Child pages
 • SQL-beheer

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

SQL

...

-beheer

The De SQL manager is a complex feature, which should be reserved to technical people who know how to explore a database using the SQL language. In return for this complexity, it can be extremely powerful and prove immensely useful to those who master it.

Image Removed

This tool enables you to perform SQL queries directly on the PrestaShop database, and save them for use at any later time. Indeed, PrestaShop presents its database data in many ways, but you might need something more, or more simply, something rawer than PrestaShop's clean interface. Using the SQL manager you can perform complex queries which build upon tables of data in the way YOU need them.
For instance, using this tool and your knowledge of SQL, you could create a reusable query giving you an updated list of the clients who are subscribed to your newsletter, or get a list of products in HTML or CSV format.

...

-beheerder is een complexe functie, die gereserveerd moet worden voor technisch personeel met verstand van databases die gebruikmaken van de SQL-taal. Dit gereedschap is erg krachtig en heel erg handig voor degenen die verstand hebben van databases.

Image Added

Dit gereedschap maakt het mogelijk om direct SQL-queries uit te voeren op de database van PrestaShop en bewaart de queries om ze later nogmaals uit te voeren. Inderdaad, PrestaShop toont haar database op veel manieren, maar als u meer dan dat nodig hebt, dan is hier een uitgebreidere weergave dan de interface van PrestaShop.
Door gebruik te maken van de SQL-beheerder kunt u complexe queries uitvoeren op de tabellen en de data weergeven op UW manier.
Bijvoorbeeld, door gebruik te maken van deze tool tesamen met uw kennis van SQL, kunt u een herbruikbare query maken die u een bijgewerkte lijst toont van klanten die zich hebben geabonneerd op uw nieuwsbrief, of een lijst met producten in HTML- of CSV-formaat.

Warning

Voor veiligheidsredenen zijn sommige type queries niet toegestaan: UPDATE, SELECT, CREATE TABLE, DROP, etc. In short, you can only read data het kort kunt u alleen data lezen (SELECT-query).

Also, secure keys or passwords are hidden Ook worden beveiligde sleutels en wachtwoorden verborgen (***********).

...

Een nieuwe query

...

aanmaken

Zoals gebruikelijk stuurt de knop "Voeg een nieuwe SQL query toe" u naar een aanmaakformulier. Het heeft twee velden:

 • SQL query name. Make the name as long and descriptive as necessaryNaam. Maak de naam zo lang als nodig is.
 • SQL query. The De SQL-query itself. You are free to perform JOINs or other intricate selections.

Image Removed

Additionally, the "List of MySQL Tables" section helps you explore the database, and makes it easier for you to build your queries. It gives you a handy and clickable selector of all the currently available database tables. Select a table to make PrestaShop display its attributes and types, then click "Add attribute to SQL query" to send its name into the "Request" field.

Image Removed

Saving the form sends you back to the main page, with its list of queries.

Starting a query

Each saved query in the table has four icons to the right of its row:

 • Export. Performs the query, and has it downloaded by you in CSV format.
 • View. Performs the query, and has it displayed in an HTML table, right within the PrestaShop interface.
 • Edit. You can edit a query as often as necessary, in order to refine it and get better results.
 • Delete. Once a query is not used anymore (or simply because it does not work), you can delete it by clicking this button and confirming your choice.

Image Removed

Settings

There is only one setting at this time:

 • Select your default file encoding. You can configure the character encoding of the downloaded CSV file. The default, UTF-8, is recommended, but you can select ISO-8859-1 if need be.

Image Removed

Some sample queries

The possibilities are endless, but here are a few sample queries to help you build your own.

...

 • zelf. U bent vrij om enkele JOINs uit te voeren op tussentijdse selecties.

Image Added

Als toevoeging helpt de sectie "Lijst van MySQL tabellen" u bij het verkennen van de database en maakt het gemakkelijker om queries op te bouwen. Het geeft u een handige en klikbare selector waarme de huidig beschikbare databasetabellen kunnen geworden geselecteerd. Kies een tabel, zodat PrestaShop de attributen en typen weergeeft. Klik daarna op "Attribuut toe te voegen aan SQL-query" om de naam te kopiëren naar het veld "SQL query".

Image Added

Door het formulier te bewaren wordt u teruggebracht naar de hoofdpagina, met de lijst van queries.

Een query starten

Elke bewaarde query in de tabel heeft vier iconen aan de rechterkant van de rij:

 • Exporteren. Voert de query uit en biedt deze vervolgens aan als CSV-formaat.
 • Bekijken. Voert de query uit en toont deze als een HTML-tabel in de interface van PrestaShop.
 • Wijzig. U kunt een query zo vaak bewerken als nodig is, om de query te verbeteren en betere resultaten te verkrijgen.
 • Verwijder. Zodra een query niet meer wordt gebruikt (of simpelweg omdat het niet meer werkt) kunt u het verwijderen door op deze knop te klikken en uw actie te bevestigen.

Image Added

Instellingen

Er is op dit moment één optie:

 • Selecteer uw standaardbestandscodering. U kunt de karaktercodering van het gedownloade CSV-bestand bepalen. De standaardwaarde, UTF-8, wordt aangeraden, maar u kunt ook ISO-8859-1 selecteren als u dat nodig hebt.

Image Added

Een aantal voorbeeldqueries

De mogelijkheden zijn eindeloos, maar hier zijn een paar voorbeelden om u op weg te helpen.

Alle e-mailadressen van alle klanten tonen

Code Block
SELECT email FROM ps_customer

...

Alle e-mailadressen van de klanten tonen die zich hebben geabonneerd op uw nieuwsbrief

Code Block
SELECT email
FROM ps_customer
WHERE newsletter = 1

...

Alle producten tonen die actief zijn en een beschrijving hebben in het Frans (id_lang = 4)

Code Block
SELECT p.id_product, pl.name, pl.link_rewrite, pl.description
FROM ps_product p
LEFT JOIN ps_product_lang pl ON (p.id_product = pl.id_product)
WHERE p.active = 1
AND pl.id_lang = 4

...

Alle bestellingen tonen met details van de vervoerder, valuta, betaling, totaalbedrag en datum

Code Block
SELECT o.`id_order` AS `id`,
	CONCAT(LEFT(c.`firstname`, 1), '. ', c.`lastname`) AS `Customer`,
	ca.`name` AS `Carrier`,
	cu.`name` AS `Currency`,
	o.`payment`, CONCAT(o.`total_paid_real`, ' ', cu.`sign`) AS `Total`,
	o.`date_add` AS `Date`
FROM `ps_orders` o
LEFT JOIN `ps_customer` c ON (o.`id_customer` = c.`id_customer`)
LEFT JOIN `ps_carrier` ca ON (o.id_carrier = ca.id_carrier)
LEFT JOIN `ps_currency` cu ON (o.`id_currency` = cu.`id_currency`)