Child pages
 • Ustawienia płatności

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Ustawienia płatności

With PrestaShop, you can accept your customer's transactions using several different payment methods, such as checks, bank wire, cash on delivery, and through several partner modules such as PayPal, Moneybookers, HiPay, etc.

In the "Payment" page, you can see the following sections:

 • Modules list. Basically, a shortcut to "Payments & Gateways" section of the module list, in the "Modules" page. You can install modules directly from this page.
 • Three "restrictions" sections:
  • Currency restrictions. Choose with which currencies your installed payment modules should work.
  • Group restrictions. Choose with which user groups your installed payment modules should work.
  • Country restrictions. Choose with which countries your installed payment modules should work.

Installing a Payment Module

Installing a payment module is fundamentally no different from installing a regular module: simply click the "Install" button, and all that is left to do is to configure the module.
You should pay a lot of attention to the settings, and make sure they do point to your address or bank account. Configuring payment modules often means you must first be known by the payment service provider, meaning having an account on their service.

Let's install the "Cash on Delivery" module. Find the module in the list, and click on the "Install" button. PrestaShop will take care of everything, send you to the page with the list of all modules, and notifying you of the result. For instance, if a module needs to be configured before it can work, PrestaShop will display a notification box at the top of the page. In the case of the "Cash on delivery" module, there is nothing to configure.

Image Removed

Payment Module Restrictions on Currencies

Depending upon the payment, the customer's choice of currency can differ.
You can limit the choice of available payment methods depending on the available currencies: you may want customers to be able to pay with any currency when using PayPal, but those paying Moneybookers should only pay using dollars, for instance.

Image RemovedW PrestaShop można akceptować transakcje pochodzące z różnych źródeł płatności, takich jak czeki, przelewy, płatność za pobraniem etc. w ramach usług świadczonych przez licznych dostawców płatności, takich jak PayPal, Skrill, Hipay etc.

Na stronie "Płatność" możesz znaleźć następujące części:

 • Lista zainstalowanych modułów, na której można dokonać bezpośredniej konfiguracji zainstalowanych modułów.
 • Rekomendowane Bramki płatności - tam znajdują się rekomendowane moduły do zainstalowania (płatne i bezpłatne).
 • Trzy pola ograniczeń:
  • Ograniczenia waluty. Wybierz waluty, które Twoje moduły mają akceptować.
  • Ograniczenia grupy. Wybierz, jakie grupy użytkowników mogą korzystać z wybranych sposobów płatności.
  • Ograniczenia kraju. Wybierz kraje, których użytkownicy mogą korzystać z wybranych sposobów płatności.

Instalacja modułu płatności

Instalacja modułu płatności nie różni się znacznie od instalacji każdego innego modułu: Wystarczy nacisnąć przycisk "Instaluj", a następnie skonfigurować moduł. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawną konfigurację modułu i upewnić się, że Twoje dane osobowe oraz dane konta bankowego są prawidłowe. Konfiguracja modułu płatności wymaga, by najpierw posiadać założone konto u wybranego dostawcy płatności.

Zainstalujmy moduł "Płatność przy odbiorze". Znajdź ten moduł na liście i następnie naciśnij "Instaluj". PrestaShop zajmie się resztą, odświeżając stronę z listą modułów i informując o rezultatach instalacji. Na przykład jeśli moduł będzie wymagał konfiguracji, stosowne powiadomienie pojawi się u góry strony. W przypadku tego modułu nie ma nic do konfigurowania.

Image Added

Ograniczenia modułów płatności w odniesieniu do waluty

W ramach określonej metody płatności opcje mogą się różnić.
Możesz ograniczyć wybór dostępnych metod płatności do konkretnych walut: przykładowo, klient po wyborze modułu PayPal może płacić za pomocą jakiejkolwiek waluty, ale ci, którzy chcą używać Skrill mogą płacić wyłącznie dolarami:

Image Added

Tip
tileAdding a new currency

By default, only your shop's default currency is available. If you need more, follow this process:

 1. In the "Localization" page under the "Localization" menu, import the localization pack for the country which has the currency in which you are interested. For instance, USA for US Dollars, United Kingdom for UK Pound, etc.
 2. In the "Currencies" page under the "Localization" menu, enabled the currencies you just imported.

If you need to restrict payment module usage according to the user's currency, simply check the boxes that apply and click on the "Save restrictions".

Note that currency restrictions work in different ways depending on the payment module:

 • For some, such as Cash on delivery, you cannot change their default setting.
 • For others, such as Bank wire, Payment by check, Skrill, Ogone, etc., you can change any of their currency settings, except for the "Customer currency" and "Shop default currency", which stay at their default state.
 • Then, for other modules such as Hipay or PayPal, you can change any of their currency settings, but you can choose only one option between "Customer currency" and "Shop default currency", not both.

The customer can set his or her currency using the drop-down menu at the top of each front-office page.

You can set the shop's default currency in the "Localization" page, under the "Localization" menu.

Warning

If you change the default currency after having configured some first products, you will have to reset the price of all these products. You should set the default currency once and for all before adding any product.

Payment Module Restrictions on Groups

You can limit the choice of available payment methods depending on the group of customers: you can have a set number of customer groups where people can have access to more payment methods then regular customers.

Image Removed

For instance, you could choose to have regular customers pay with PayPal, Skrill and Hipay, while professionals would only be able to pay by bank wire. Depending on the type of customers and on your choices, customers will only pay using the methods that match with your decisions.

Payment Module Restrictions on Countries

You can limit the choice of payment methods according to your customer's country of origin. For instance, you could choose to accept all payment methods for customers from France, Spain and Germany, while customers from Italy, the United Kingdom and Switzerland would only be able to pay by bank wire.

Image Removed

The table lists all the known countries. If one is missing, you can add it using the "Countries" page, under the "Localization" menu.

Here again, just as with currency limitations, the available options vary depending on the payment module:

 • For some, the only option is your own country.
 • For others, the only options are the set of countries supported by the service: Austria, Belgium, France, etc.
 • All the others native payment modules should work with all countries.

...

Domyślnie tylko jedna waluta jest dostępna w Twoim sklepie. Jeśli chcesz to zmienić, zrób, co następuje:

 1. Na stronie "Lokalizacja" menu "Lokalizacja", zaimportuj paczkę z lokalizacją kraju, który Cię interesuje. Na przykład wybierz USA dla dolara, Wielką Brytanię dla funta etc.
 2. Na stronie "Waluty" w menu "Lokalizacje", aktywuj właśnie zaimportowaną walutę.

Jeśli musisz ograniczyć użycie modułu na podstawie waluty użytkownika, zaznacz po prostu opcje, które Ci odpowiadają i naciśnij "Zapisz ograniczenia".

Zauważ, że ograniczenia walut działają w różny sposób  w zależności od danego modułu płatności:

 • dla niektórych, jak w przypadku płatności przy odbiorze, nie można zmienić domyślnych ustawień.
 • dla innych, jak przelew, czek, Skrill etc, można zmienić wszystkie ustawienia oprócz "Waluta klienta" oraz "Domyślna waluta sklepu".
 • następnie, dla jeszcze innych modułów, jak PayPal czy Hipay, można zmienić ustawienia walut, ale trzeba wybrać pomiędzy "Walutą klienta" albo "Domyślną walutą sklepu, nie obiema jednocześnie.

Klient może wybrać swoją walutę z rozwijanego menu na każdej stronie Front-Office.

Domyślną walutę sklepu ustawia się na stronie Lokalizacja->Lokalizacja.

Warning

Jeśli zmienisz domyślną walutę już po skonfigurowaniu niektórych produktów, konieczne będzie ponowne ustawienie wszystkich cen. Waluta domyślna powinna zostać określona przed dodaniem jakiegokolwiek produktu.

 Ograniczenia grupy

 Określonym grupom klientów można zawęzić wybór metod płatności.

Image Added

Dla przykładu, zwyczajni klienci sklepu będą płacili za pomocą PayPal czy Skrill etc, podczas gdy firmy mogą płacić wyłącznie za pomocą przelewów. W zależności zatem od typu klientów, jak i Twoich decyzji, dla poszczególnych grup klientów zastosowanie mogą mieć tylko niektóre metody płatności.

Ograniczenia kraju

Można również powiązać wybór danej metody płatności z krajem pochodzenia klienta. Na przykład, możesz akceptować wszystkie metody płatności dla klientów z Francji, Polski i Niemiec, podczas gdy użytkownicy z Włoch i USA będą korzystali tylko z przelewu bankowego.

Image Added

Tabela wyświetla wszystkie znane kraje. Jeśli jakiegoś brakuje, możesz dodać go na stronie "Kraje" w menu "Lokalizacja".

I tu, ponownie jak w przypadku ograniczeń walut, opcje płatności zależą od modułu płatności:

 • dla niektórych, jedyną opcją jest kraj Twojego sklepu.
 • dla innych, dostępne opcje płatności zależne są od państw, które obsługują daną metodę.
 • wszystkie pozostałe natywne moduły płatności powinny działać we wszystkich krajach.

Znajdź kraj, którego szukasz, według alfabetycznej listy i zaznacz/odznacz odpowiednie pola dla metod płatności, które chcesz udostępnić użytkownikom z danego kraju. Gdy tylko wszystkie ustawienia zostaną skonfigurowane, naciśnij "Zachowaj ograniczenia" u dołu tabeli.

Domyślnie wszystkie metody płatności są włączone dla kraju sklepu.