Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Niektóre moduły posiadają znaczek "Popularne". The moduły pochodzą ze strony Addons i są płatne, przycisk "Instaluj" został zastąpiony znaczkiem z koszykiem zakupowym oraz ceną modułu. Naciśnięcie tego przycisku przeniesie Cię na stronę modułu, gdzie można go kupić.

Info
titleDifference between disabling and uninstalling

When you do not have a use for a module anymore, you can either disable or uninstall it. The results of both actions are seemingly the same: the module is not available anymore, its options do not appear in your back-office and any element it added to your front-end have disappeared.

The difference is that disabling a module keeps its configuration safe for later re-enabling, while uninstalling it removes all of its configuration and database data.

Therefore, you should only uninstall a module if you do not care about its data or if you are certain that you would not need it. If you are really sure you do not want that module on your shop, you can even click on its "Delete" link.

Performing Actions on Modules

Here are the available actions, depending on the module's status:

 • Uninstalled modules:
  • Install. This will trigger the installation of the module on your installation of PrestaShop. The module will be automatically enabled. It might add new options to your back-office.
  • Mark as favorite. This will add the module to your Favorites list.
 • Installed modules:
  • Configure. Some modules have a configuration page. In that case, they offer a "Configure" link to access a new interface where the user will be able to adjust all its settings.
  • Disable. When installed, a module is enabled by default. You can disable it, which will remove its options from your back-office, but will keep its settings for a later re-enabling.
   • Disable/display on mobile. This will disable the front-office view of the module only for mobile devices (smartphones, etc.).
   • Disable/display on tablets. This will disable the front-office view of the module only for tables.
   • Disable/display on computers. This will disable the front-office view of the module only for desktop computers.
  • Reset. This will restore the module's settings to their defaults.
  • Uninstall. This will disable the module and delete its data.
  • Mark as favorite. This will add the module to your Favorites list.
  • Delete. This will remove the module from the modules list, and delete its files and folders from your server.

Image Removed

Info

Top ranking modules from Addons can be promoted to your module list, depending on your country settings. They appear among regular modules, but their action buttons are not labeled "Install" but instead "30 €", for instance. Clicking on the button takes you to the module's Addons page, from which you can log in, buy and download the module. From there on, you can install it on your shop.

Connecting to Addons

In the basic configuration, the modules' page will only let you update the default modules, the ones that were included in PrestaShop. If you have bought modules on Addons, the PrestaShop marketplace, and you want those to update automatically too, you have to connect your PrestaShop to Addons.

Click on the "Addons" link at the top of the screen: this will open a model window with a log in form. Simply fill in the form with your Addons connection details, and PrestaShop will now know (and update) the modules you have bought. Click on the "Addons" again, and it will display your account login.

Image RemovedImage Removed

...

Różnica pomiędzy wyłączaniem a odinstalowaniem

Kiedy nie potrzebujesz więcej używać jakiegoś modułu, możesz go albo dezaktywować, albo wyłączyć. Efekty tych obydwu czynności są niemal te same, moduł nie jest dostępny, jego opcje nie będą już widoczne w Back-Office i jakikolwiek element, który one dodawały do Front -Office, zniknie.
Różnica polega na tym, że ustawienia modułu w przypadku jego wyłączenia zostaną zachowane na wypadek jego ponownego włączenia, podczas gdy odinstalowanie usuwa wszelkie dane powiązane z tym modułem.
Dlatego też powinno się odinstalowywać moduły wyłącznie w przypadku, gdy nie obchodzą Cię informacje z nim powiązane i ich nie potrzebujesz. Jeśli jesteś pewien, że na pewno nie potrzebujesz tego modułu, możesz nawet nacisnąć przycisk "Usuń".

Wykonywanie czynności na modułach

Oto dostępne czynności w zależności od statusu modułu:

 • Nie zainstalowane moduły:
  • Instaluj. To rozpocznie instalację modułu w PrestaShop. Ten moduł też zostanie automatycznie włączony i może dodać nowe opcje w Twoim Back-Office.
  • Oznacz jako Ulubiony. To doda ten moduł do listy Ulubionych.
 • Zainstalowane moduły:
  • Konfiguruj. Niektóre moduły posiadają stronę konfiguracji. W tym przypadku oferują link do Konfiguracji, gdzie użytkownik będzie mógł uzupełnić wszystkie ustawienia.
  • Wyłącz. Gdy zainstalowany, moduł jest automatycznie włączony. Możesz go wyłączyć, co usunie jego możliwości, ale pozostawi wszelkie ustawienia w pamięci w przypadku ponownego uruchomienia.
   • Włącz/Wyłącz na komórkach. To wyłączy działanie modułu w Front-Office na urządzeniach mobilnych (smartphone'ach)
   • Włącz/Wyłącz na tabletach. To wyłączy działanie modułu w Front-Office na tabletach
   • Włącz/Wyłącz na komputerach. To wyłączy działanie modułu w Front-Office na komputerach
  • Wyczyść. To przywraca ustawienia modułu do ich początkowej wartości.
  • Odinstaluj. To wyłączy moduł i usunie dane z nim powiązane.
  • Zaznacz jako Ulubione. To pozwoli dodać moduł do Ulubionych.
  • Usuń. To usunie całkowicie moduł z listy modułów i wymaże wszystkie dane z nim powiązane.

Image Added

Info

Najlepiej oceniane moduły ze strony Addons mogą być promowane na liści Twoich modułów w zależności od twoich ustawień lokalnych. Pojawiają się one pomiędzy normalnymi modułami, ale ich czynności nie są oznaczone jako "Instaluj" ale pokazują cenę np. "30€". Naciśnięcie tego przycisku przeniesie Cię na stronę modułu, gdzie można go kupić i załadować, a następnie zainstalować.

Łączenie się ze stroną Addons

W podstawowej konfiguracji, strona z modułami pozwoli Ci wyłącznie na aktualizację modułów standardowych, czyli tych dołączonych do PrestaShopa. Jeśli kupiłeś moduł na stronie Addons i chcesz je również automatycznie aktualizować, musisz połączyć swojego PrestaShopa z Addons.

Naciśnij na "Brak połączenia z PrestaShop Addons" u góry strony, to wywoła okno logowania. Wypełnij je swoimi danymi potrzebnymi do logowania, a PrestaShop będzie mógł aktualizować zakupione tam przez Ciebie moduły. Po zalogowaniu pod tym linkiem możesz zobaczyć status Twojego zalogowania.

Image AddedImage Added

Jeśli moduły się nie aktualizują sprawdź na wszelki wypadek, czy nadal jesteś zalogowany.