacje, tak aby ułatwić Ci jego rozpoznanie (odniesienie, kod EAN-13 i UPC oraz jego nazwę). Ta informacja nie może zostać zmieniona w tym formularzu, tak więc jest nieaktywna.

Musisz zatem sprecyzować:

 • Ilość zapasów przeznaczona do usunięcia. Liczba ta musi być dodatnia. Nie możesz usunąć części zapasów przy użyciu liczby ujemnej.
 • Przeznaczone do sprzedaży. Jeżeli konkretna ilość ma być usunięta spośród spośród tych użytecznych w e-sklepie lub spośród całości zapasów. (zawierające się w niej zarezerwowane ilości).
 • Przechowalnia/skład. Tutaj ustalisz z jakiego magazynu wycofać daną ilość. Formularz pozwala Ci na wycofanie zapasów produktu z jednego składu, jednej przechowalni/hurtowni. Jeżeli musisz wycofać zapasy produktu z więcej niż jednego składu, musisz ponowić proces wycofywania dla każdego składu.
 • Etykieta. Wygenerowana etykieta dla ruchów magazynu, w celu przyszłych odniesień. Ma tylko i wyłącznie charakter informacyjny.

Transfer zapasów z jednego składu do innego

The stock transfer enables you to transfer stock from one warehouse to another, or from one status to another (usable in store / reserved) within a single warehouse. Click on the "Transfer stock" action (sideways arrows, available only when there already are products in stock). A new page opens, containing a form where the most important information is displayed in order to help you identify a product with certainty (reference, EAN13 and UPC code, and name). This information cannot be changed from this form, therefore it is grayed out.

...

For these operations, all that is related to valuations is run automatically according to the management method chosen for each warehouse. Currency conversions work the same.

Stock Movement

This interface enables you to view the stock movement history. You can display all of the stock movements, or only those tied to one warehouse. Filters can be applied to refine your search.

...

When the "Filter movements by warehouse" drop-down list is set to a warehouse, you can make a CSV export of the obtained list.

Instant Stock Status

This interface enables you to have an instant overview of your stock, either globally or per warehouse. The numbers are current.

...

 • Export the indicators tied to the quantities.
 • Export the indicators tied to the valuation (prices).

Stock Coverage

This interface enables you to overview the coverage of your stock. The coverage indicates how many days your current stock can last. This information is very useful, as it helps you predict the necessary restocking. Coverage is calculated according to previously registered stock movements.

...

Tip

It is possible to receive notifications of the stock coverage for a product. The e-mail notification module (mail alerts) can take product stock coverage into account. It is thus possible to set a number of coverage days below which you will receive a notification. See the configuration for this module.

Supply orders

One of the major features of the stock manager is the ability to place orders to suppliers so as to better manage your restocking.
This interface enables you to manage all your supplier orders, as well as reusable order templates.

...

The order template creation process is the same as the order creation process (except for the "Expected delivery date" field). We will therefore only explain the order creation process.

Creating a new order

The creation of an order for a supplier can be broken down in two steps: creating the order, then adding products to it.

...

The "+" icon in the supply order list displays the order's history, which enables you to see who did what and when.

Order template creation

The whole point of creating a template is to serve as a basis for new orders.

...

Once you have created your template, you only need to use the "Use this template to create a supply order" action from the template list (the "two windows" icon) to start creating an order.

Changing the status of a supply order

Each order has many available actions (in the "Actions" column of the order list). One of them enables you to edit the status: the "Change state" one. There are six possible default statuses, but you can add your own (see the "Configuration" section of this chapter).

...

With each status change, the status drop-down selector evolves in order to present only the possible status changes, in regard to the current status. The unavailable statuses are grayed out.

Details of a supplier order

Clicking the "View" icon from the list of supply orders enables you to get a synthetic view of your order.
You can also download the invoice generated as a PDF file (provided the order is validated by you) from the list of orders or from the status change page.

The "Details" action enables you to display the status change history for the current order.

Registering the reception of products

You must change the status of your supply order within PrestaShop as soon as actions are taken in the real world. This is done using the "Change state" action in the "Actions" column from the list of orders. The form in this page always preselects the next logical status, but you are free to choose any of the other statuses available.

...

When all the products from the order have been received, you must manually change the supply order's status to "Order received completely". This ends the supply order process, and a new "Export" action appears, which you can use to download a CSV file of all the information pertaining to that order.

CSV export

Using the supply orders interface, you can filter the list of orders or the details of these orders so that you may export it, according to the current filters (reference, supplier, etc.).
Moreover, you can choose not to display the orders that are completed or canceled, using the appropriate checkbox.

Configuration

The configuration page enables you to customize the way certain parts of the advanced stock manager work:

 • The available statuses for a supply order.
 • The labels for the stock movements.
 • The default statuses for some stock movements which are used throughout the solution.

Adding a new default order status

You can add custom statuses corresponding to your business line. You cannot delete a default status.

...

 • The order can be edited. As long as the order is editable, it cannot be sent to the supplier.
 • The order delivery note can be generated.
 • Product reception is ongoing, meaning that you have not yet received all the ordered products.
 • Product delivery is still pending, meaning that you are still waiting for any product to arrive.

Adding a stock movement label

It is possible to add more labels to stock movements. Click the "Add new" button from the "Stock movement labels" section to access the creation form.

...

You simply have to set a name for the label, and indicate whether it pertains to stock increase or decrease. Those labels can be used when adding/removing/transferring stock manually (as explained earlier).

Changing default supply order labels

It is possible to choose the default stock movement labels in the following standard cases:

...

 • Increasing stock (manually).
 • Decreasing stock (manually).
 • Decreasing stock following the shipment of a client order.
 • Increasing stock following the delivery of products from a supplier's order.

Domyślnie tylko trzecia opcja (“Chcę dostępne ilości ręcznie.”) jest aktywowana. Dopóki nie zaznaczysz pierwszej opcji (“Chcę używać zaawansowanego zarządzania stanem magazynowym dla tego produktu”) Ilość produktów będzie zarządzana w taki sam sposób jak odbywało się to w wersji 1.4, tzn. ręcznie. Tak więc musisz samodzielnie dodać dostępną ilość, a PrestaShop odejmie odpowiednią część po każdorazowej sprzedaży.