Child pages
 • Automatisch bijwerken

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • De 1-click upgrade module is up-to-date (uw huidige versie is x.x). Dit geeft aan of u de module zelf nog moet bijwerken. Als u zojuist de upgrade-module hebt geïnstalleerd dan is de kans klein dat deze nog moet worden bijgewerkt.
  PrestaShop 1.4 - Als u niet de meest recente versie van de module hebt, dan verschijnt een knop onder dit veld, met de tekst "Installeer de laatste versie door te klikken op 'Toevoegen vanaf mijn pc'". Als u hierop klikt wordt u naar de "Modules"-pagina geleid. Vanaf hier kunt u op de knop "Nieuwe module toevoegen" klikken om het vooraf ingevulde formulier te openen. Klik op "Deze module downloaden" om de module bij te werken. Ga hierna weer terug naar de configuratiepagina van de module om te controleren of aan dit item op de checklist is voldaan.
  PrestaShop 1.5/1.6 - Als u niet de meest recente versie van de module hebt, dan verschijnen er twee links naast dit veld, met de tekst "Bijwerken" en "Downloaden". Als u kiest voor bijwerken, dan wordt deze module automatisch bijgewerkt. Kiest u voor "Downloaden" dan volgt u het stappenplan onder "Downloaden en installeren van de 1-Click Upgrade module". Ga hierna weer terug naar de configuratiepagina van de module om te controleren of aan dit item op de checklist is voldaan.
 • Your store Uw winkel root directory map is writeable beschrijfbaar (appropriate met de juiste CHMOD permissions). Indicates if the read/write permissions are correctly set. If not, you will have to change them, using your FTP client, such as FileZilla.
  See the Getting Started guide's "System compatibility & system configuration" section for a quick explanation of how to perform a CHMOD.
 • The PHP "Safe mode" option must be turned off.
 • The PHP permissies). Dit geeft aan of de toegangsrechten juist zijn ingesteld. Is dit niet het geval, dan moet u dit corrigeren met uw FTP-client.
  Bekijk de sectie Stap 3 & 4: Systeemcompatibiliteit & winkelinformatie uit het hoofdstuk PrestaShop installeren.
 • PHP's "Safe mode" optie is uitgeschakeld.
 • PHP's "allow_url_fopen" option must be turned on or CURL must be installed.You must put your store under maintenance. Indicates if your shop is active or in maintenance mode. You must put your shop in maintenance mode during the whole process (file backup, database backup, automatic upgrade, verification), so as to prevent customers from losing orders... and prevents you from losing clients. The module can disable your shop for you: Simply click on the "Click here to put your shop under maintenance" button. You can also choose to disable the shop yourself, using the shop's preference page:optie is ingeschakeld of cURL is geïnstalleerd.
 • Uw winkel is in onderhoudsmodus. Dit geeft aan of uw winkel nog actief is of in onderhoudsmodus staat. U moet uw winkel in onderhoudsmodus zetten gedurende het gehele updateproces (reservekopie maken van bestanden, reservekopie van database, automatisch bijwerken, verificatie). Dit is om te voorkomen dat u gedurende het proces geen bestellingen verliest (en uiteindelijk klanten). De module kan voor u de winkel in onderhoudsmodus zetten. Klik op de knop met de tekst "Klik hier om uw winkel in onderhoudsmodus te plaatsen". U kunt zelf ook de winkel in onderhoudsmodus zetten via de gebruikelijke configuratiepagina.
  • PrestaShop 1.4: enable/disable the shop in the main "Preferences" tabin-/uitschakelen van de winkel op de pagina "Instellingen".
  • PrestaShop 1.5 and later: enable/disable the shop in the "Maintenance" page, under the "Preferences" menu.
  You must disable the Caching features of PrestaShop. Indicates whether your shop's cache is enabled or disabled. You must disable it during the whole process. The module will not do it for you
  • /1.6 en nieuwer: in-/uitschakelen van de winkel op de pagina "Onderhoud" onder het "Instellingen"-menu.
 • De cache mogelijkheid van PrestaShop is uitgeschakeld. Dit geeft aan het of cachingmechanisme van PrestaShop is uitgeschakeld. U moet caching uitgeschakeld houden gedurende het upgradeproces. De module kan caching voor u niet uitschakelen.
  • PrestaShop 1.4: enable/disable the cache in the "Performances" page, under the "Preferences" tabin-/uitschakelen van de cache kan op de pagina "Prestaties" onder het "Instellingen"-menu.
  • PrestaShop 1.5 and later: enable/disable the cache in the "Performance" page, under the "Advanced parameters" menu.
 • The PHP time limit is high or disabled (Current value: xxx). The automatic upgrade can be a lengthy process, as it needs to download the archive from prestashop.com, unzip it on the server, replace the currently installed files, then trigger the update itself. Hence, the PHP settings might be too low, and break the upgrade altogether, mid-process at worse. In this field, PrestaShop gives you an indication of the current PHP settings. Ideally, it should indicate "disabled".

All these indicators must be green for the upgrade to work. Otherwise, the upgrade button will not appear.

...

  • /1.6 en nieuwer: in-/uitschakelen van de cache kan op de pagina "Instellingen" onder het menu "Geavanceerde parameters/Geavanceerde instellingen".
 • PHP's max_execution_time instelling heft een hoge waarde of is volledig uitgeschakeld (huidige waarde: xxx). Het automatisch bijwerken van PrestaShop is een langdurig proces, omdat de module het archief moet downloaden van prestashop.com, deze moet uitpakken en daarna de update zelf moet uitvoeren. Als deze waarde te laag is, dan kan het proces worden onderbroken en blijft u over met een beschadigde winkel. In het beste geval ziet u "Onbeperkt" staan.

Al deze indicatoren moeten groen zijn, anders verschijnt de knop "Werk PrestaShopo nu bij!" niet.

Note

Wanneer de winkel is gehost op uw eigen lokale server (http://localhost or of http://127.0.0.1), the dan begrijpt de auto-upgrade module understands that the maintenance mode is not required, since no one else than you can access the site. Therefore, even if you are not in maintenance mode, the module marks that check as valid.

Start your Upgrade

This section compares your version of PrestaShop with the latest stable one. You can quickly see whether you need to update or not. If you know that there is a newer version available than the one presented, you can trigger a version check by clicking the "Check if new version available" button.

Image Removed

...

dat onderhoudsmodus niet is vereist, omdat niemand anders, behalve u, de site kan bereiken. Daarom, zelfs als de winkel zich niet in onderhoudsmodus bevindt, kan het zijn dat dit item alsnog wordt goedgekeurd.

De upgrade starten

Dit gedeelte vergelijkt uw huidige versie van PrestaShop met de meeste recente stabiele versie. U kunt in een ogenblik zien of u moet updaten of niet. Als u weet dat er een nieuwere versie is dan hetgeen wordt getoond, dan kunt u een versiecontrole laten uitvoeren door te klikken op "Kijk na of er een nieuwe versie is".

Image Added

Standaard is de updatetool ingesteld om uw winkel bij te werken naar de volgende kleine release. Dit betekend dat als u een versie van de 1.4.x branch , it will not suggest the latest gebruikt, het niet meteen de meest recente 1.6.x version, but rather the latest . versie zal tonen, maar eerder de laatste versie van 1.4.x version. Therefore, if you want to update from a 1.4.x version to the latest 1.6.x version, you must click on the "More options . Als u wilt upgraden naar de meest recente versie van 1.6.x. vanuit 1.4.x. dan moet u klikken op de knop "Meer opties (Expert mode)" button. This will open a new section, named "More options (expert mode)", where you can choose the distribution channel to which you want to update.
This is also very useful if you want to check for a version other than a stable one (for instance, beta, RC or any other unstable version).

Before launching the upgrade, you must make sure that you understand its settings. The "Backup options" and "Upgrade options" sections are available at the bottom of the page (and are described later in this chapter). Make sure you understand them all.

Expert mode

This section enables you to pinpoint exactly to which version you want to upgrade your current PrestaShop installation.

Image Removed

The options are:

...

, waar u het kanaal kunt aanpassen.
Dit is ook erg handig als u wilt controleren op een andere versie dan de stabiele (bijvoorbeeld beta, RC of een andere onstabiele versie).

Voordat u de upgrade start, moet u zeker zijn dat u begrijpt wat er is ingesteld. De secties "Reservekopie opties" en "Upgrade opties" zijn beschikbaar aan de onderkant van de pagina (en worden verder in dit hoofdstuk omschreven). Zorg ervoor dat u ze allemaal begrijpt.

Expert mode

Deze sectie zorgt ervoor dat u precies kunt aangeven naar welke versie u PrestaShop wilt bijwerken.

Image Added

De opties zijn:

 • Kanaal. Kies het distributiekanaal dat u wilt gebruiken. De aangeraden optie is "Kleine release". Dat betekent elke stabiele versie binnen de huidige branch. De andere opties zijn:
  • Grote release. De volgende stabiele versie van de huidige of een nieuwere branch: omdat de huidige branch 1.6.x. is, gebruikt de update-tool de meest recente 1.6 versie (op het moment van schrijven: v1.6.1).
  • Kleine release. Dit is de standaardinstelling. Deze gebruikt alleen de stabiele releases binnen de huidige branch: als u PrestaShop 1.4.2 hebt, werkt het uw winkel bij naar 1.4.9, zelfs als 1.6.2 uitgebracht is.
  • Release kandidaten. RC-versies worden over het algemeen stabiel genoeg geacht voor de meeste gebruikers, maar nog niet goed genoeg voor een productieomgeving. Gebruik deze op eigen risico.
  • Beta releasesalpha releases. These are development versions. Use at your own risks.
  • Private release. Sometimes, the PrestaShop developers upload a private test version. If you have the right URL and hash key, you can update to this version easily using this channel. If you check the "Allow major upgrade" box, you indicate that are only interested in major releases.
  • Local archive. To be used if you have downloaded the version you want to upgrade to in the correct local folder, Dit zijn development-versies. Gebruik deze op eigen risico.
  • Private releases (link en md5 hash nodig. Soms uploaden PrestaShop-ontwikkelaars privéversies. Als u de juistie URL en hash hebt kunt u gemakkelijk naar een dergelijke versie upgraden.
  • Lokaal archief. Deze kan gebruikt worden als u de versie van PrestaShop waartoe u wilt upgraden hebt geüpload naar de juiste map: /admin/autoupgrade/download. Once you have selected archive in the drop-down selector, indicate the version number in the text field (be very exact!).Local directory. To be used if you have downloaded and uncompressed the version you want to upgrade to in the Zodra u het archief hebt geselecteerd in het dropdownmenu geeft u het versienummer aan in het tekstveld (deze moet precies kloppen).
  • Lokale map. Deze kan gebruikt worden om gedownloadde en uitgepakte versies van PrestaShop te installeren. De map moet geplaatst worden in /admin/autoupgrade/latest/prestashop folder. That /prestashop folder must come directly from the archive that you downloaded.
 • branch. Indicates if anything is available in the chosen channel.
 • name. The name of the latest version in the chosen channel.
 • url. The URL to the latest version in the chosen channel.
 • md5. The hash check for the latest version in the chosen channel.

Version comparison

For the curious, the numbered differences between your current version and the latest version in the chosen channel.

Image Removed

In case you have make changes directly to the core files instead of using the overriding possibilities of PrestaShop, these lists can help you know if your changes are safe or not.
Nevertheless, you can improve the lifespan of your custom code by turning it into overriding files. See the developer documentation for more information.

Rollback

This section only appears when at least one upgrade has been performed.

See below for more information.

Backup options

These options enable you to have some control on the backup process:

 • Backup my files and database. You must have your files backed-up, and the module will take care of this for you. You should never disable this setting, unless told to.
 • Backup my images. You should let the module take care of your images too, in order to be able to do a clean re-install again by re-uploading your files.

Image Removed

Upgrade Options

These options enable you to have some control on the upgrade process:

 • Server performance. Some shared hosted offer poor performance, which might hinder the performance of the upgrade process, or even make it fail. "Low" is thus selected by default, but if you know you have a powerful server, you can choose "Medium" or even "High".
 • Disable non-native modules
 • tak / branch. Geeft aan of er iets beschikbaar is binnen het huidige kanaal.
 • naam. De naam van de meest recente versie binnen het huidige kanaal.
 • URL. De URL naar de meest recente versie binnen het huidige kanaal.
 • MD5 hash. De controlesom voor de meest recente versie.

Versievergelijking

Voor de nieuwsgierige gebruiker: het aantal verschillen tussen de huidige en meest recente versie worden hier aangegeven.

Image Added

Als u direct wijzigingen hebt aangebracht aan de hoofdbestanden in plaats van de override-mogelijkheden toe te passen binnen PrestaShop, dan kunt u met deze lijst erachter komen of uw wijzigingen veilig zijn of niet.
U kunt hoe dan ook de levensduur van uw wijzigingen verlengen door de veranderde bestanden om te zetten in override-bestanden. Bekijk de ontwikkelaarshandleiding hoe u dit kunt doen.

Terugzetten van reservekopie

Deze sectie verschijnt alleen wanneer er op zijn minst één upgrade is uitgevoerd.

Kijk hieronder voor meer informatie.

Reservekopie opties

Deze opties geven u meer controle over het reservekopieproces:

 • Neem een reservekopie van mijn bestanden en database. U moet een reservekopie hebben van uw bestanden en de module kan daarvoor zorgen. U zou deze instellingen nooit uit moeten schakelen, tenzij daar expliciet om gevraagd wordt.
 • Neem een reservekopie van mijn afbeeldingen. U zou de module ook een reservekopie laten maken van uw afbeeldingen, om ervoor te zorgen dat u met gemak een kopie kunt terugzetten.

Image Added

Upgrade opties

Deze opties zorgen ervoor dat u meer controle hebt over het upgradeproces:

 • Server performantie. Sommige gedeelde webhosts bieden slechte performance. Dit kan het updateproces hinderen of er zelfs voor zorgen dat het hierom faalt. "Laag" wordt standaard geselecteerd, maar als u weet dat u een krachtige server hebt, dan kunt u "Gemiddeld" (aangeraden voor krachtige VPS) of zelf "Hoog" kiezen (aangeraden voor krachtige dedicated server).

-----------------------To be translated --------------------------------------

 

 • Schakel niet-native modules uit. It is recommended to choose "Yes" for this option, as some module might prove a hindrance when upgrading PrestaShop.
 • Upgrade the "default" theme. The upgrade process overwrites the default theme with its latest incarnation. If you have made changes to the theme directly, you can protect these changes by choosing "No". As a reminder, it is NOT recommended to edit the default theme! You should make a copy of the theme, and make changes to that copy.
 • Upgrade the default e-mails. An update might bring new default e-mail templates. By default, the upgrade will replace the existing ones with the ones from the newer archive, and add the new templates. If you have customized your templates, it is recommended you keep them. You would then have to customize the new templates in order to fit the general style of your shop.
 • Step-by-step modeDev mode only. If enabled, the module will stop at each step to ask you for confirmation.
 • Display PHP errorsDev mode only. If enabled, the module will displays PHP errors, which could help you discover server issues that would otherwise stay hidden from view.

...