Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. W trakcie tworzenia. Jest to etap tworzenia zamówienia, w którym masz możliwość wprowadzenia dowolnych modyfikacji.
  2. Zatwierdzone zamówienie. Ten etap zatwierdza zamówienie oraz nie pozwala na zmianę zamieszczonych w nim informacji (ceny zakupu, ilości, itp.). Na tym etapie pojawia się nowa opcja(akcja), która pojawia się w kolumnie Opcje (Akcje) pozwalającej na edycję w formacie PDF dokumentu zamówienia do wysłania dostawcy.
  3. W oczekiwaniu na przyjęcie. Jak tylko dostawca otrzyma Twoje zamówienie i je zatwierdzi musisz zmienić status zamówienia na “W oczekiwaniu na przyjęcie”.
  4. Częściowe przyjęcie zamówienia.  Jak tylko nastąpi pierwsze przyjęcie produktu, musisz zmienić status zamówienia na “Częściowe przyjęcie zamówienia”. Wielokrotne przyjęcia są możliwe a historia jest zachowywana dla każdego produktu. Za każdym odbytym przyjęciem stan magazynu jest aktualizowany.
  5. Całkowite przyjęcie zamówienia. Kiedy nastąpi całkowite odebranie zamówienia  lub częściowe (przez wzgląd na częściową anulację), musisz nadać zamówieniu ten właśnie status. Na tym poziomie nie ma to wpływu na zapasy, jak również nie ma możliowści możliwości wprowadzania zmian w zamówieniu.
  6. Zamówienie anulowane. Ten status dotyczy zamówień anulowanych niezależnie od powodu. Na tym poziomie nie ma to wpływu na zapasy, jak również nie ma możliowści możliwości wprowadzania zmian w zamówieniu.

With each status change, the status drop-down selector evolves in order to present only the possible status changes, in regard to the current status. The unavailable statuses are grayed out.

Details of a supplier order

Clicking the "View" icon from the list of supply orders enables you to get a synthetic view of your order.
You can also download the invoice generated as a PDF file (provided the order is validated by you) from the list of orders or from the status change page.

The "Details" action enables you to display the status change history for the current order.

Registering the reception of products

You must change the status of your supply order within PrestaShop as soon as actions are taken in the real world. This is done using the "Change state" action in the "Actions" column from the list of orders. The form in this page always preselects the next logical status, but you are free to choose any of the other statuses available.

While you are preparing the supply order, keep its status to "Creation in progress". Once you are done preparing the order, switch it to "Order validated", then print the invoice PDF and send it to your supplier. As soon as your supplier confirms the reception of the invoice, change the status to "Pending receipt"Interface zmian statusu zmienia się przy każdej zmianie statusu, żeby przedstawiać tylko możliwe statusy w zależności od aktualnego statusu. Niedostępne statusy są zaznaczone siwym kolorem.

Szczegóły zamówienia dostawy

Klikając na opcję “Wyświetl” z listy zamówień wyświetli się zwięzła informacja dotyczącą Twojego zamówienia. Możesz również pobrać dokument zamówienia wygenerowany w formacie PDF (pod warunkiem, że zatwierdziłeś zamówienie) z poziomu listy zamówień lub z poziomu strony zmian statusu.

Opcja “Szczegóły” umożliwi Ci wyświetlenie historii zmian statusu dla realizowanego zamówienia.

Zapisywanie przyjmowania produktów

Musisz zmienić status  Twojego zamówienia dostawy wewnątrz PrestaShop jak tylko działania zostaną podjęte. Aby to zrobić użyj ikony “Zmień status” z kolumny “Akcje” (“Opcje”) z listy zamówień. Formularz tej strony przedwstępnie wybiera ten, który jest zgodny z ogólną logiką, jednakże możesz wybrać jakikolwiek z dostępnych statusów.

Podczas przygotowywania zamówienia do dostawy zmień jego status na “W trakcie tworzenia”. Po skończeniu przygotowywania zamówienia nadaj mu status “Zamówienie zarezerwowane”, a później wydrukuj zamówienie PDF, które wyślesz swojemu dostawcy. Jak tylko potwierdzi on otrzymanie zamówienia, nadaj mu status “W oczekiwaniu na przyjęcie”.

During the "Pending receipt" and "Order received in part" statuses, a new action is available in the "Actions" column. Using the "truck" icon, the "Update ongoing receipt of products" action enables you to register the reception of products for a given order during the current day.
The form that opens after clicking that "truck" action enables you to see how many items were expected, and to indicate the quantity of product delivered for each product that day. Click the "Update selected" button to mark the selected products as received with the number of items you indicated in the "Quantity received today?" field. The checkbox on the left of each row must be checked for PrestaShop to take that line into account.

...