Child pages
 • Lokalizacja

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Localization

The main page under the "Localization" menu enables you to configure the units used for your products.

Import Localization Pack

This section provides you with an extensive list of existing localization packs which you can import. Not only does it set your PrestaShop install with your proper local units, but it also adds many other data:

 • States. When shipping product to a country, knowing which state it is sent to can prove important, as this might have an impact on local customs and taxes. The added states can be viewed and edited in the "States" page under the "Localization" menu.
 • Taxes. The real importance of localization is local taxes, and they can be numerous and varied depending on the country or the state. PrestaShop provides you with a basic support for the major taxes and tax rules. The added taxes and tax rules can be viewed and edited in the "Tax" and "Tax rules" pages under the "Localization" menu.
 • Currencies. Foreign customers will appreciate to be able to convert the prices on your shop into their own currency. You should at least have US dollars and Euros available along of your country's own currency (if not one of those two). Once added, you must activate a new currency using the "Currencies" page under the "Localization" menu, and make sure the conversion rate is correct. The added currencies can be viewed and edited in that "Currencies" page.
 • Languages. All the public fields on your shop can be created in multiple languages, and it is important you do so for your products name and description, at the very least. Note that importing a language also imports its date format (d/m/Y, m/d/Y, d.m.Y, etc.), among other things. The added languages can be viewed and edited in that "Languages" page under the "Localization" menu.
 • Units. Weight, dimension, volume, distance: these units are essential in order to correctly describe a product to your customer, and for your own packaging information. They can be viewed and edited on this very page, in the "Localization" section.
 • Change the behavior of the taxes display for the groups. This is not data to import but a setting that you can change when doing the importation.

Image Removed

As you can see, these additional data are optional: you can choose to import the currency and language for a given country, and not its taxes, for instance.

While you should not add too many local data for fear of overwhelming both yourself and your customers with it, it may be useful to import the localization pack for your most visited countries (according to your stats).

Apart from the default units, you cannot automatically remove all the data for a given country; if you need to remove data, you will have to do so manually, in their respective pages under the "Localization" menu.

Configuration

This section groups four default local settings, of prime importance:

 • Default language. This is the main language for your shop. This setting will influence your back-office's language (including the main language for your products), as well as the front-office. Note that the front-office's language might adapt to the setting of the customer's browser.
 • Default country. The location of your business. If you have headquarters in many countries, use your main or original country.
 • Default currency. The currency in which your product's prices are first set. Currencies are added by importing and activating a country's currency. Note that if you change currency after having already set a few product prices, you will have to manually update all the existing prices. Make sure to set that value once and for all.
 • Time zone. You own time zone. This is useful for daily discount for instance: you know exactly when it starts and ends.

Image Removed

Localization

The physical units presented in this section (weight, distance, volume, dimension) are used both in your product sheets and for your own packaging needs – and ultimately, is essential in your relationship with your carrier.

Image Removed

These values can be set when you import the localization package for a country, but you can edit manually them afterwards. For instance, if you would rather have centiliters instead of liters for the volume unit, change the default "L" to "cL".

...

Lokalizacja

Strona główna w menu „Lokalizacja” pozwala skonfigurować jednostki stosowane dla Twoich produktów.

Importuj pakiet lokalizacyjny

Ta sekcja zawiera obszerną listę istniejących pakietów lokalizacyjnych, które można zaimportować. Pozwala ona nie tylko zainstalować PrestaShop z odpowiednimi jednostkami lokalnymi, ale również zawiera wiele innych danych:

 • Regiony. Podczas transportu produktu do danego kraju ważne może okazać się, by wiedzieć do jakiego regionu geograficznego jest on dostarczany, ponieważ może mieć to wpływ na lokalne opłaty celne i podatki. Dodane regiony można przeglądać i edytować na stronie „Kraje” w menu „Lokalizacja”.
 • Podatki. Prawdziwe znaczenie lokalizacji ujawnia się w kwestii podatków lokalnych, a te mogą być liczne i zróżnicowane w zależności od państwa czy regionu. PrestaShop zapewnia podstawowe wsparcie dla głównych podatków i przepisów podatkowych. Dodane podatki i ustalone reguły podatkowe mogą być przeglądane i edytowane na stronach „Podatki” i „Reguły podatkowe” w menu „Lokalizacja”.
 • Waluty. Zagraniczni klienci docenią w Twoim sklepie możliwość konwersji cen do ich waluty. Obok waluty obowiązującej w Twoim kraju powinieneś mieć również amerykańskiego dolara i euro (chyba że Twoja narodowa waluta jest jedną z tych dwóch). Po dodaniu waluty należy ją aktywować, posługując się stroną „Waluty” w menu „Lokalizacja” upewniając się, że kurs wymiany jest prawidłowy. Dodane waluty mogą być przeglądane i edytowane na stronie „Waluty”.
 • Języki. Wszystkie ogólnodostępne pola w Twoim sklepie mogą być tworzone w wielu językach. Ważne jest, by tak było przynajmniej w przypadku nazw produktów i ich opisów. Należy zauważyć, że importowanie języka pociąga za sobą między innymi import jego formatu daty (d/m/r, m/d/r, d.m.r. etc.). Dodany język może być przeglądany i edytowany na stronach „Języki” w menu „Lokalizacja”..
 • Jednostki. Waga, rozmiar, objętość, odległość: te jednostki są niezbędne, by poprawnie opisać produkt klientowi oraz dla własnej informacji potrzebnej przy pakowaniu. Mogą być one przeglądane i edytowane na stronie „Lokalizacja”.
 • Zmień zachowanie produktów wyświetlanych dla grup. To nie są dane do importowania, ale ustawienie, które można zmienić podczas importowania.

Image Added

Jak możesz zauważyć, te dodatkowe dane są opcjonalne: możesz importować walutę i język dla danego kraju, ale na przykład nie jego podatki.

Chociaż nie należy dodawać zbyt wielu lokalnych danych z uwagi na możliwość przytłoczenia nimi zarówno siebie, jaki klienta, przydatne może być zaimportowanie pakietu lokalizacyjnego dla najczęściej odwiedzanych krajów (zgodnie z Twoimi statystykami).

Oprócz jednostek domyślnych nie można automatycznie usunąć wszystkich danych dla danego kraju; jeżeli musisz usunąć dane, należy to zrobić ręcznie na ich odpowiednich stronach w menu „Lokalizacja”.

 

Konfiguracja

Ta sekcja grupuje cztery domyślne, najważniejsze ustawienia lokalne:

 • Domyślny język. Jest to główny język Twojego sklepu. Ustawienie to wpłynie na język back-office(włączając to główny język dla Twoich produktów) oraz front-office. Należy pamiętać, że język front-office może dostosowywać się do ustawień przeglądarki klienta.
 • Domyślny kraj. To lokalizacja Twojej firmy. Jeśli masz siedziby w wielu państwach, użyj Twojego głównego bądź oryginalnego kraju.
 • Domyślna waluta. To waluta, w której określone są początkowo ceny Twoich produktów. Waluty dodawane są poprzez import i aktywację waluty kraju. Zauważ, że jeśli zmienisz walutę już po określeniu cen produktu, trzeba będzie ręcznie zaktualizować wszystkie istniejące ceny. Upewnij się, by  ustawić tę wartość raz na zawsze.
 • Strefa czasowa. Twoja własna strefa czasowa przydatna jest na przykład w ustalaniu codziennych zniżek: wiesz wtedy dokładnie, kiedy się zaczynają i kończą.

Image Added

Lokalizacja

Jednostki fizyczne prezentowane w tej sekcji (waga, odległość, rozmiar, objętość) są niezbędne zarówno dla prawidłowego opisu produktu klientowi, jak i dla Twojej własnej informacji potrzebnej do pakowania – co więcej, są kluczowym elementem Twojej współpracy z przewoźnikiem.

Image Added

Wartości te można określić podczas importowania pakietu lokalizacyjnego dla państwa, ale mogą być również ręcznie edytowane w późniejszym czasie. Przykładowo, jeśli wolisz jako jednostkę zastosować centylitr zamiast litr zmień domyślne „l” na „cl”.
Wartości powinny być podawane w symbolach jednostek określonych w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar http://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Units).

Advanced

This last section asks you to set your server's local language and country, as ISO code:

...

Zaawansowane

Ostatnia sekcja wymaga podania języka oraz państwa, w którym Twój serwer jest zlokalizowany, jako kodu (identyfikatora) ISO:       

Image Removed

These values can be set when you import the localization package for a country, but you can edit manually them afterwardsImage AddedWartości te mogą być ustalone podczas importowania pakietu lokalizacyjnego dla danego państwa, ale można także edytować je ręcznie w późniejszym czasie.