Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Currencies

PrestaShop can accept a large number of currencies. By default, there is only one standard currency: the one for your country. However, you must add and configure new currencies depending on your customers' needs. Indeed, customers will appreciate the ability to display your shop's prices in their country's currency.

Image Removed

The two sections at the bottom of the "Currencies" page are very simple yet essential, as relate to your currencies exchange rates (or "conversion rates"). To quote Wikipedia, "In finance, an exchange rate between two currencies is the rate at which one currency will be exchanged for another. It is also regarded as the value of one country’s currency in terms of another currency." Rates change daily, sometimes drastically depending on current events, and your shop should always be updated to the latest values.

Tip

In order to change the default currency, you must go to the "Localization" page of the "Localization" menu, and use the "Default currency" option from the "Configuration" section.
If the currency you want to use is not available in this option, you must import the currency from one of the countries which use it, using the "Import a localization pack" section of the "Localization" page.

Updating the Currency Rates

In PrestaShop, there are two ways to update your conversion rates:

 • Manually. In the "Currency rates" section, click on the "Update currency rates" button. This will download the update file from the PrestaShop.com servers using PrestaShop web-service.
 • Automatically. This is the recommended way. Instead of having to click on the "Update currency rates" button once or thrice a day, you can create a cron task that will trigger the rate file download as often as you feel necessary. Add the provided URL to your crontab file in order to activate automatic update. If you do not know what a cron task or a crontab file is, contact your hosting provider.

Image Removed

Info

Note that the rates are provided as-is: the PrestaShop team does pay attention to have correct rates in these file, but might slightly differ from the actual ones, if only because these rates can fluctuate greatly in a short time.

Adding a New Currency

The easiest way to add a country's currency is to import its localization package. This is done in the "Localization" page, under the "Localization" menu. Once import, you must go the "Currencies" page to enable it.

You might need to add a currency not featured in any the localization packages. In that case, you can use the creation form.

Image Removed

...

Waluty

PrestaShop  akceptuje wiele różnych walut. Domyślnie jest dostępna tylko jedna waluta: dla Twojego kraju. Jednakże, możesz dodać i konfigurować inne waluty wg potrzeb Twoich klientów. Klienci doceniają możliwość wyświetlania cen produktów w ich własnej walucie.

Image Added

Dwie sekcje na dole strony "Waluty" są bardzo proste, ale bardzo ważne, ponieważ odnoszą się do kursu wymiany walutowej pomiędzy dwiema walutami. Kurs wymiany walut zmienia się codzinnie, nie raz w sposób dramatyczny w zależności od bieżących wydarzeń, a twój sklep powinien być aktualizowany do najświeższych wartości.

 

Tip

Aby zmienić domyślną walutę, musisz udać się na stronę "Lokalizacja" w menu "Lokalizacja", i wybrać opcję "Domyślna waluta" w części Konfiguracji. Jeśli waluta, której chcesz użyć, nie jest dostępna, musisz zaimportować walutę z kraju, który z niej korzysta za pomocą Importu paczki lokalizacyjnej dostępnej na tej samej stronie.

Aktualizacja kursu wymiany walut

W PrestaShopie istnieją dwa sposoby aktualizacji kursu wymiany walut:

 • Ręcznie. W skecji "Kursy wymiany" naciśnij na "Aktualizuj kurs wymiany". To pobierze plik z aktualizacją z serwera PrestaShop.com.
 • Automatycznie. Ta metoda jest rekomendowana. Zamiast naciskać przycisk "Aktualizuj kurs wymiany" raz dziennie, możesz stworzyć zadanie Cron, który wywoła aktualizację pliku tak często, jak będzie to potrzebne. Aby to zrobić, wykorzystaj podany adres URL w pliku crontab, aby aktywować automatyczną aktualizację. Jeśli nie znasz Crona i Crontab, skontaktuj się z Twoim dostawcą usług.

Image Added

Info

Zwróć uwagę, że kursy walut są takie jakie są: PrestaShop stara się uważać na podawanie prawidłowych  wartości w pliku, ale mogą się one delikatnie różnić od aktualnych, dzieje się to dlatego że kursy potrafią zmieniać się bardzo szybko w krótkich przedziałach czasowych.

Dodawanie nowej waluty

Najprostszym sposobem, aby dodać walutę jest zaimportowanie paczki lokalizacyjnej. Można to zrobić na stronie "Lokalizacja" w menu "Lokalizacja", i wybrać opcję "Domyślna waluta" w części Konfiguracji. Jeśli waluta, której chcesz użyć, nie jest dostępna, musisz zaimportować walutę z kraju, który z niej korzysta za pomocą Importu paczki lokalizacyjnej dostępnej na tej samej stronie. W takim przypadku możesz skorzystać z formularza kreacji.

Image Added

 • Nazwa waluty. Nazwa powinna być znajoma i rozpoznawalna, najlepiej w języku, kraju który korzysta z danej waluty.
 • Kod ISO. Kod ISO 4217 składa się z trzech liter, więcej na ten temat znajdziesz na Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_4217.
 • Numeric Kod numeryczny ISO code. Its three-digit code Kod ISO 4217 code. Same Wikipedia page as above., który składa się z 3 cyfr.
 • Symbol. The currency's symbol, if any. See this Wikipedia pageSymbol waluty, jeśli takowy posiada, patrz Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Currency_sign.
 • Exchange rate (or Conversion rate in earlier version). This rate is to be defined according to your shop's default currency. For example, if the default currency is the Euro and this currency is dollars, type "1.31", since 1€ usually is worth $1.31 (at the time of this writing). Use the converter here for helpKurs Waluty. Jest to kurs zdefiniowany według domyślnej waluty Twojego sklepu. Na przykład, jeśli domyślną walutą jest Euro, a aktualną jest dolar, to podaj "1.31" ponieważ aktualnie tyle jest wart dolar w stosunku do euro. Możesz skorzystać w celu obliczania tego konwertera: http://www.xe.com/ucc/.
 • Formatting. Set up how you want your price to be displayed. The X corresponds to the currency's symbol. You have five possibilities.
 • Decimals. You can indicate whether your shop should display decimals. While you may choose to have all your prices be a round number, discounts and other price variations might warrant decimals. You can prevent them with this option.
 • Spacing. Once you have chosen the currency's formatting, you can choose whether to have a space character between the symbol and the price itself. Some languages require this. For instance, Spanish people would use "50€" whereas French people would use "50 €". Choose whichever you feel is best.
 • Enable. Any currency can be disabled at any time, both from its own edit page, and the currencies table on the "Currencies" page.
 • Shop association. You can make the currency only available to a selection of your shops, for instance shops that target a specific localeFormat waluty.Określ w jaki sposób chcesz, aby cena była wyświetlana. X oznacza symbol waluty. masz pięć możliwości.
 • Części dziesiętne. Możesz określić, czy Twój sklep powinien wyświetlać części dziesiętne. Podczas gdy możesz wybrać zaokrąglenie wszystkich cen, podczas gdy rabaty i kombinacje produktów będą posiadały części dziesiętne. Możesz postrzymać to za pomocą tej opcji.
 • Odstępy. Po wybraniu formtowania waluty, możesz określić, czy chcesz wyświetlać odstęp pomiędzy wartością a symbolem waluty.
 • Włącz. Każda waluta może być wyłączona w każdej chwili. Albo w trybie edycji, albo w tabeli na stronie walut.