Child pages
 • Przykładowe użycie i specyfika

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Przykładowe użycie i specyfika

Table of Contents

Managing a catalog in multistore mode

In multistore mode, some of the PrestaShop administration pages feature a prominent drop-down menu, titled "Multistore configuration for". This menu gives you the context of what you are doing: it enables you to set the shop or shop group to which the changes you are making are to be applied.

For instance, when creating a new product, the selection in this menu will determine whether the product will be available for all shop, only one shop group, or a single shop.

When editing a product, PrestaShop displays notifications to help you understand the scope of your changes. For instance, when editing a product while in the "Shop A" context, the notification will say "Warning, if you change the value of fields with an orange bullet, the value will be changed for all other shops for this product", with said orange bullet appearing on all the implicated fields, such as "Type of product", "Reference", the package's size, etc.

Likewise, if you change a product while in the "All shops" context or in the context of a shop group, some fields will be disabled: since they have a global impact, you cannot edit them. If you really need to edit this content, each field has a box that you can check to edit that field in all the shops under this context.

Warning

If you edit a disabled field, the product is created in all the shops of the context which do not already have it in their own catalog. Make sure to double check your context.

Data exchange between stores

Duplicating data between stores

Duplicated data in PrestaShop are set during the setup of any individual shop, by importing all or some of the content from an existing shop into the new one. The content that can be imported is varied: products, categories, employees, modules, cart rules, suppliers, etc. Data importation is done once and for all: once a store has been created, you cannot easily import data again from another store.

Sharing data between stores and store groups

Stores can share data. Shared data are fundamentally handled at the store group level: one of the important things to understand when dealing with PrestaShop's multistore mode is that all the stores within a store group can share the same details share data – or more precisely, three types of content: customers, available quantities, and orders. Once the store group is set, the sharing of data between its stores is mostly finished: while you can change the setting for the available product quantities, you cannot change the customers and orders settings anymore as soon as any store within the group as at least one customer or one order.

Sharing products and categories

When you create a new store within a group, you can choose to have all or some of the categories in the new store be exact duplicates of the categories in any other store on your installation of PrestaShop.

When creating a category, either for a specific store or for all the stores in the PrestaShop installation, PrestaShop registers the category for all the stores – it is simply hidden from any store where it has not been set.

By associating the new stores with a given category, any change in this category will impact all the stores which are associated with it, even if the stores are from different store groups. You can therefore change the category's content once and for all from one place, including its products.

Sharing customers and customer groups

As indicated above, stores within the same store group can share clients: all you have to do it set the proper option when creating the store group.

Groups are less detailed: if you change one of the default customer group in one store, the change is applied to all the other stores, regardless of the store group.

If you want to have different customer group for each store, you must create a new group and use the "Multistore configuration for" selector to associate the group with the current store or store group.

Using a different theme for each shop/shop group

To install a theme on PrestaShop, you must use the "Theme Import/Export" module to import the theme's zip file. Once that file is uploaded, the module will ask you some module-specific questions. When in multistore mode, it will also ask you whether you want to enable this theme with all stores in your PrestaShop installation, only some store groups, or only some specific stores – with the current stores being already selected. The theme will still be available for the non-selected stores, but will be disabled.

This setting can be changed: once a theme is installed on your PrestaShop, you can use the "Themes" page in the "Preference" menu to change the theme of the current store, or of the current store group, depending on how the "Multistore configuration for" selector is set.

Using specific settings for each shop/shop group

"Multistore configuration for" selector is the go-to option when you want your changes to have an impact on a given store or set of stores. It should even be the first option to look at when an administration screen opens up, as PrestaShop will change the available options depending on the context you are in: store, store group or all stores.

This makes it possible for you to:

 • Using different image formats for each shop/shop group
 • Activating/configuring a module on a per-shop basis
 • Positioning/displaying front-office blocks on a per-shop basis
 • ...and so much more!

Managing CMS pages in multistore mode

When viewing the list of CMS pages in the "All shops" context, all the CMS pages from all shops are displayed. Likewise, when in a shop group context, the pages for all the shops in that group are displayed.

When creating a page in a shop group context, all the shops in this group will display this page, yet the page will be unique: editing it in one shop will apply the changes in all the shops from this group.
On the creation page, a section appears with a list, indicating which ones will be impacted.

Managing discounts in multistore mode

When creating cart rules or catalog price rules in a multistore context, an additional condition is available, with which you can choose the shops on which the rule should be available.

Web-service and multistore

...

Zarządzanie katalogiem w trybie multisklep

W trybie multisklep, niektóre strony administracyjne PrestaShopa posiadają menu rozwijane wskazujące na wybraną konfigurację sklepu. To menu nadaje Ci kontekst: pozwala na określenie sklepu, lub grupy sklepów, dla których wprowadzasz odpowiednie zmiany.

Na przykład, gdy tworzysz nowy produkt, wybór w tym menu określi, czy dany produkt będzie dostępny dla wszystkich sklepów, dla grupy, czy może dla konkretnego sklepu.

Podczas edycji produktu, PrestaShop wyświetla powiadomienia, aby pomóc Ci zrozumieć zakres wprowadzanych zmian. Na przykład, podczas edycji produktu w sklepie A, pojawi się powiadomienie  "Uwaga, jeśli zmienisz wartość pól z pomarańczowym znakiem, ta wartość zostanie zmieniona w tym produkcie dla wszystkich sklepów". Pomarańczowe oznaczenie pojawia się przy wszystkich polach, których dotyczy ta kwestia, na przykład "Typ produktu", " Numer referencyjny" itd.

Podobnie będzie, jeśli zmienisz produkt w kontekście wszystkich sklepów, albo grupy sklepów, niektóre pola będą wyłączone: ponieważ ich zmiana ma wpływ globalny, nie można ich zmieniać. Jęsli naprawdę potrzebowałbyś zmienić ich zawartość, każde pole posiada przycisk, po zaznaczeniu którego  będziesz w stanie edytować dane pole w kontekście danego sklepu

Warning

 Jeśli dokonasz zmiany w wyłączonym polu, produkt będzie stworzony dla wszystkich sklepów określonych w danym kontekście, które jeszcze nie mają go w swoim katalogu.

Wymiana danych pomiędzy sklepami

Wymiana danych pomiędzy sklepami

Zduplikowane dane są określane podczas konfiguracji każdego poszczególnego sklepu,poprzez import części zawartości sklepu do nowego sklepu. Zawartość, którą można importować jest zróżnicowana: produkty, kategorie, pracownicy, moduły, reguły koszyka, dostacy etc. Import danych jest jednorazowy, po utworzeniu sklepu nie ma prostej metody na zaimprotowaniu danych ponownie z innego sklepu.

Dzielenie danych pomiędzy sklepami oraz grupami sklepów

Sklepy mogą dzielić się informacjami. Dzielienie się nimi jest zarządane przede wsyztkim na poziomie grup sklepów: jedną z najważniejszych rzeczy, które należy zrozumieć podczas obsługi PrestaShopa w trybie multisklep, jest to, że wszystkie sklepy w ramach tej samej grupy mogą dzielić te same informacje - a dokładniej, trzy typy zawartości: klientów, dostępne ilości produktu, oraz zamówienia. Gdy sklep zostanie utworzony, dzielenie się danymi jest skończone: podczas gdy możesz zmienić ustawienia dotyczące ilości dostępnych produktów, nie możesz zmienić ustawień dotyczących klientów oraz zamówień.

Współdzielenie produktów i kategorii

Kiedy tworzysz nowy sklep w ramach grupy, możesz określić, czy chcesze mieć wszystkie, czy tylko wybrane kategorie w nowym sklepie, które będą dokładnymi duplikatami kategorii w każdymi innym sklepie twojego PrestaShopa.

Podczas tworzenia kategorii, czy to dla konkretnego sklepu, czy dla wszystkich, PrestaShop zapisuje kategorię dla wszystkich sklepów - jest tylko po prostu ukryta w każdym sklepie gdzie nie jest ona ustawiona.

Przez przypisywanie nowych sklepów do określonej kategorii, każda zmiana w danej kategorii będzie miała wpływ na wszystkie związnae z nią sklepu, nawet dla tych z innej grupy sklepów. Dlatego możesz zmienić zawartość katagorii raz dla wszystkich, także produkty.

Wpółdzielenie klientów oraz grup klientów

Jak wspomniano powyżej, sklepy w tej samej grupie sklepów moga dzielić klientów: wszystko, co musisz zrobić to ustawić odpowiednią opcję podczas tworzenia grupy sklepów.

Grupy są mniej zróżnicowane, jeśli zmienisz coś w jednym sklepie z domyślnej grupy, zmiana nastąpi również w innych sklepach, bez względu na grupę sklepów.

Jeśli chcesz mieć różne grupy klientów dla każdego sklepu, musisz utworzyć nową grupę i użyć menu rozwijanego, aby przypisać grupę z obecnym sklepem, albo grupą sklepów.

Inny szablon dla każdego sklepu/grupy sklepów

Aby zainstalować szablon na PrestaShop, musisz skorzystać modułu importu/eksportu szablonu, aby pobrać go w pliku .zip. Gdy plik zostanie załadowany, moduł zada Ci pewne pytania dotyczące tego szablonu. W trybie multisklep, zapyta Cię również, czy chcesz włączyć ten szablon dla wszystkich sklepów, dla grupy sklepów, czy dla konkretnego sklepu w kontekście aktualnie zaznaczonych sklepów. Szablon ten będzie też dostępny dla innych sklepów, ale będzie wyłączony.

To ustawienie może być zmienione: gdy szablon jest zainstalowany w Twoim sklepie, możesz użyć strony Szablony w menu Preferencje, aby zmienić szablon w obecnym sklepie, albo w obecnej grupie sklepów, w zależności od wyboru w selektorze u góry strony.

Specyficzne ustawienia dla każdego sklepu/grupy sklepów

Selektor z menu rozwijany u góry menu jest najszybszą opcją, aby bezpośrednio wprowadzać zmiany w konkretnym sklepie, albo zbiorze sklepów. Powinien być pierwszą opcją, dgo otwiera się strona administracyjna, ponieważ PrestaShop mienia dostępne opcje w zależności od kontekstu w jakim jest ustawiony: sklep, grupa sklepów, wszystkie sklepy.

To umożliwia Ci na:

 • Używanie innych formatów zdjęć dla każdego sklepu/grupy
 • Aktywacja/Konfiguracja modułu dla określonego sklepu
 • Pozycjonowanie/wyświetlanie bloków front-office dla każdego sklepu indywidualnie
 • ... i wiele więcej!

Zarządzanie stronami CMS w multisklepie

Podczas przeglądania listry stron CMS w kontekście "Wszystkich sklepów", wyświetlone zostaną wszystkie strony wszystkich sklepów. Podobnie w kontekście grupy, wyświetlane są strony dla wszystkich sklepów z grupy.

Podczas tworzenia strony w kontekście grupy sklepów, wszystkie sklepy w tej grupie będą wyświetlać daną stronę, ale strona będzie unikalna: edytowanie jej w jednym sklepie wprowadzi zmiany w każdym z grupy.

Na stronie tworzenia strony pojawia się sekcja z listą wskazująca sklepy, których zmiany będą dotyczyć.

Zarządzanie rabatami w trybie multisklepu

Podczas tworzenia reguł koszyka, albo katalogu, dostępny jest dodatkowy warunek, gdzie można określić sklep, którego dana zasada będzie dotyczyć.

API i multisklep

Dostęp do API jest także konfigurowalny na poziomie pojedyńczego sklepu i grupy sklepów. Podczas tworzenia klucza dostepowego można określić czy powiązać go ze wszystkimi sklepai, z grupą lub wybranym sklepem.