Child pages
  • Połączenie z panelem administracyjnym

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Connecting to the PrestaShop back-office

...

Połączenie z panelem administracyjnym

Termin PrestaShop back-office is the name used to describe the administration panel of your PrestaShop site in this user-guide. You will spend most of your time in this panel, as everything that the user sees is handled directly through the , stosowany w tym przewodniku, oznacza panel administracyjny Twojej witryny PrestaShop. Większość czasu spędzisz właśnie w tym panelu, ponieważ wszystko, co widzi użytkownik obsługiwane jest z back-office: addingdodawanie/editingedytowanie/removing products, handling carriers, building packs, creating vouchers, keeping contact with customers, improving your shop, etc.During the install process, the /admin folder is renamed into something unique to your shop (for instance, /admin7890), for security reasons. Use that new folder name to access your shop (for exampleusuwanie produktów, obsługa przewoźników, tworzenie paczek i bonów zakupowych, utrzymywanie kontaktu z klientami, udoskonalanie sklepu itd.
W trakcie procesu instalacji, ze względów bezpieczeństwa, nazwa folderu /admin zmieniona zostaje na unikalną dla Twojego sklepu (na przykład /admin7809). Użyj nowej nazwy folderu, by uzyskać dostęp do back-office (przykładowo: http://myprestashop.com/admin7890).

 

Info

The name change is done automatically by PrestaShop. Be careful to memorize that folder name the first time you access it after the installation!

You will see the login page for your shop's control panel.

Image Removed

Enter the e-mail address and password that you registered with when you installed PrestaShop. Click the "Log In" button, and you are taken to the back-office's dashboard, a sort of welcome page for this control panel.

Image Removed

From this step onward, you can begin to configure your shop and sell products to your customers.

Read the next chapter of this user guide, named "First steps with PrestaShop 1.6", to understand all the various sections of the back-office.

Nazwa jest zmieniana automatycznie przez PrestaShop. Należy uważać, aby zapamiętać nazwę folderu podczas pierwszego uruchomienia go po instalacji!

Przejdź  na stronę logowania do panelu kontrolnego.

Image Added

Wpisz adres e-mail i hasło zarejestrowane podczas instalacji. Kliknij przycisk „Zaloguj się”, a zostaniesz przeniesiony do pulpitu, swoistej strony powitalnej back-office.

Image Added

Począwszy od tego momentu, możesz rozpocząć konfigurację sklepu i sprzedaż produktów swoim klientom.

Przeczytaj następny rozdział tego przewodnika, „Pierwsze kroki z PrestaShop 1.6”, aby zrozumieć wszystkie sekcje back-office.